Onderzoek pilot Schoolcoach Den Haag

Projectbeschrijving

Veel maatschappelijke problemen vragen om een oplossing binnen school. Leerkrachten krijgen daardoor veel op hun bordje. Om de problemen echt op te lossen is de betrokkenheid van ouders nodig. Een zogeheten schoolcoach kan een aanspreekpunt voor ouders binnen de school zijn. Net als de oudercoördinator is de schoolcoach een spil tussen ouders en school. Maar een schoolcoach doet meer. Hij kan schoolmedewerkers ontlasten bij ‘kleine', niet aan het onderwijs gerelateerde problemen. Ook kijkt hij gericht naar problemen in de thuissituatie die het leren van kinderen kunnen belemmeren. De meerwaarde van de schoolcoach zit in de combinatie van beschikbaarheid in de school en de laagdrempeligheid.

Op verzoek van de Haagse wethouder onderwijs stelden twee basisscholen in de Schilderswijk een schoolcoach aan. Zij richtten zich op ondersteuning van ouders, om (leer)problemen van kinderen te voorkomen. Deze pilot is geëvalueerd door onder meer behoeften op scholen om met schoolcoaches te werken te peilen.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  • Doel was om de Pilot Schoolcoach te professionaliseren met een theoretische basis en praktische handvatten te geven voor het inpassen ervan in de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en beleid rond zorg voor jeugd.

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

Er is een quick scan uitgevoerd van relevante literatuur naar achterliggende modellen en concepten. Ook zijn de eerste praktijkervaringen met de inzet van schoolcoaches op de twee basisscholen in Den Haag in kaart gebracht. De gegevens zijn verzameld via zeventien semigestructureerde interviews, analyse van de registraties in week- en maandstaten, en overleg met de adviesgroep.

Eindproducten

In december 2012 is het adviesrapport Pilot Schoolcoach gepubliceerd ten aanzien van de werkwijze van de schoolcoach. De schoolcoach kan ouders actiever benaderen en zichtbaarder aanwezig zijn in de school.

Ook interessant

Tekst volgt

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in december 2012

Contactpersoon

Fieke Pannebakker
Fieke Pannebakker,
onderzoeker
fieke.pannebakker@tno.nl