Gezin aan Zet

Projectbeschrijving

Sinds de transitie van de Jeugdzorg werken de meeste gemeenten met multidisciplinaire Jeugdteams, ook wel Jeugd- en Gezinsteams, buurt- of wijkteams genoemd. In het project Gezin aan Zet is samen met zes Jeugd- (en Gezins)teams uit de regio Holland Rijnland en de gemeente Den Haag in kaart gebracht wat tot nu toe werkt en wat belemmeringen zijn in het werken in Jeugd- (en Gezins)teams. Daarbij is onderzocht wat de transformatiedoelen, die richting geven aan de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, betekenen voor professionals en gezinnen en wat er nodig is om deze doelen te realiseren. Tot slot zijn professionals ondersteund in reflecteren en evalueren aan de hand van de onderzoeksresultaten en feedback vanuit ouders en jongeren, maar ook vanuit de gemeente, ketenpartners, en het team zelf om het lerend en zelfsturend vermogen van de teams te versterken.

Ook na afronding van het project vinden er activiteiten plaats om de resultaten te implementeren.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden

  1. Wat zijn de werkzame en belemmerende factoren in de werkwijze van de Jeugd- (en Gezins)teams?
    Vragen hierbij zijn: Welke factoren verklaren in hoeverre een Jeugd- (en Gezins)team erin slaagt integrale en passende zorg te verlenen? En wat draagt bij aan meer eigen regie van ouders en jeugdigen?
  2. Wat betekenen de transformatiedoelen voor professionals, hun management, beleidsmedewerkers en ouders/jongeren? Wat is nodig om de transformatiedoelen te bereiken?
  3. In welke mate draagt een evaluatiecyclus bij aan de ondersteuning van de professional bij het evalueren van en reflecteren op werken met de transformatiedoelen zodat de kwaliteit van de hulpverlening verbetert?

 

Activiteiten en methoden

Gezin aan Zet werkte met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis. De werkzame en belemmerende factoren van het werken in een Jeugd- (en Gezins)team zijn aan de professionals teruggekoppeld. Professionals kregen hierdoor zicht op verbeterpunten en kozen vervolgens zelf aan welke verbeterpunten zij, individueel of als team, gingen werken. Zo werden professionals uitgedaagd om continu te reflecteren, leren en verbeteren.

Zoveel als mogelijk is aangesloten bij bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden. Zo vonden regelmatig observaties in de Jeugd- (en Gezins)teams plaats en werd informatie verzameld door middel van interviews met professionals, ouders en jongeren, management en beleid.

Het project bestond uit 3 fasen:

  1. verkenningsfase,
  2. uitvoeringsfase en
  3. generalisatiefase.

De eerste twee jaar, tijdens de verkenningsfase, is aandacht besteed aan het leren kennen van de Jeugd- (en Gezins)teams en het in kaart brengen van werkzame en belemmerende factoren van het werken in de teams.

Tijdens de uitvoeringsfase zijn de teams actief aan de slag gegaan met de evaluatiecyclus. Het doel van deze evaluatiecyclus was een continu leerproces in gang te zetten bij professionals door op vaste momenten te reflecteren, leren en verbeteren. De professionals stelden actiepunten op om hulpverlening te verbeteren en de transformatiedoelen te realiseren. Hierbij werden de teams binnen dit project ondersteund.

Eindproduct en tijdpad

De onderzoekers van Gezin aan Zet hebben samen met professionals uit jeugdteams de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ ontwikkeld.
Aan de hand van een advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen op een laagdrempelige manier verbeterd worden.

Meer weten over de handleiding? De handleiding tref je onder het kopje 'Tussenresultaten en producten'. Wil je een papieren exemplaar ontvangen? Neem dan contact op met Laura Nooteboom (l.a.nooteboom@curium.nl).

Tussenresultaten en producten

In de onderstaande sheet is een overzicht van 4 jaar Gezin aan Zet opgenomen. Daaronder is een opsomming van alle rapporten, artikelen, factsheets, etc.

Rapport: J. Eilander en L. Nooteboom (2017). Werkzame en Belemmerende factoren van het werken in een Jeugd-(en Gezins)team: visie van de professional.
Artikel: Samen leren: het ontwikkelen en benutten van kennis met opleidingen en zorgprofessionals: L.A. Nooteboom, J. Eilander, J. Theunissen, I. Baten, E. Mulder, I. Voordouw, 2017
Factsheet Verteltafels Jongeren Holland Rijnland Juli 2017
Factsheet Verteltafels Ouders Holland Rijnland Juli 2017
Factsheet Verteltafels Geleerde Lessen Gezin aan Zet 2017
Factsheet Vragenlijst Gezin aan Zet Maart 2018
Factsheet Stand van zaken Gezin aan Zet 2018
Factsheet Transformeren volgens ouders: aanbevelingen voor hulpverleners, 2019
Publicatie: Transformeren volgens ouders, 2019
Handleiding: 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals': Laura Nooteboom, Eva Mulder, Chris Kuiper, Sanne van den Driesschen, Janna Eilander, Robert Vermeiren, 2019
Artikel: Towards Integrated Youth Care: A Systematic Review of Facilitators and Barriers for Professionals, L.A. Nooteboom, E.A. Mulder, C.H.Z. Kuiper, O.F. Collins, R.R.J.M. Vermeiren, 2020
Artikel: An integrated approach to meet the needs of high-vulnerable families: a qualitative study on integrated care from a professional perspective, L.A. Nooteboom, S.I. van den Driesschen, C.H.Z. Kuiper, R.R.J.M. Vermeiren, E.A. Mulder, 2020
Artikel: What do parents expect in the 21st century? A qualitative analysis of integrated youth care, L.A. Nooteboom, C.H.Z. Kuiper, E.A. Mulder, P.J. Roetman, J. Eilander, R.R.J.M. Vermeiren

Onlinetool www.bouwstenenevalueren.nl, bekijk ook:

 

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Activiteiten implementatie

Looptijd

December 2015 tot december 2020

Contactpersoon

Eva Mulder
Eva Mulder,
Programmaleider Academische
Werkplaats Risicojeugd,
e.a.mulder@curium.nl