Regionale kenniswerkplaatsen 2020-2024

2020-2024

We willen regionale samenwerking rondom maatschappelijke vraagstukken verder stimuleren. Vandaar dat we meedoen met het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 (RKJ) van ZonMw. Op verschillende manieren halen we op wat leden willen. Dit dient als basis voor onze subsidieaanvraag. Het programma RKJ richt zich op:

 • Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
 • Stimulering integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
 • Verspreiding van kennis binnen en buiten de regio bevorderen.

Meer informatie over het programma vind je op de website van ZonMw of lees je in dit document. Vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op, via info@awsamen.nl of kijk bij contact voor onze gegevens.

Update maart 2020

Onze subsidieaanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren is gehonoreerd door ZonMw: daarmee kunnen de Leernetwerken Integraal Werken (IW), Normaliseren (NOR) en Kwetsbare gezinnen (KG) na de zomer van start! Ook het project Leren & implementeren (o.l.v. TNO) start dan om het toepassen van in de LNW’en opgedane nieuwe inzichten door praktijkprofessionals te bevorderen.

Doe mee

Door de maatregelen tegen het coronavirus weten we nog niet precies wanneer we van start gaan. Heb jij je interesse al kenbaar gemaakt voor een of meerder Leernetwerken, dan ontvang je vanzelf bericht over bijeenkomsten en andere relevante informatie. Je kunt je nog steeds aanmelden, mail info@awsamen.nl en geef aan bij welk LNW jij je aan wilt sluiten.

Wil je eerst meer weten over de onderwerpen die de LNW'en het eerste jaar op de agenda hebben staan? Klik dan op het LNW van jouw keuze: Integraal werken, Normaliseren en Kwetsbare gezinnen.

Meer lezen

Nieuwsgierig naar de gehele aanvraag, de referentencommentaren, ons wederhoor, onze presentatie aan de commissie en de honoreringsbrief? Die vind je hieronder.

 1. Aanvraag
 2. Referentencommentaar 1, Referentencommentaar 2, Referentencommentaar 3
 3. Wederhoor
 4. Presentatie aan commissie
 5. Honoreringsbrief ZonMw

Update december 2019

17 december 2019

De aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren  is ingediend! In de week van 16 maart horen we of onze subsidieaanvraag gehonoreerd is. Met SAMEN VERDER willen we relevante maatschappelijke vraagstukken oppakken en het toepassen van kennis en innovaties in de zorg voor jeugd bevorderen. Dit doen wij in Leernetwerken (LNW'en). Een LNW bestaat uit praktijkprofessionals, (ouders van) jeugd, gemeenteambtenaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van onderwijs. De thema's die we met de leden hebben gekozen zijn Integraal werken, Normaliseren en Kwetsbare gezinnen. De LNW'en zelf vormen een proeftuin voor het ontwikkelonderzoek Leren (en) implementeren. Daarin bekijken we hoe we praktijkprofessionals kunnen ondersteunen in het gebruik van kennis en innovaties. De gehele aanvraag kun je hier raadplegen. In onderstaande praatplaat is SAMEN VERDER: Leren & implementeren visueel weergegeven. Klik hier voor een grotere versie van de Totaal Praatplaat SAMEN VERDER Leren en implementeren.

Wil jij een bijdrage leveren aan een van de Leernetwerken? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op: info@awsamen.nl of kijk bij Contact voor de gegevens van onze coördinatoren.

Totaal Praatplaat SAMEN VERDER

 

Update november 2019

19 november 2019

De Werkconferentie vormde het sluitstuk van de ledenraadpleging voor onze aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren en vormt het startpunt van de Leernetwerken (LNW’en) medio 2020. In de LNW'en hebben we tijdens de Werkconferentie op de Haagse Hogeschool gewerkt aan de veranderagenda’s. De LNW’en werden geleid door Curium (Integraal werken), De Haagse Hogeschool (Normaliseren) en Hogeschool Leiden (Kwetsbare gezinnen). Aan elk LNW werd gewerkt met praktijkprofessionals, (ouders van) jeugd, gemeenteambtenaren, onderzoekers en vertegenwoordigers van onderwijs. Terwijl wij aan het werk waren, werden we geadviseerd door adviesraden bestaande uit (ouders van) jongeren, experts op het gebied van leren en implementeren en afgevaardigden van regionale en landelijke initiatieven.

8 november 2019

Samen met de expertgroep hebben wij gewerkt aan een visie op Leernetwerken. Wij denken dat Leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociale domein. Een leernetwerk is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven.

Kijk voor het volledige resultaat op de factsheet Leernetwerken binnen SAMEN.

1 november 2019

Ook gezinnen hebben we in de periode september tot november 2019 bevraagd rondom het thema SAMEN VERDER met gezinnen. De centrale vraag was: hoe betrekken we gezinnen structureel in de Regionale Kenniswerkplaats SAMEN VERDER en wat zijn hun ambities omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN VERDER. Het resultaat hiervan is per Leernetwerk gevat in onderstaande factsheets.

