Leernetwerk Normaliseren – Vieren opbrengsten

Tijdens de bijeenkomst van het Leernetwerk Normaliseren op 6 april jl., is door het leernetwerk stilgestaan bij de opbrengsten van het Klein-maar-fijn project: visie normaliseren (LNW NOR), de verslagen literatuurverkenning en groepsgesprekken.

Onderling zijn ideeën voor het verder verspreiden van deze opbrengsten besproken. Om de ontwikkelde visie verder te vertalen naar beleid en beroepspraktijk, is kritisch gekeken naar de huidige omvang en samenstelling van het leernetwerk. Tijdens de bijeenkomst op 8 juni maakt het leernetwerk een keuze voor hoe het leernetwerk voort te zetten; huidige vorm, per regio of maximaliseren aantal gemeenten, rest neemt deel in de schil.

In de onderstaande factsheet tref je alles van de bijeenkomst van 6 april bij elkaar.

Bijeenkomst Leernetwerk Normaliseren 6 april 2022

 

SAMENwerken Leernetwerken & gemeenten

Bij SAMEN werken we aan de hand van leernetwerken aan leren en ontwikkelen en innoveren. Drie daarvan zijn Normaliseren, Integraal Werken en Kwetsbare Gezinnen. Hoe we met onze leernetwerken meer van betekenis kunnen zijn voor gemeenten, bespraken we met (vertegenwoordigers van) gemeenten uit onze regio op 23 maart.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Leernetwerk Normaliseren en werd gehouden op De Haagse Hogeschool. In onderstaande factsheet tref je de belangrijkste punten van die ochtend aan.

SAMENwerken Leernetwerken en gemeenten

Visie op normaliseren van Leernetwerk normaliseren

Een blijvende verbinding tussen beleid en beroepspraktijk rond het normaliseren van opgroeien en opvoeden is in het belang van jeugdigen en gezinnen. Het Leernetwerk wil bijdragen aan die verbinding in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland. Hiernaast hoopt het leernetwerk een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over normaliseren.

Ambitie

De ambitie van het Leernetwerk normaliseren (LNW NOR) is tot een gedeelde visie en taal over normaliseren te komen. En, om deze visie en taal vervolgens te gaan gebruiken als over opvoeden en opgroeien in relatie tot jeugdhulp wordt gesproken. De visie en leidende principes doen recht aan de verschillende perspectieven van ervaringsdeskundige jeugdigen, ervaringsdeskundige ouders, professionals in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulporganisaties en in gemeenten. Het LNW NOR kent als leidende principes:

 • de focus ligt op de jeugdhulp (van preventie tot specialistisch) en op beleidsvorming op dit gebied. De (vormgeving van) jeugdhulp & (werkwijze van) jeugdhulpprofessionals staan dan ook centraal in de visie op normaliseren.
 • we agenderen normaliseren in meer brede zin om het maatschappelijk gesprek te stimuleren. Dit wordt gedaan door kennis en inzichten te delen met (onder andere) niet deelnemende gemeenten, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

Klein-maar-fijn project

Het LNW NOR voerde in de periode augustus 2021 tot januari 2022 een klein-maar-fijn project uit. Dit bestond in eerste instantie uit een literatuuronderzoek van Tessa Wesseling (2021) en leverde een werkdefinitie van normaliseren op.

Deze werkdefinitie is in de tweede fase van het project in zowel de groepsgesprekken als focusgroep kritisch besproken. We doen hiervan van deze groepsgesprekken verslag onder de titel ‘Wat is ieders normaal?’. De gevoerde gesprekken leidden uiteindelijk tot de totstandkoming van de visie normaliseren van LNW NOR.

LNW NOR kijkt ernaar uit om vanuit deze visie verder te ‘normaliseren’ in beleid en beroepspraktijk!

De drie producten van het klein-maar-fijn project vind je hieronder en op de pagina Klein-maar-fijnprojecten Normaliseren.

 

Visie Normaliseren, Ontwikkeld en opgesteld door LNW Normaliseren

Wat is ieders normaal? Gespreksverslag

Normaliseren, een nadere verkenning – Literatuuronderzoek

 

Leernetwerk Normaliseren – Wat is er nodig om te normaliseren in de jeugdhulp?

Leernetwerk Normaliseren wil tot een gedeelde taal komen over normaliseren en deze vervolgens gebruiken als er over opvoeden, opgroeien in relatie tot jeugdhulp gesproken wordt.

