Casusbespreking Samenwerken met Gezinnen – Leernetwerk Normaliseren

Samenwerken met gezinnen is belangrijk voor iedereen, en in het bijzonder voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, bij de GGD, in het onderwijs en in de professionele jeugdhulp. Wat dat betekent voor het leernetwerk Normaliseren, is weergegeven in deze factsheet van het leernetwerk, ontwikkeld naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 november jl.

Ook een bijeenkomst bijwonen? De volgende is op 27 januari. Meld je via dit online-formulier aan. Vragen stel je aan de trekkers van het leernetwerk Tamara Bos of Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool via t.bos@hhs.nl of info@werkplaatssamen.nl.

Factsheet leernetwerk Normaliseren

Leernetwerk Normaliseren bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Richt op 95% van de jeugdigen

Belangrijke boodschap aan het leernetwerk dat vanuit de betrokken visiegroepleden tijdens de sessie is gegeven, is: accepteer dat ca 5% van de jeugdigen relatief intensieve jeugdhulp nodig zal hebben en richt je op die 95% waar dat niet voor geldt met preventie en normaliseren.

Hulp nodig?

Ga het gesprek aan en kijk of hulp altijd nodig is, door:

 1. Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van preventie.
 2. Inzet van coördinatie, zodat echt wordt samengewerkt. Zorg bijvoorbeeld voor eenheid van taal zoals dat met de GIZ gebeurt. Daarmee wordt het gesprek gevoerd door professionals en gezinnen over wat goed en wat minder goed gaat. Zorg voor goede informatie-uitwisseling
 3. Schep daarvoor kaders vanuit gemeente, en vertaal de bevindingen van het LNW naar het systeemniveau

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Normaliseren

Leernetwerk Normaliseren: 3 leervragen

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om tot een visie op- en een lexicon voor- het praten over het normale leven te komen. Een lexicon dat gebruikt kan worden bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Om de ambitie te realiseren zijn –voor nu- drie leervragen leidend:

 • wat is goed genoeg, volgens wie ?
 • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
 • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Bekijk de factsheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren 11 november 2020.

Casuïstiek

Om het gesprek over deze drie leervragen te kunnen voeren, hebben deelnemers casuïstiek ingebracht waarin sprake is van samenwerking en partnerschap tussen professional, jeugdigen en ouders. Aan de hand van de best practices is – vanuit de perspectieven van de deelnemers- besproken welke lessen hieruit te leren zijn, voor wie deze lessen belangrijk zijn & wat dit betekent voor normaliseren. Deze bevindingen worden binnenkort in productvorm gepresenteerd zodat de deelnemers hun collega’s en andere geïnteresseerden kunnen informeren en betrekken.

De volgende bijeenkomst en meer informatie

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 27 januari 2021 om 9.30 uur. Wil je aansluiten, meld je aan via dit formulier.

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd.

Lancering SAMEN Magazine

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd officieel gelanceerd. Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in dit magazine.

Virtuele ontzegeling Werkplaats SAMEN 20-24

Een feestelijk moment – weer 4 jaar SAMEN! Om hier online bij stil te staan kregen de aanwezige leden een mok toegestuurd. Door Chris Kuiper werden de visiegroepleden uitgenodigd om met een hete drank een korte pauze te nemen waarna SAMEN 2020-2024 – Normaliseren waar kan en integraal werken waar moet voor kwetsbare gezinnen verscheen.

Symone Detmar nam ons kort mee naar het ontstaan en de huidige stand van de leernetwerken. Bekijk hier de presentatie.

Leernetwerken & randvoorwaarden

Deelname aan leernetwerken kan actief en in de tweede schil. De visiegroep heeft vastgesteld dat 2 uur per week voor actieve leden akkoord is. Lees verder.

Breakout-sessies met de leernetwerken

De leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken stelden zich voor aan de hand van hun filmpjes (zie de pagina’s van de leernetwerken). In de breakout-sessies is met de leernetwerken gereflecteerd op vragen rond deelname aan leernetwerken. Klik verder voor informatie over de sessie van het leernetwerk naar keuze.

Leernetwerk Normaliseren bij de visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

In de sessie over het leernetwerk (LNW) Normaliseren was het gesprek in eerste instantie vooral inhoudelijk van aard. Normaliseren heeft onder meer te maken met het bieden van alleen de zorg die nodig is, met de juiste partners. Maar het thema roept ook veel vragen op: hoe bepalen we wat ‘normaal’ is? En ook: wat is ‘goed genoeg’? Hoe verhoudt normaliseren zich tot de wens passende hulp te bieden? Wie bepaalt wat passend en wat ‘goed genoeg’ is?

Deze en vele andere vragen zijn in de drie LNW-besprekingen die tot nu toe gehouden zijn al aan de orde gekomen. Een van de doelen van het LNW is om te komen tot een gezamenlijke visie en een gedeeld lexicon rond normaliseren. Het is duidelijk dat de positie van gemeenten in het LNW nog extra aandacht behoeft.

Deelnemers vroegen aandacht voor het delen van de vragen die in het LNW gesteld worden met de opleidingen, en in een latere fase natuurlijk ook de opgedane inzichten en resultaten. Die zijn van belang voor studenten, maar zeker ook voor de ‘oude rotten’ in het vak, zoals een van de deelnemers omschreef. Tussentijdse communicatie is daarmee van groot belang.