Gezinnen Leernetwerk Integraal werken

Gezinnen Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Gezinnen Leernetwerk Normaliseren

Hoe willen gezinnen samenwerken

Update oktober 2019

15 oktober

Vandaag heeft een eerste ledenraadpleging onder de Verbindingsgroep plaatsgevonden. Daarbij hebben we met de innovatiefunctionarissen de thema's Integraal werken, Kwetsbare gezinnen en Normaliseren verder toegespitst. Per Leernetwerk-in-oprichting (Kwetsbare gezinnen, Integraal werken en Normaliseren) zijn door de innovatiefunctionarissen de ambities voor de LNW’en geformuleerd en een verander-, opleidings- en ontwikkelagenda opgesteld. Hiermee gaan de leden van SAMEN tijdens de Werkconferentie SAMEN VERDER op 19 november aan de slag.

Leernetwerk Integraal werken

Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Leernetwerk Normaliseren

10 oktober

Goed nieuws! De subsidie voor SAMEN VERDER Het bestendigen van de leerstructuur van het kennis- en innovatienetwerk SAMEN en het beter benutten van bestaande kennis en innovaties in de dagelijkse praktijk binnen het programma Kenniswerkplaatsen Jeugd is toegekend. Hierin hebben we een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld. Zie hieronder voor de grafische weergave van de Toekomstvisie SAMEN Verder Leren & Implementeren 2020-2024. Of klik voor de grotere versie van Toekomstvisie SAMEN Verder.

Lees hier de besluitbrief en de Algemene aanwijzingen RKJ's voor verdere uitwerking van onze aanvraag van ZonMw. De honorering betekent dat SAMEN drie maanden tijd krijgt en € 19880,- ontvangt om de aanvraag voor het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024 verder uit te werken. En daar hebben we jou bij nodig. 15 oktober komen we bij elkaar met de Verbindingsgroep waar we de thema's verder toe gaan spitsen. Op 19 november werken we dit tijdens de Werkconferentie SAMEN Verder uit tot een veranderagenda.

Update september 2019

SAMEN heeft in september de strategie voor de aanvraag voor de vervolgsubsidie Kenniswerkplaatsen Jeugd ingediend. Hieraan hebben verschillende leden in voortdurende afstemming met het coördinatieteam de afgelopen zomer hard gewerkt.

Schrijfgroep

Rob Gilsing (De Haagse Hogeschool), Petra de Jong (GGD HM),  Chris Kuiper (Horizon, Hogeschool Leiden), Laura Nooteboom (Curium LUMC), Arie Opstelten (gemeente Den Haag), Noortje Pannebakker (TNO), Fleur Spijkers (Holland Rijnland), Nita van Veluw (JSO), Marianne de Wolff (TNO):

& Meelezers

Jessica Kiefte (LUMC), Frans de Kok (JGZ ZHW) en Henk Visch (GGD HM)

bedankt voor jullie inspanningen!

Kijk hier voor de gehele Aanvraag Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd SAMEN VERDER. Lees ook ons nieuwsbericht over het indienen van de aanvraag.

Activiteiten en tijdslijn

 

Activiteiten en tijdslijn

In aanloop van de openstelling hebben visiegroepleden en projectleiders van ZonMw het verzoek ontvangen hun feedback te geven op de conceptversie van de programmatekst. Ook heeft een delegatie van de commissie van ZonMw op 15 april jl. een bezoek gebracht aan SAMEN. Naast dat we onszelf gepresenteerd hebben, hebben we input geleverd voor de call door met de commissieleden in gesprek te gaan over de rol van gemeenten, cliëntparticipatie en kennisverspreiding- en borging. Ook hebben we laten zien hoe we ons als SAMEN voorbereiden op de call bij het ontwikkelen van een strategie voor het plan van aanpak. In onderstaande tijdslijn zijn de activiteiten rondom de aanvraag weergegeven.

Klik hier voor een grotere versie van de tijdslijn

Of klik hier voor een grotere versie van de tijdslijn.

In september heeft dit geleid tot de Aanvraag Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd SAMEN VERDER. Ook hebben we een gezamenlijke Toekomstvisie SAMEN Verder ontwikkeld die de basis vormt voor 2020-2024. Uiteindelijk heeft dit geleid tot onze Aanvraag SAMEN VERDER: Leren & implementeren, ingediend in december 2019.

Bouwstenen

Bouwstenen

Om te komen tot deze tijdslijn, heeft het coördinatieteam enkele ‘bouwstenen’ aangewezen die nodig zijn om aan de subsidievoorwaarden van ZonMw en aan de binnen SAMEN levende wensen voor doorontwikkelen te voldoen. Deze bouwstenen, zie hieronder, zijn ingevuld door een breed scala aan afgevaardigden van de partners van SAMEN.

Klik hier voor een grotere afbeelding van de bouwstenen

Of klik hier voor een grotere versie. Hieronder tref je een nadere toelichting per bouwsteen.

 1. Bouwsteen Verdiepende missie
 2. Bouwsteen Site-visit ZonMw
 3. Bouwsteen Gemeenten
 4. Bouwsteen Inhoudelijke thema's
 5. Bouwsteen Samenwerken met gezinnen
 6. Bouwsteen Impact