Opbrengsten Werkplaatsen Jeugd

ZonMw heeft namens de werkplaatsen Jeugd in Nederland de opbrengsten van de afgelopen drie jaar bij elkaar gezet in een factsheet. Je leest er meer over de verschillende doelen en thema’s van de werkplaatsen jeugd en waar de werkplaatsen nu staan.

Fachtsheet werkplaatsen Jeugd

Samenvatting bijeenkomst Samenwerken met gezinnen

In maart organiseerden LUMC-Curium en ExpEx namens SAMEN een bijeenkomst in het teken van Samenwerken met gezinnen. In onderstaande factsheet zijn de belangrijkste onderwerpen samengevat.

Factsheet bijeenkomst Samenwerken met gezinnen mrt 23

SAMEN is ervan overtuigd dat ervaringskennis een onmisbare bron is. Omdat het soms ook nog zoeken is naar hoe je dit goed vormgeeft, is de ontwikkellijn ‘Samenwerken met gezinnen‘ opgericht, waar Sanne Dierick coördinator van is. Dus heb je vragen, kijk op de website of neem contact op met Sanne.

Terugblik visiegroepbijeenkomst 20 juni

De visiegroep kwam 20 juni bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de visiegroep over de strategische koers van de Werkplaats SAMEN en controleert het coördinatieteam. Dat wil zeggen dat als het gaat om ZonMw-subsidies de visiegroep adviseert en als het uitgaven vanuit de ledenfee betreft is de visiegroep besluitvormend. Elk lid van SAMEN is vertegenwoordigd.

Dit keer stonden de aanvraag ‘Integrale aanpak mentale gezondheid van adolescenten’ waar SAMEN aan meewerkt en het impactplan centraal. In onderstaand verslag hebben we alles van die bijeenkomst voor je samengevat.

De volgende bijeenkomst is gepland op 13 november, de bestuurlijk vertegenwoordigers van onze leden hebben een uitnodiging ontvangen. Heb je vragen of wil je meer weten, bezoek dan de pagina van de visiegroep.

Verslag visiegroepbijeenkomst SAMEN 20 juni 23

Verslag visiegroepbijeenkomst SAMEN 20 juni 23

Verslag masterclass wethouders en beleidsmakers Jeugd

Dinsdagavond 28 maart deelden we als Werkplaats SAMEN met wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd uit onze regio tijdens een speciale masterclass hoe kennis en innovatie bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het jeugdstelsel.

We kijken terug op een geslaagde avond, niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere locatie, namelijk De Smulhoeve van Ipse de Bruggen, een van onze leden. Daar werden we door Regiomanager Kind en Jeugd Linda van Beest warm welkom geheten.

Na een inhoudelijk programma gingen we goed verzorgd door het lekkere eten en de gezellige gastvrouwen- en heren met elkaar over belangrijke maatschappelijke vraagstukken met elkaar in gesprek.

Verslag Masterclass wethouders en beleidsambtenaren Jeugd

 

Normaliseren: gezamenlijke visie en 9 definities

In 2022 organiseerde Divosa, in samenwerking met het NJi, een drietal online sessies over het thema Normaliseren. Namens het Leernetwerk Normaliseren heeft Leernetwerktrekker Tamara Bos een bijdrage geleverd.

Mede op basis van die sessie heeft het NJi de kennis over normaliseren samengebracht in 2 kennispagina’s hoe je tot een gezamenlijke visie op normaliseren komt. Hiervoor heeft NJi o.a. de kennis uit het Leernetwerk Normaliseren benut.

Naar de kennispagina’s:

Vragen? Neem contact op met Tamara Bos.

 

Workshops Leernetwerk Normaliseren

De Leernetwerken van SAMEN ontplooien verschillende activiteiten om te werken aan hun ambities, zo ook het Leernetwerk Normaliseren. Met het Leernetwerk hebben ze een visie op normaliseren ontwikkeld die de basis vormt voor de workshop die ze over normaliseren hebben gegeven bij De Haagse Hogeschool en JONG doet mee!.

