Aanbod echtscheiding

Projectbeschrijving

Ongeveer één procent van alle huwelijken strandt jaarlijks door echtscheiding. Dat zijn er zo'n 35.000. Ongeveer 70.000 kinderen maken per jaar mee dat hun ouders gaan scheiden. Dat kan voor kinderen een traumatische ervaring zijn. Zeker wanneer ouders op een vervelende manier uit elkaar gaan. In de jeugdzorg zijn deze kinderen dan ook oververtegenwoordigd. Het voormalige ministerie van Jeugd en Gezin gaf gemeenten destijds opdracht uit te zoeken wat voor kinderen en ouders het aanbod is aan behandelingen rondom scheiding. En wat er nog wordt gemist.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in het aanbod binnen de regio noordelijk Zuid-Holland rond relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen van gescheiden ouders. Hierdoor is bovendien inzichtelijk geworden welk aanbod nog ontbrak zodat op termijn een arrangement/programma rond relatie en scheiding voor ouders en kinderen met diverse vragen en behoeften kon worden ontwikkeld.

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

87 professionals van verschillende betrokken organisaties zoals kinderopvang, CJG en GGZ hebben een vragenlijst ingevuld. Daarna zijn de voorlopige uitkomsten van de vragenlijst getoetst in een expertmeeting met onder meer Gemeenten, TNO en Bureau Jeugdzorg.

Eindproducten

Het project heeft in mei 2013 het rapport Relatie en scheiding opgeleverd met daarin een overzicht van het aanbod op ouder-, kind, -en gezinsniveau binnen de regio noordelijk Zuid-Holland.

Ook interessant

Dappere Dino

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in mei 2013

Contactpersoon

Fieke Pannebakker
Fieke Pannebakker,
onderzoeker
fieke.pannebakker@tno.nl