Samen-Werken, Samen-Leren

Projectbeschrijving

In de 'Eerste evaluatie Jeugdwet' is geconstateerd dat de transformatiedoelen breed gedragen worden maar ook dat de transformatie voor een groot deel nog vorm moet krijgen. De minister schrijft daarover in een brief aan de Kamer: "Om de Jeugdwet tot een succes te maken zijn afspraken nodig over wat je op welk niveau organiseert. Ordening, uniformering en samenwerkingsbereidheid is nodig in de jeugdsector".

Daarbij signaleren jongeren, professionals, studenten, docenten, en onderzoekers dat de verschillende betrokken partijen en organisaties in de regio Holland Rijnland en Den Haag samenwerken. Toch worden deze vijf verschillende perspectieven zelden effectief verenigd. Dit project van Hogeschool Leiden, Horizon Jeugdzorg en onderwijs, De Haagse Hogeschool, JES Rijnland, Cardea Jeugdzorg, CURIUM, Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, Stichting Jeugdformaat en Kwadraad heeft als doel een regionaal leernetwerk vorm te geven op het terrein van jeugd (Samen-Werken, Samen-Leren) zodat het professioneel handelen versterkt wordt. De inhoudelijke focus binnen het project ligt op de drie gekozen thema’s multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier.

Onderzoeksvragen

In afstemming met de themagroepen van SAMEN worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • Uitwisseling van resultaten uit onderzoek, ervaringen in werkwijzen en het benutten van bestaande kennis door de verschillende deelnemers in het consortium en van SAMEN;
 • De ontwikkeling van profielonderwijs (Jeugd) van de bacheloropleiding Sociaal Werk (SW) waarbij de opbrengsten vanuit de leernetwerken worden gebruikt;
 • Een doorlopende leerlijn voor studenten van de bacheloropleiding SW naar de Master Jeugdzorg (MZ), waarin de inbreng van gezinnen, de samenwerking tussen studenten van beide opleidingen en het werkveld (samen leren) een feit is;
 • Verankering van de opbrengsten van onderzoek op het gebied van transformatie in de Jeugdzorg in het profielonderwijs SW en in het onderwijs van de MJZ;
 • Terugkoppeling van de opbrengsten van onderzoeken aan gezinnen en professionals uit het werkveld zodat deze worden benut voor zorgverbetering en innovatie;
 • Een verbreding van het regionaal leernetwerk met de Kennisgroep Jeugd. In deze kennisgroep hebben lectoren van het Expertisecentrum Jeugd van hogeschool Leiden, docenten van de MJZ, docenten van de bacheloropleiding SW en het werkveld (alumni van de MJZ) zitting.

Meer weten of bijdragen?

Neem contact op met onze contactpersoon.

Activiteiten en methoden

 • Groepsbijeenkomsten met stagiairs die stage lopen bij een deelnemende organisatie met uitstroomprofiel jeugd, docenten die de stage begeleiden, prakijktbegeleiders, MJZ-studenten die werkzaam zijn bij een deelnemenede organisatie, onderzoeker van AW SAMEN of aangesloten lectoraat en indien mogelijk een ouder en/of vertegenwoordiger van de jongerenraad;
 • Intervisie en moreel beraad met stagiairs, ervaringsdeskundige, onderzoeker, praktijkprofessional en begeleidend docent of master student;
 • Leerhuis met derde- en vierdejaars studenten SW en MZJ, docenten, praktijkprofessionals, projectleden, onderzoekers en lectoren en leden van samenwerkende Academische Werkplaatsen.

Eindproduct en tijdpad

In het project zijn globaal drie fasen te herkennen:

 • Fase 1 - de opstartfase: september 2018 – november 2018
 • Fase 2 - de fase uitvoeren van activiteiten: december 2018 – oktober 2019
 • Fase 3 - evaluatie- en borgingsfase: november 2019 – februari 2020

Fase 1 - de opstartfase
In de opstartfase worden drie werkgroepen geformeerd welke verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de drie leersituaties (curriculum aanpassing, docenten- en werkveld- en studentenhandleidingen, organiseren van mensen, trainingen en middelen, in onderwijs en praktijk) zodat deze in het onderwijs en werkveld verankerd kunnen worden.
Deze fase levert gemeenschappelijke doelstellingen op per leersituatie. Ook is een werkprogramma opgesteld, aangesloten op wat er al gebeurt in de deelnemende opleidingen, de in het werkveld geformuleerde thema's en de themagroepen van SAMEN.

Fase 2 - de fase uitvoeren van activiteiten
Uitvoeren van activiteiten door de drie verschillende werkgroepen (geënt op de drie typen leersituatie), vastleggen van activiteiten en opbrengsten door de actieonderzoeker.

Fase 3 - evaluatie- en borgingsfase
In 2019 worden de bijeenkomsten geëvalueerd met alle betrokkenen. Dit leidt tot eventuele aanpassingen van de leersituaties zodat die in het schooljaar 2019-2020 in het curriculum kunnen worden opgenomen. Adviezen voor borging, activiteiten in de toekomst en voor eventuele disseminatie van resultaten worden gegeven in de vorm van een rapport.

Tussenresultaten en producten

Weten wat het project doet en welke activiteiten er tot februari 2020 hebben plaatsgevonden? Op onderstaande factsheet is dit voor je samengevat.

Factsheet Samen Werken, Samen Leren februari 2020

De startbijeenkomst vond 15 november 2018 plaats. Hieronder de presentatie van deze bijeenkomst.

20181115 SW SL 1e werkgroepbijeenkomst

Ook interessant

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals ←
2. Integrale hulp ←
3. Preventie & Eigen kracht ←
4. Normaliseren ←
5. Juiste hulp op maat ←

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling
3. e-Health
4. Werkplezier

Looptijd

30 augustus 2018 – zomer 2020

Contactpersoon


Renske de Boer
boer.de.r@hsleiden.nl