Samen normaliseren

Bij de Leernetwerken van SAMEN zijn verschillende perspectieven betrokken, zo ook bij het Leernetwerk Normaliseren, getrokken door De Haagse Hogeschool. Bij dit Leernetwerk zijn dat: gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige jongeren, ouders met ervaring met kinderen in de jeugdhulp, docenten en lectoren van hogescholen, onderzoekers en praktijkprofessionals zoals hulpverleners. “Ervaringsdeskundige jongeren hebben waardevolle verhalen en ideeën voor beleidsmedewerkers en jeugdhulp professionals en andersom geldt dit ook. Wij werken gelijkwaardig samen en we willen anderen inspireren dat ook te doen door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan”, vertelt Tamara Bos, een van de Leernetwerktrekkers.

Tamara Bos is docent onderzoeker Sociaal Werk Jeugd op De Haagse Hogeschool. Ook is zij trekker van het Leernetwerk Normaliseren.

Ryan MeijerRyan Meijer is als ervaringsdeskundige jongere deelnemer van het Leernetwerk Normaliseren, voorzitter van JONG doet mee! en student Social Work aan de Haagse Hogeschool.

Ambitie Leernetwerk Normaliseren

In het Leernetwerk Normaliseren werken zij aan de ambitie:

We komen tot een visie op en een lexicon voor het praten over het normale leven en gaan deze gebruiken

Daarvoor hebben de deelnemers van het Leernetwerk al een visie Normaliseren opgesteld (kijk hier voor de totstandkoming). Maar ze doen nog meer om anderen te inspireren. Zo heeft het Leernetwerk workshops gegeven voor eerstejaars studenten Social Work aan De Haagse Hogeschool en aan JONG Doet mee!.

Workshops normaliseren

In die workshops zijn de uitgangspunten uit de visie gedeeld, zoals:

  • ouders en jongeren serieus nemen bij aanmelding voor (formele) jeugdhulp
  • ouders en jeugdigen aanmoedigen om bespreekbaar te maken waar zij tegenaan lopen en eventueel om hulp te vragen
  • vallen en opstaan hoort bij het leven

Daarna is met de deelnemers met aanwezigen van gedachten gewisseld over wat de uitgangspunten betekenen. Wordt het herkend? Wat doen of willen de deelnemers gaan doen met deze uitgangspunten? Wat is hierbij nodig?

Over het geven van de workshop op De Haagse Hogeschool vertelt Ryan, student Social Work aan diezelfde hogeschool en Leernetwerkdeelnemer. Hij gaf de workshop tijdens de verrijkingsweek. “Het viel mij op dat de opkomst hoog was. Dat terwijl normaliseren een moeilijk grijpbaar iets is”, aldus Ryan.

Wat is normaal?

Want wat is normaal en wat verstaan we daaronder? Dit werd met deelnemers van de workshop besproken naar aanleiding van een casus. In groepen werd gewerkt aan de vraag: wat is er voor de jeugdige en diens ouders nodig om zo normaal mogelijk mee te blijven doen?

Ook werd informatie over de groei in het aantal jongeren dat met depressies kampt gedeeld. Hoe kijken we daar vanuit normaliseren naar? “Tijdens de workshop was sprake van een open dialoog, wat mij betreft belangrijk om normaliseren te kunnen implementeren in het onderwijs,” vertelt Ryan. “Normaliseren maakt nu nog geen onderdeel uit van de opleiding. Daar willen we verandering in aanbrengen door vanuit ons Leernetwerk een onderwijsmodule Normaliseren te ontwikkelen.”

Normaliseren is niet problematiseren

Ryan zelf ontving van de aanwezige studenten verschillende vragen over wat voor hem ingewikkeld is geweest. Voor hem was dat zijn late diagnostisering en de problematisering die hij daarbij tegenkomt. Zijn eigen doel met deze workshop is dan ook om diverse betrokkenen bij jeugdhulp te laten zien dat niet alles geproblematiseerd hoeft te worden.

Perfect

“We zijn teveel gericht op perfectie en dat is een probleem.” Ryan vertelt dat dit ertoe leidt dat een (te) groot beroep wordt gedaan op de zorg voor jeugd. “Ik wil horen hoe professionals en jongeren dat ervaren en ook hoe we het willen zien zodat we daar samen naartoe kunnen werken.”

