LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten

Projectbeschrijving

Kinderen hebben er recht op dat hun mening serieus genomen wordt. Maar dit recht heeft nog geen structurele plek in de ketensamenwerking bij de aanpak van (vermoedens van) kindermishandeling. Wel zijn er voorbeelden in aanpalende werkvelden en bij afzonderlijke ketenpartners. In dit project willen we leren van deze good practices en nagaan hoe de stem van het kind in de keten geborgd kan worden: wat daarvoor in de ketensamenwerking nodig is, hoe het werken met steunfiguren dit kan ondersteunen en wat voorwaarden, belemmerende en bevorderende factoren daarbij zijn. Dit project komt tegemoet aan de maatschappelijke discussie over verbeteren van ketensamenwerking in de zorg voor jeugd en geeft het kind een belangrijk podium. Kinderen voelen zich gezien en gehoord.

Het projectplan omvat:

  • Het aanpassen van bestaande werkwijzen en protocollen om de ketensamenwerking voor kinderen te optimaliseren.
  • Een pilot om de aangepaste werkwijze met steunfiguren uit te voeren in twee samenwerkingsverbanden van Veilig Thuis en lokale teams in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden.
  • Het in kaart brengen van ervaringen, kansen en belemmeringen voor implementatie van de werkwijze.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wil beantwoorden:

  1. Nagaan wat er in de samenwerking bij (vermeende) kindermishandeling nodig is om de stem van de jeugdige een volwaardige plek te geven bij overleg en besluitvorming, zodanig dat jeugdigen zich gedurende het gehele proces serieus genomen voelen.
  2. Nagaan hoe een onafhankelijke ketenbrede steunfiguur voor jeugdigen vanaf ongeveer 6 jaar, hieraan kan bijdragen.

Meer weten of bijdragen?

Heb je een idee of zie je mogelijkheden die bijdragen aan het beantwoorden van de vraag? Neem dan contact op met de contactpersoon, Henrique Sachse via HSachse@veiligthuishm.nl.

Activiteiten en methoden

Voor het beantwoorden van deze vragen wordt een inventarisatie gedaan van literatuur en bestaande initiatieven, worden interviews en (groeps)gesprekken gehouden, focusgroepen en werksessies georganiseerd. Ten slotte wordt de nieuwe werkwijze met een steunfiguur uitgeprobeerd in pilots met toepassing van het actieonderzoeksframework.

Stakeholders worden actief betrokken in Stuurgroepbijeenkomsten.

Eindproduct en tijdpad

Na afloop van dit onderzoek hopen we te weten wat de beste manier is om kinderen continu te betrekken bij de hulpverlening die hen zelf aangaat en waar en hoe hun stem gehoord moet worden. Het kind moet de verbindende factor worden in de hulpketen.

Werkwijze en protocollen zijn daarop aangepast en er is een handreiking ‘Luisteren naar jeugdigen en de inzet van een ketenbrede steunfiguur’.

Tussenresultaten en producten

Zodra deze beschikbaar zijn, kun je hier tussenresultaten en producten vinden.

Ook interessant

Remy Vink vertelt in dit interview wat zij als projectleider leert van de inbreng van de jeugd.

In dit filmpje licht Henrique Sachse het project verder toe.

Om verder te praten over het onderwerp, bezoek het thema Kindermishandeling op ons forum.

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals
2. Integrale hulp ←
3. Preventie & Eigen kracht ←
4. Normaliseren
5. Juiste hulp op maat

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling ←
3. e-Health
4. Werkplezier

Looptijd

1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020

Contactpersoon

Henrique Sachse
Henrique Sachse,
HSachse@veiligthuishm.nl