Kwartaalbijeenkomsten leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties

Tijdens de kwartaalbijeenkomst op 4 juli van het leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties werd stilgestaan bij het begin van dit leernetwerk en thema’s vanuit de leden. Daarnaast werd er een leernetwerk-kwartiertje verzorgd door Kenniscentrum Kind en Scheiding. Zie voor meer informatie onderstaande factsheet.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst Kind & Complexe Ouderrelaties d.d. 4 juli 2023

De volgende kwartaalbijeenkomst is op 10 oktober 10-12 uur. Klik hier voor meer informatie over aanmelden.

Daarnaast is er op 14 november een eerste live-bijeenkomst van dit leernetwerk op locatie; ‘De Smulhoeve’. Tijdens de bijeenkomst verkennen we belangrijke vragen, zoals: Wat versta jij onder complexe scheiding? Veiligheid in de context van scheiding? Contactverlies? Begrijpen andere professionals in de regio hetzelfde? We gaan op zoek naar een gemeenschappelijke taal in ons vakgebied en genieten ondertussen van een heerlijk diner! Interesse om aan te sluiten? Meld je direct aan via de website van Werkplaats SAMEN.

Opbrengsten Werkplaatsen Jeugd

ZonMw heeft namens de werkplaatsen Jeugd in Nederland de opbrengsten van de afgelopen drie jaar bij elkaar gezet in een factsheet. Je leest er meer over de verschillende doelen en thema’s van de werkplaatsen jeugd en waar de werkplaatsen nu staan.

Fachtsheet werkplaatsen Jeugd

Samenvatting bijeenkomst Samenwerken met gezinnen

In maart organiseerden LUMC-Curium en ExpEx namens SAMEN een bijeenkomst in het teken van Samenwerken met gezinnen. In onderstaande factsheet zijn de belangrijkste onderwerpen samengevat.

Factsheet bijeenkomst Samenwerken met gezinnen mrt 23

SAMEN is ervan overtuigd dat ervaringskennis een onmisbare bron is. Omdat het soms ook nog zoeken is naar hoe je dit goed vormgeeft, is de ontwikkellijn ‘Samenwerken met gezinnen‘ opgericht, waar Sanne Dierick coördinator van is. Dus heb je vragen, kijk op de website of neem contact op met Sanne.

Terugblik visiegroepbijeenkomst 20 juni

De visiegroep kwam 20 juni bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de visiegroep over de strategische koers van de Werkplaats SAMEN en controleert het coördinatieteam. Dat wil zeggen dat als het gaat om ZonMw-subsidies de visiegroep adviseert en als het uitgaven vanuit de ledenfee betreft is de visiegroep besluitvormend. Elk lid van SAMEN is vertegenwoordigd.

Dit keer stonden de aanvraag ‘Integrale aanpak mentale gezondheid van adolescenten’ waar SAMEN aan meewerkt en het impactplan centraal. In onderstaand verslag hebben we alles van die bijeenkomst voor je samengevat.

De volgende bijeenkomst is gepland op 13 november, de bestuurlijk vertegenwoordigers van onze leden hebben een uitnodiging ontvangen. Heb je vragen of wil je meer weten, bezoek dan de pagina van de visiegroep.

Verslag visiegroepbijeenkomst SAMEN 20 juni 23

Verslag visiegroepbijeenkomst SAMEN 20 juni 23

Verslag masterclass wethouders en beleidsmakers Jeugd

Dinsdagavond 28 maart deelden we als Werkplaats SAMEN met wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd uit onze regio tijdens een speciale masterclass hoe kennis en innovatie bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het jeugdstelsel.

We kijken terug op een geslaagde avond, niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere locatie, namelijk De Smulhoeve van Ipse de Bruggen, een van onze leden. Daar werden we door Regiomanager Kind en Jeugd Linda van Beest warm welkom geheten.

Na een inhoudelijk programma gingen we goed verzorgd door het lekkere eten en de gezellige gastvrouwen- en heren met elkaar over belangrijke maatschappelijke vraagstukken met elkaar in gesprek.

Verslag Masterclass wethouders en beleidsambtenaren Jeugd

 

Subsidievoorstel Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gehonoreerd

De aanvraag voor subsidie van de werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is toegekend. Hiermee gaat de werkplaats 2023-2026 niet alleen verder werken aan maatschappelijk vraagstukken in bestaande leerateliers Armoede en Schulden, Gezond en Sociaal in de Wijk, en Langer Thuis Wonen, maar ook in nieuwe leerateliers over Sociaal en Inclusief en over Professionaliteit in het Sociaal Domein.

Binnen de leerateliers werkt de werkplaats samen met bewoners, maatschappelijke partners en gemeenten aan verschillende activiteiten en (onderzoeks)projecten. Namens Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool zullen ook studenten en onderzoekers betrokken zijn.

Meer over de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

Wat verstaan we onder ongewenst contactverlies en complexe scheiding? Een eerste stap

Ook deze bijeenkomst op 6 april jl. van het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties staan uitwisseling en kennismaking van de verschillende perspectieven en het ontwikkelen van een gedeelde taal centraal.

Voor de uitwisseling van en kennismaking met de verschillende deelnemers in het leernetwerk, is een leernetwerk-kwartiertje ingesteld, waarin bij toerbeurt deelnemers een presentatie geven over het eigen werk. Deze bijeenkomst werd dit verzorgd door Arzu Sinan vanuit de Rechtbank Den Haag. Zij vertelde over de route van het uniform hulpaanbod en de procedure gezamenlijke toegang ouders.

Met het ontwikkelen van een gedeelde taal is deze bijeenkomst een begin mee gemaakt door stil te staan bij de begrippen (ongewenst) contactverlies en complexe scheiding(sproblematiek). Wat verstaan we hieronder en welke overwegingen hebben wij hierbij?

In de factsheet van deze bijeenkomst hebben we dat bij elkaar gezet.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst Kind & Complexe Ouderrelaties d.d. 6 april 23

De volgende bijeenkomst is 3 juli. Ook bijwonen? Meld je aan!

De stagebegeleider

Binnen het project Samen Werken, Samen Leren is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector opgericht. In deze innovatieve samenwerkingsverbanden leren hbo-onderwijs, onderzoek, praktijk, jongeren en ouders met en van elkaar, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren.

Recent leidde een van de bijeenkomsten nog tot de Factsheet De Stagebegeleider. Wat doet deze en welke vaardigheden moet je als stagebegeleider in ons werkveld hebben?

Factsheet De Stagebegeleider

Symposium Boemerangbeleid 28 juni

28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool het symposium Boemerangbeleid. Sharon Stellaard vertelt over de aanhoudende tragiek in passend onderwijsbeleid en jeugdzorgbeleid. Meld je meteen aan!

Sharon nam ons tijdens de Jaarconferentie in september 2022 al mee in haar promotieonderzoek met de titel Boemerang beleid: over aanhoudende tragiek in passend onderwijs en jeugdzorgbeleid. Op 8 maart is zij gepromoveerd.

Sharon heeft een passie voor effectief jeugdbeleid. Ze is werkzaam als Kwartiermaker Veerkrachtig jeugdbeleid voor het Kenniscentrum maatschappelijke innovaties van Hogeschool Windesheim en als programma-coördinator van een (ZonMw) Regionale kenniswerkplaats jeugd.

Symposium Boemerangbeleid

Save the date Symposium Boemerangbeleid