Digitale GIZ

Projectbeschrijving

De Digitale GIZ, Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (de GIZ), wordt een aantrekkelijk hulpmiddel om de zorgbehoeften scherp te krijgen. Professionals, GIZ coördinatoren, bestuurders, wetenschappers en cliënten worden systematisch gepeild hoe zij de methodiek waarderen. Cliënten (ouders van kinderen van 0-23 jaar, jeugdigen vanaf 8 tot 23 jaar) en professionals waarderen de methodiek positief. Zij beamen de bijdrage van de methodiek aan de kwaliteit van het contact tussen professionals en cliënten, gezamenlijke besluitvorming, motivatie en eigen kracht cliënten.

Tijdens de peilingen zijn echter ook de volgende behoeften naar voren gekomen:
- vergroten gebruiksvriendelijkheid look-and-feel van GIZ -schema’s
- mogelijkheid tot zelfmonitoring van de cliënt
- als professional altijd passende voorlichting en interventies bij de hand hebben
- efficiënt rapporteren van GIZ-inschattingen en vervolgstappen in digitale dossiers
- het uitwisselen van GIZ-inschattingen tussen verschillende organisaties

Zij vragen expliciet om een Digitale GIZ die deze nieuwe behoeften kan vervullen. De digitale versie van vormt voor ouders en jongeren een stimulans actiever aan de slag te gaan en hun gezinssituatie te monitoren. Sterke punten van de huidige methodiek worden behouden en biedt tal van extra's zoals efficiënt rapporteren, inzicht in zorgbehoeften van cliënten en als professional heb je altijd passende voorlichting en interventies bij de hand.

Onderzoeksvragen

Doelstelling van dit project is verbeteren van het dialoog tussen professionals en cliënten. Daarmee een succesvollere integrale, onderbouwde inschatting van de zorgbehoeften en passende zorg, uit het eigen netwerk, en versterkte eigen kracht. Om deze doelstelling te bereiken wordt een Digitale GIZ ontwikkeld en getest in een proefimplementatie bij GGD Hollands Midden (GGD HM), JGZ Zuid-Holland West (JGZ ZHW) en Kwadraad. Deze Digitale GIZ kent alle voordelen van de GIZ en extra functies die bijdragen aan het vervullen van de behoeften die gebruikers hebben bij het de methodiek.
De onderzoeksvragen daarbij luiden:
1. Wat zijn de behoeften van professionals, cliënten en gemeenten, ten aanzien van de GIZ?
2. Hoe draagt de Digitale GIZ bij aan de belangrijkste behoeften van professionals, cliënten en gemeenten ten behoeve van kwaliteit en efficiëntie van het zorgproces?
3. Wat zijn de kansen en belemmeringen voor het implementeren van de Digitale GIZ?

Activiteiten en methoden

Om de doelstelling te realiseren verricht de projectgroep, bestaand uit TNO, GGD HM, JGZ ZHW, Kwadraad, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), NCJ en Eaglescience de ontwikkeling en een proefimplementatie van de Digitale GIZ. Het gaat om een digitale versie van de GIZ-methodiek, die te gebruiken is via laptop of tablet tijdens contactmomenten tussen professionals en cliënten en het zorgtraject daarna. Het kent alle voordelen van de analoge GIZ plus de voordelen die digitalisering biedt. Deze Digitale GIZ wordt beproefd in de drie genoemde praktijkorganisaties, waarvan 2 werken in een preventieve setting en een in het sociale domein.
De activiteiten die reeds zijn verricht luiden als volgt.

Deel 1, Evaluatie GIZ
Centrale vraag was hoe wordt de GIZ gebruikt, wat zijn voordelen en welke verbeterpunten zijn er? Activiteiten waren:
1. Nulmeting door middel van een vragenlijst onder gebruikers GIZ bij de drie deelnemende praktijkorganisaties: professionals, ouders en jongeren.
2. Behoefteanalyse digitale GIZ (DIGIZ) bij de gebruikers. Professionals hebben opnames van het gebruik van de GIZ gemaakt en deze zijn met de doelgroep onderzoeksmatig besproken.

Deel 2, Ontwikkeling DIGIZ
3. Op basis van de bevindingen van deel 1 is een eisenpakket van de DIGIZ ontwikkeld en middels een expertreview getoetst.
4. Een eerste versie van de DIGIZ is ontwikkeld en gepilot. Professionals hebben opnames van het gebruik van de DIGIZ gemaakt en deze zijn met de doelgroep onderzoeksmatig besproken.
5. Op basis van de bevindingen van activiteiten 3 en 4 is een finale versie van de DIGIZ ontwikkeld voor de proefimplementatie plus een implementatierichtlijn (onder andere trainingspakket).

Deel 3, Proefimplementatie DIGIZ
6. Professionals (N=30) zijn getraind in het gebruik van de DIGIZ en de evaluatie;
7. Gedurende 9 maanden (tot medio december 2018) hebben de professionals de DIGIZ ingezet.
8. Professionals, ouders en jongeren hebben de DIGIZ geëvalueerd aan de hand van vragenlijsten die zij invulden na ieder contact met de DIGIZ.
Bevindingen worden tot slot gerapporteerd in wetenschappelijke publicaties en vaktijdschriften.

Meer weten of bijdragen?

Neem contact op met onze contactpersoon.

Eindproduct en tijdpad

Met dit onderzoek wordt bijgedragen aan het borgen en versterken van de GIZ methodiek en daarmee de verdere uitrol bij de deelnemende praktijkorganisaties die werken met de GIZ. Volgens Alares (2010) vergroten technische innovaties de doelmatigheid. Onze verwachting is dat de GIZ als sociale innovatie door de technische innovatie wordt verstrekt. Momenteel wordt de proefimplementatie afgerond en de resultaten van het project worden in het voorjaar van 2019 verwacht.

Tussenresultaten en producten

Infoblad Digitale GIZ

Ook interessant

GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd

Transformatiedoel

1. Ruimte voor professionals
2. Integrale hulp
3. Preventie & Eigen kracht ←
4. Normaliseren
5. Juiste hulp op maat

Themagroep

1. 16-23 jaar
2. Kindermishandeling
3. e-Health
4. Werkplezier

Looptijd

Info volgt

Contactpersoon

Olivier Blanson Henkemans
Olivier Blanson Henkemans
olivier.blansonhenkemans@tno.nl