Presentaties en verslag Jaarconferentie SAMEN leren-innoveren-implementeren

Terugblik

Astrid Scholten, directeur Social Work en Toegepaste Psychologie bij de Hogeschool Leiden (HL) heette iedereen welkom. Daarbij gaf ze de relevantie van het innoveren en leren binnen SAMEN voor de Hogeschool aan. Verder gaf ze kort weer welke opleidingsrichtingen de faculteit Social Work en Toegepaste Psychologie aanbiedt en dat we bij de Hogeschool Leiden terecht kunnen indien er vacatures zijn voor hbo-stagiairs.

Symone Detmar, boegbeeld AW SAMEN, leidde als dagvoorzitter het programma in. Dit deed zij door eerst stil te staan bij de recent gehonoreerde projecten Samen-Werken, Samen-Leren en LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten. Ook blikte ze kort terug op de in de zomer gelanceerde nieuwe website en de bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Ze sloot af met de conclusie dat er veel kennis en inspiratie gedeeld wordt, maar dat de implementatie nog aandacht behoeft. Bekijk hiervoor ook de presentatie.

Hierna namen Robert Vermeiren, boegbeeld AW SAMEN, en Laura Nooteboom, promovenda bij Curium, het woord. Zij illustreerden aan de hand van het project Gezin aan Zet de uitdagingen die bij implementeren komen kijken. Vervolgens werden twee projecten op het implementatieproces geanalyseerd: Visus screening door Vasanthi Iyer, arts M&G, jeugdarts KNMG bij TNO en Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) door Bronwynn Terpstra, Adviseur Jeugdgezondheidszorg NCJ. Daarbij kwamen vanuit de zaal vragen over de lange duur van implementatietrajecten. Specifiek voor Gezin aan Zet werd de vraag gesteld in hoeverre cliënten eigenlijk betrokken zijn en rondom de GIZ rees de vraag waarom het zo lastig is deze op te schalen.

Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap NJi, gaf haar visie op implementatie. Ze presenteerde verschillende implementatiemodellen, zoals de MIDI (klik hier) en ging in op de verschillende factoren die implementatie kunnen bevorderen of belemmeren. Daarbij noemde ze valkuilen bij implementatie zoals grootse en gedetailleerde plannen en het onder- of overschatten van betrokkenen. Zij raadde aan groot te denken maar klein te doen en goed van tevoren na te gaan wie betrokken zijn en wat het denk- en doenvermogen is van hen. En vooral: Vier je successen, leer van je fouten.

Panelgesprek

Onder leiding van Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool, werd na een korte pauze een gesprek gevoerd over het betrekken van de doelgroep bij vernieuwingen. Els van Berkel (Coördinator CJG bij GGD HM) en Jarien (jongerenraad Cardea) werden bevraagd over het perspectiefplan, een methode in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, waarmee het gezin/de jeugdige zelf benoemt waar zij bij geholpen willen worden, indien nodig ondersteund door een professional. Jarien gaf aan dat hij het erg prettig vond werken, hiermee ontvang je als jeugdige weer het vertrouwen dat je het zelf kan. Een belangrijke eerste stap in het herstel van het vertrouwen, in zichzelf en de ander. Meer lezen over het perspectiefplan: kan hier.

Na deze introductie werd het panel uitgebreid met Melanie (jongere), Chris Kuiper (lector transformatie van de zorg voor jeugd HL), Arie Opstelten (strategisch adviseur gemeente Den Haag) en Paul Kocken (senior onderzoeker TNO). Zij waren het er al snel over eens dat het betrekken van ervaringskennis niet alleen een vereiste is, maar dat dit ook vanaf de start moet gebeuren. Maar al te vaak wordt de doelgroep te laat of slechts zijdelings betrokken. Paul en Melanie illustreerden dit ieder vanuit hun eigen perspectief. Zo heeft Paul meegemaakt dat de doelgroep niet alleen aan het einde van een project wil reflecteren op onderzoeksresultaten. Melanie heeft ervaren dat na een gesprek met bijvoorbeeld een gemeente, ze verder niets meer vernam. Dat gaf het gevoel alsof het gesprek er alleen toe had gediend betrokkenheid van de jongere af te kunnen vinken. Dus neem jongeren mee en houd ze ook op de hoogte van ontwikkelingen. Zo is de jongerenraad van Cardea actief betrokken bij het onderwijs aan de Hogeschool Leiden. Ondanks de consensus in het panel dat ervaringskennis uiterst belangrijk is, is dit nog geen vanzelfsprekendheid.

Workshops

Na het plenaire deel volgden de volgende vier workshops:

1) Samen-Werken, Samen-Leren door Ruth Spijkerboer, docent onderzoeker, en Renske de Boer, programmaleider Master Jeugdzorg en docent jeugdrecht, HL. In het in september gestarte project Samen-Werken, Samen-Leren staan vijf perspectieven centraal: student, docent, professional, ervaringsdeskundige en onderzoeker. Tijdens de workshop zijn we op socratische wijze in gesprek gegaan met elkaar vanuit deze 5 perspectieven.

2) SAMEN met jongeren implementeren door Bea Houwers en Jeanette van der Meer, adviseurs JSO. Na een korte uitleg over JONG doet mee! werd actief met jongeren aan de slag gegaan. In deze workshop verkregen deelnemers inzicht en ideeën over de rol en bijdrage van jongeren bij het vormgeven van beleid en implementeren van veranderingen. Uitkomsten Workshop SAMEN met jongeren implementeren

3) Aan de slag met de GIZ-methodiek door Bronwynn Terpstra en Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg bij GGD HM en medeontwikkelaar GIZ. In een benen-op-tafel-sessie met goede voorbeelden uit het land ter inspiratie, werd informatie gedeeld over lessons learned bij implementatie van de GIZ. Daarbij zijn de totstandkoming en inhoud van het GIZ-raamwerk gepresenteerd.

4) Samenwerking buurtteams jeugd en huisartsen: lessen leren en implementeren door Rob Gilsing. In deze workshop zijn bevindingen en lessen gepresenteerd en is gereflecteerd op de in de proeftuin gevolgde werkwijze. In de Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz in Utrecht werkten huisartspraktijken en de Buurtteams Jeugd en Gezin samen om een goede basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten te realiseren.

Na de workshops stond een heerlijke lunch klaar. Daarbij werd volop gebruik gemaakt om na te praten en te netwerken.

Presentaties

Plenaire presentatie inclusief presentaties Vasanthi Iyer en Bronwynn Terpstra
20181129_Presentatie

Presentatie Gezin aan Zet
Gezin aan Zet

Presentatie Karlijn Stals
Implementeren – Karlijn Stals

Geplaatst in Nieuws.