Wie zijn SAMEN

Leden

SAMEN is een regio dekkend netwerk waarin partijen uit de sectoren onderzoek, beleid, onderwijs, praktijk en gezinnen worden samengebracht. Door gezamenlijk te onderzoeken, verbeteren we de praktijk en de opgedane kennis en ervaringen worden voor het onderwijs benut. Ook stimuleren we partnerschap door af te stemmen, te delen en te bundelen. Zo versterken we het leren van elkaar en werken we samen aan de verdere verbetering van de zorg voor jeugd. Deze verbetering bereiken we door het uitvoeren van innovatie-, advies- en onderzoeksprojecten in opdracht van gemeenten, uitvoerende organisaties en subsidieverstrekkers.

Bij SAMEN zijn de volgende partijen betrokken:

Jeugdformaat

Samenwerkingsovereenkomst

De leden van SAMEN zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de periode 2017-2020. Dit vanuit de gezamenlijke visie dat innovatie en onderzoek hét middel is om de zorg voor jeugd te verbeteren. In het samenwerkingsplan, bijlage van de overeenkomst, is vastgelegd dat we samenwerken aan praktijkgerichte kennisontwikkeling en dat we dat doen door samenwerking tussen beleid, gezinnen, praktijk, onderwijs en onderzoek te bevorderen. Hiermee ontwikkelen we kennis voor gezinnen, beleid en praktijk. Verder zijn, naast een jaarlijkse fee voor deelname aan SAMEN, de belangrijkste afspraken:

  • Vier keer per jaar komt de Werkplaats bij elkaar;
  • Visiegroep komt tweemaal per jaar bij elkaar;
  • Minimaal twee keer per jaar vindt een conferentie op thema of project plaats;
  • De leernetwerken werken ideeën en initiatieven van de Werkplaats uit tot (subsidieaanvragen/offertes voor) onderzoeksprojecten;
  • Periodiek wordt geëvalueerd op het behalen van de doelen gesteld in de innovatie-agenda en op de samenwerking binnen de werkplaats.

Coördinatieteam

Het coördinatieteam ondersteunt de dagelijkse gang van zaken rond de uitvoering en vormt de verbinding tussen de visiegroep en de Werkplaats. De coördinatoren verbinden vraagstukken van de partners met middelen van een subsidiënt. Hiertoe worden onder andere de innovatieagenda’s en subsidiekalenders van subsidiënten gevolgd en verspreid. Klik hier voor een overzicht van de coördinatoren.

Verbindingsgroep

De verbindingsgroep is de ontmoetingsplaats van verbindingsfunctionarissen, projectleiders van lopende projecten en afgevaardigden van leernetwerken. Hier worden verbindingen gelegd tussen de verschillende activiteiten binnen SAMEN. Het is de plek waar de leerlessen over de transformatie van de zorg voor jeugd worden gedeeld en opgehaald. Klik hier voor een overzicht van de verbindingsfunctionarissen.