De tijdsinvestering van 2u/week wordt voor deelnemers in de kerngroep reëel geacht. Het moet niet veel meer dan dat zijn.

Op de vraag wanneer het LNW geslaagd is, hebben we door tijdgebrek maar één antwoord: als we in de praktijk goed om kunnen gaan met het credo ‘goed genoeg’.

Leernetwerk Normaliseren: de volgende stap

Samen streven de deelnemers van het leernetwerk Normaliseren naar een visie op en een lexicon voor het praten over het normale leven en het gebruik ervan bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien.

De ambitie staat. Om deze te realiseren en tot een visie en lexicon te kunnen komen – en deze te gebruiken- is tijdens de (online) bijeenkomst 16 september jl. besproken wat daarvoor nodig is. Er zijn enkele meer specifieke leervragen geformuleerd waar het leernetwerk zich de komende tijd op gaat richten:

 • wat is goed genoeg, volgens wie ?
 • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
 • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst inventariseren de deelnemers best practices in hun eigen organisatie:

 • casuïstiek waarbij sprake is (geweest) van samenwerking met behoud van regie bij jeugdigen en gezinnen
 • inspirerende voorbeelden van collega’s die een rolmodel zijn in het samenwerken met jeugdigen en gezinnen

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 11 november 2020 om 9.30. Wil je aansluiten, meld je aan via het formulier op onze website (tabblad aanmelden).

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

5 oktober zijn 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start gegaan – voor een groot deel van de werkplaatsen betekende dit een doorstart zoals voor SAMEN. De komende 4 jaar werken de werkplaatsen aan vraagstukken op het gebied van jeugd. Wat en hoe ze dat precies gaan doen lees je in de publiekssamenvattingen van de werkplaatsen op de website van ZonMw.

In een werkplaats jeugd komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op de vernieuwde website wordt nieuws over projecten, onderzoeken en opbrengsten gedeeld: www.werkplaatsenjeugd.nl.

Lees ook het nieuwsbericht van ZonMw over de start van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd.

SAMEN Magazine gelanceerd

Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd

Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in ons magazine.

Ga naar het SAMEN Magazine. Vragen? Mail naar info@werkplaatssamen.nl.

Leernetwerk Normaliseren: de volgende stap

Het Leernetwerk Normaliseren (LNW NOR) is zich onder leiding van de Haagse Hogeschool (Rob Gilsing en Tamara Bos) inhoudelijk aan het voorbereiden op de start in september. 10 juni jl. is gesproken over hoe het LNW ingericht moet worden. Ook zijn de belangrijkste thema’s geïnventariseerd.

Wat is normaal?

De ingebrachte thema’s hebben enerzijds te maken met het ontwikkelen van een gezamenlijk lexicon voor het praten over het normale leven. Anderzijds betreffen de thema’s de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan de normaliseringsambitie. Deelnemers geven online door welk thema volgens hen prioriteit heeft. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de agenda van het LNW NOR.

Agenda’s uitwerken

Het eerste jaar werken we de veranderagenda, opleidingsagenda en de onderzoeks- en ontwikkelagenda verder uit. Dit doen we aan de hand van de stemming op de belangrijkste onderwerpen.

De stemming is geopend tot 11 september

De volgende bijeenkomsten waarin het LNW daarmee verder gaat zijn op woensdag 16 september en woensdag 11 november. Kijk hier voor meer informatie over het leernetwerk. Om je te aanmelden voor de bijeenkomsten, ga je naar de agenda op onze website.

Opgroeien en opvoeden

In het LNW NOR draait het om opgroeien en opvoeden en de terugdringing van de inzet van (onnodige of niet passende) jeugdhulp. In het LNW komen deelnemers met hun verschillende perspectieven, ervaringen en kennis bij elkaar om met elkaar nieuwe ervaringen op te doen en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en delen.

In het najaar van 2020 komt de kerngroep weer online bij elkaar. In het Leernetwerk is nog ruimte voor deelnemers. Bij interesse of voor vragen kijk op onze pagina of neem contact op met Tamara Bos, t.bos@hhs.nl.

Bijeenkomst LNW Normaliseren 1 april 2020

Hoe kunnen we de komende periode met elkaar aan het werk in het LNW Normaliseren? Die vraag stond centraal tijdens de startbijeenkomst op 1 april jl. Virtueel bijeen zijn enkele kernpartners om het LNW Normaliseren vorm te geven zodat we in september vliegend van start kunnen. De bijeenkomst werd voorgezeten door de trekkers Tamara Bos en Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool.

Naar aanleiding van de bijeenkomst 1 april zijn een aantal scenario’s voor samenwerking uitgewerkt. Op 10 juni wordt een van de scenario’s verder verfijnd en vindt een inventarisatie plaats van de urgente vraagstukken die spelen binnen Normaliseren.

Wil jij je ook aansluiten bij LNW Normaliseren? Geef je op via info@awsamen.nl of meld je aan voor de bijeenkomst op 10 juni a.s. via 10-06-20 l Bijeenkomst LNW Normaliseren. Lees meer over het LNW in de Aanvraag LNW Normaliseren of via Leernetwerk i.o. Normaliseren of praat mee en draag bij op het Forum.