LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten

Projectbeschrijving

Kinderen hebben er recht op dat hun mening serieus genomen wordt. Maar dit recht heeft nog geen structurele plek in de ketensamenwerking bij de aanpak van (vermoedens van) kindermishandeling. Wel zijn er voorbeelden in aanpalende werkvelden en bij afzonderlijke ketenpartners. In dit project wilden we leren van deze good practices en nagaan hoe de stem van het kind in de keten geborgd kan worden: wat daarvoor in de ketensamenwerking nodig is, hoe het werken met steunfiguren dit kan ondersteunen en wat voorwaarden, belemmerende en bevorderende factoren daarbij zijn. Dit project komt tegemoet aan de maatschappelijke discussie over verbeteren van ketensamenwerking in de zorg voor jeugd en geeft het kind een belangrijk podium. Kinderen voelen zich gezien en gehoord.

Het projectplan omvatte:

  • Het aanpassen van bestaande werkwijzen en protocollen om de ketensamenwerking voor kinderen te optimaliseren.
  • Een pilot om de aangepaste werkwijze met steunfiguren uit te voeren in twee samenwerkingsverbanden van Veilig Thuis en lokale teams in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden.
  • Het in kaart brengen van ervaringen, kansen en belemmeringen voor implementatie van de werkwijze.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Nagaan wat er in de samenwerking bij (vermeende) kindermishandeling nodig is om de stem van de jeugdige een volwaardige plek te geven bij overleg en besluitvorming, zodanig dat jeugdigen zich gedurende het gehele proces serieus genomen voelen.
  2. Nagaan hoe een onafhankelijke ketenbrede steunfiguur voor jeugdigen vanaf ongeveer 6 jaar, hieraan kan bijdragen.

Het plan was om een pilot uit te zetten bij zes jongen en hun ouder(s) waarbij, door middel van actie-onderzoek, werd nagegaan of dit aanbod zinvol is, wat de ervaringen met een onafhankelijke steunfiguur zijn en hoe de handreiking diende te worden aangescherpt. Twee professionals waren geworven om gedurende de pilot als steunfiguur te kunnen optreden voor deelnemende kinderen of jongeren; ervaringsdeskundige steunfiguren konden via Expex gekoppeld worden. Het bleek in de praktijk echter niet mogelijk om jongeren en ouders te werven voor deelname (tegen vergoeding).

Uit een evaluatie met professionals kwam onder andere naar voren dat de periode rond een melding bij Veilig Thuis niet het geschikte moment was om jongeren en ouders te werven. De werving is vervolgens uitgebreid naar het ‘voorveld’. Ook dit leverde geen deelnemers op. Redenen hiervoor waren bijvoorbeeld: het aanbod van een steunfiguur is nieuw en nog onbekend, ouders gaven geen of niet beiden toestemming en wantrouwen en weerstand bij ouders voor een ‘nieuw gezicht’.

Hoewel het actie-onderzoek in de pilotfase van het project niet uitgevoerd kon worden, onderschrijven de projectgroep en ontwikkelgroep (waar jongeren en ouders deel van uitmaakten) het belang van en behoefte aan een onafhankelijke steunfiguur.

Ook interessant

Bekijk het project LUID EN DUIDELIJK op de website van ZonMw.

Remy Vink vertelt in dit interview wat zij als projectleider leert van de inbreng van de jeugd.

In dit filmpje licht Henrique Sachse het project verder toe.

Om verder te praten over het onderwerp, bezoek het thema Kindermishandeling op ons forum.

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020

Contactpersoon

Henrique Sachse
Henrique Sachse,
HSachse@veiligthuishm.nl