Om te normaliseren in de jeugdhulp is het nodig om de visie op normaliseren vanuit Leernetwerk Normaliseren te verspreiden en vervolgens concreet te vertalen in bruikbare tools of handvatten voor de dagelijkse beroepspraktijk. De komende tijd zijn daarom de centrale vragen voor de deelnemende organisaties en gemeenten:

 • wat betekent normaliseren voor ons?
 • wat is er nodig om te normaliseren?

Op 6 april is de volgende leerbijeenkomst van Leernetwerk Normaliseren

Factsheet bijeenkomst 22 februari 2022 Leernetwerk Normaliseren

Factheet bijeenkomst Leernetwerk Normaliseren 22 februari 2022

.

Naar de pagina van het LNW Normaliseren.

Arie Opstelten neemt afscheid als regiocoördinator

Arie OpsteltenIk, Rosanne, interview Arie Opstelten op 3 november 2021. Aanleiding is zijn vertrek als regiocoördinator. We wisten toen nog niet wanneer dat afscheid zou plaatsvinden, alleen dat het eraan kwam, was zeker. En dat moment is nu. In aanloop op zijn pensioen in 2022 draagt hij zijn taken voor SAMEN over aan Liesbeth Zuidema (gemeente Den Haag). Zij stelt zich later voor aan SAMEN.

 

Gemeenten en SAMEN

Bij SAMEN heeft Arie sinds eind 2018 gewerkt aan het verduidelijken en verankeren van de rol van gemeenten bij kennisontwikkeling en -toepassing. “Ik heb daar echt een beweging in gezien, de afgelopen jaren, blijkend uit dat de drie grotere gemeenten in de regio’s gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben willen nemen.” Hiermee zijn gemeenten steviger verbonden geraakt aan SAMEN. “Die rol van gemeenten kan nog sterker, als een steviger partner. Een die opvattingen heeft over het wat, waarom en wat te doen met het leren.”

Kennisontwikkeling en leren

In de kern gaat het er bij SAMEN om dat je verschillende expertises samenbrengt. Hoe je dat bestuurlijk georganiseerd hebt, is daarbij niet zo belangrijk volgens Arie. De verschillende disciplines verbind je rondom wat je wilt weten. “De klant kan daarbij niet ontbreken. Dat is allemachtig lastig, maar noodzakelijk voor een optimaal resultaat.”

Daarbij zijn kennisontwikkeling en leren op de gemeentelijke agenda gekomen, ook noemt hij het positief dat leren en kennis ontwikkelen prominente thema’s zijn op de landelijke hervormingsagenda voor de komende zes jaar. “Daarin is de samenwerking met BOPOG (Beleid, Onderwijs, Praktijk, Onderzoek en Gezinnen, red.) van meerwaarde, dat heb ik echt ontdekt in mijn periode bij SAMEN.” Alleen heb je zicht op een klein stukje van de werkelijkheid. In gezamenlijkheid heb je meer zicht en kun je op de lange termijn renderen volgens Arie.

Wat wens je SAMEN

Arie hoopt dat de regionale infrastructuur voor kennisontwikkeling in belangrijkheid toeneemt. “Dat gun ik de werkplaatsen, dat het belang van hun producten en resultaten groter wordt.” In de regionale infrastructuur ziet Arie meerwaarde voor alle partijen. Als voorbeeld noemt hij het inzicht in hoe bestuurlijk Nederland werkt voor kennisinstituten. “Dat partijen dat willen zien en dragen, dat vraagt investeringen.”

Daarnaast hoopt Arie dat we het simpel kunnen houden. Hiermee bedoelt hij dat we ons niet verliezen in de bestuurlijke complexiteit maar dat we blijven focussen op waar het om gaat: de jeugd. Een deel van die gemeentelijke complexiteit is weggenomen doordat de drie kerngemeenten van de regio van SAMEN de financiering namens de gemeenten coördineren. Hiermee vermijden we een hoop drukte en organiseren we door een vertegenwoordigende rol de nodige eenvoud.

Dit is volgens Arie een valkuil voor samenwerkingsverbanden zoals SAMEN: meer discussie over organisatie en belang dan over het primaire doel. Door elkaar meer te vertrouwen en je te laten vertegenwoordigen, kan de structuur simpel blijven.” Leg uit wat de bedoeling is van SAMEN in plaats van uit te leggen hoe het werkt. Dat hoeven maar een paar mensen te weten. “Belangrijker is dat iedereen weet waar we het voor doen en of we dat halen.”

En “natuurlijk” wenst Arie SAMEN veel mooie onderzoeken met maatschappelijk relevantie waar jeugdigen en hun gezinnen beter van worden.

 

Normaliseren – naar een gedeelde taal

Leernetwerk normaliseren wil tot een gedeelde taal komen over normaliseren en deze vervolgens gebruiken als er over opvoeden, opgroeien in relatie tot jeugdhulp gesproken wordt. Tijdens de leerbijeenkomst 1 december jl. is het huidige Klein-maar-Fijn project besproken, dat bijdraagt aan het ontwikkelen van deze gedeelde taal, door:

 1. “Normaliseren: een nadere verkenning” (Wesseling, 2021)
  een verslag van de verkenning van geschreven teksten, waarin een werkdefinitie van normaliseren en discussiepunten benoemd zijn.
 2. “Wat is ieders normaal (Bos & Vrijhof, 2022)
  een artikel op basis van de gevoerde groepsgesprekken met als centrale vraag “Welke perspectieven hebben ouders/jeugdigen en professionals (uit verschillende domeinen) op normaliseren bij (vragen over) opvoeden en opgroeien?”
 3. “Kijk op normaliseren” (leernetwerk normaliseren, 2022)
  een “kijk op normaliseren” van het leernetwerk. In de groepsgesprekken is duidelijk geworden dat normaliseren niet is te vatten in een korte (vaste) definitie. Een belangrijke leidraad is wat is er nodig zodat jeugdigen – zo normaal mogelijk- mee kunnen (blijven) doen?

Om de gedeelde taal over normaliseren vervolgens daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken, hebben de deelnemers van het leernetwerk in deze bijeenkomst benoemd wat volgens hen nodig is om het leernetwerk (nog meer) te verbinden met de eigen achterban/ organisaties.

Op 2 februari is de volgende leerbijeenkomst van leernetwerk normaliseren, dan zal het eerste Klein maar Fijn project afgerond worden.

Naar de pagina van het LNW Normaliseren.

Factsheet bijeenkomst LNW NOR 1 december

Vacature Senior Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie bij de Haagse Hogeschool

Bij de Haagse Hogeschool – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie – zijn ze op zoek naar een Senior Onderzoeker. Dus heb jij ervaring met praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken in de jeugdhulp en het sociale domein? Wil je onderdeel worden van een lectoraat samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek verricht naar jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt? Lees dan verder op de website van de Haagse Hogeschool. Solliciteren kan tot 12 december a.s.

 

 

Leernetwerk Normaliseren: Samen begrijpen door te doen

Het 2e jaar van het Leernetwerk Normaliseren (LNW NOR) is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l. !

Tessa Wesseling (Rijks Universiteit Leiden) heeft haar verslag “Normaliseren: een nadere verkenning” gepresenteerd. De bevindingen, definitie en discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein-maar- Fijnproject waarmee LNW NOR “Wat is ieders normaal ?” in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties/ met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief ‘normaal’ is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema “Samen begrijpen door te doen” vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Op 26 november zullen er vanuit LNW Normaliseren bijdragen geleverd worden aan de conferentie Transformatie in het Jeugddomein Haaglanden 2021. De volgende (online) leerbijeenkomst van het LNW NOR is op 1 december a.s..

Literatuuronderzoek Normaliseren

Jaar 2 van het Leernetwerk Normaliseren begonnen

Het 2e jaar van LNW NOR is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l. !

Tessa Wesseling (Rijks Universiteit Leiden) heeft haar verslag “Normaliseren: een nadere verkenning”
gepresenteerd. De bevindingen, definitie, discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein maar Fijn Project waarmee leernetwerk Normaliseren “Wat is ieders normaal ?”
in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties/ met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief ‘normaal’ is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat
wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema “Samen begrijpen door te doen” vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Op 26 november zullen er vanuit LNW Normaliseren bijdragen geleverd worden aan de conferentie Transformatie in het Jeugddomein Haaglanden 2021. De volgende leerbijeenkomst van LNW NOR zal (online) zijn op 1 december a.s..

Factsheet bijeenkomst LNW Normaliseren

Highlights Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Voor de highlights, raadpleeg onderstaande factsheet.

Voor de sessies, presentaties en getoonde filmpjes met de reflectie van ExpEx op het thema ‘beter begrijpen’ en het voorgedragen gedicht en Joep van Deudekom ga je naar de pagina van de Jaarconferentie.