Leefwerelden

“De verrassing zit er voor mij continu in hoe mooi het is om dat gesprek vanuit verschillende perspectieven te voeren. Er wordt echt naar elkaar geluisterd waardoor meer begrip en inzicht ontstaat voor de belevingswereld van de ander,” vertelt Tamara. Zij ziet dat je op deze manier verder kunt komen met elkaar.

Rol van de maatschappij

Zowel Ryan als Tamara vertellen dat in het gesprek over normaliseren vrijwel altijd de maatschappelijke context aan bod komt. Dus wat is de rol van de prestatiedruk? Hoe doen we hier als maatschappij iets aan? “We zijn ons ervan bewust dat we dat gesprek als samenleving ook moeten voeren,” zegt Tamara. “Wel is het belangrijk wij hierbij allemaal onze eigen verantwoordelijkheid blijven nemen: wat kan IK anders doen?”

Kostenbesparing kan volgens Tamara en Ryan geen uitgangspunt voor normaliseren zijn, want dan gaat het niet werken. “Kwaliteit van de steun aan jeugdigen en ouders bij het opgroeien en opvoeden moet het uitgangspunt vormen.”

Verder normaliseren

Om te voorkomen dat zware hulp nodig is, heeft JONG doet mee! een signalenkaart gemaakt vroeg te signaleren of jongeren hulp nodig hebben. Ook hebben ze een document gemaakt met een set basisafspraken over hoe je als jongere en hulpverlener met elkaar omgaat.

Meer informatie en contact

Meer weten of ook een workshop organiseren met de deelnemers en trekkers van het Leernetwerk Normaliseren? Neem contact op met Leernetwerktrekker Tamara Bos. Of bekijk de pagina van het Leernetwerk Normaliseren.

Of neem eens contact op met JONG doet mee! of ExpEx.

Subsidievoorstel Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gehonoreerd

De aanvraag voor subsidie van de werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is toegekend. Hiermee gaat de werkplaats 2023-2026 niet alleen verder werken aan maatschappelijk vraagstukken in bestaande leerateliers Armoede en Schulden, Gezond en Sociaal in de Wijk, en Langer Thuis Wonen, maar ook in nieuwe leerateliers over Sociaal en Inclusief en over Professionaliteit in het Sociaal Domein.

Binnen de leerateliers werkt de werkplaats samen met bewoners, maatschappelijke partners en gemeenten aan verschillende activiteiten en (onderzoeks)projecten. Namens Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool zullen ook studenten en onderzoekers betrokken zijn.

Meer over de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

De stagebegeleider

Binnen het project Samen Werken, Samen Leren is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector opgericht. In deze innovatieve samenwerkingsverbanden leren hbo-onderwijs, onderzoek, praktijk, jongeren en ouders met en van elkaar, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren.

Recent leidde een van de bijeenkomsten nog tot de Factsheet De Stagebegeleider. Wat doet deze en welke vaardigheden moet je als stagebegeleider in ons werkveld hebben?

Factsheet De Stagebegeleider

Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren

Hoe gaan we onze visie op normaliseren verspreiden? Hoe staat het met het komende klein-maar-fijnproject? Welke domeinen zijn – naast de bij het Leernetwerk betrokkenen – verder nog relevant in het kader van normaliseren?

Deze en andere vragen behandelde het Leernetwerk Normaliseren tijdens de bijeenkomst begin april. Lees er meer over in onderstaande sheet.

Sheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren april 23

Sheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren april 23

 

In december 2022 hebben Esther Fellendans en Tamara Bos zich op de informele steunmarkt voor jeugd- en gezinsprofessionals in Den Haag laten inspireren en informeren over het belang van het betrekken van mensen in de eigen omgeving van jeugdigen en ouders voor steun.

Deze markt werd mogelijk gemaakt door Stichting JESS, Eigen Toekomst Plan Den Haag en CJG Den Haag. Raadpleeg hieronder de factsheet Informele Steun Den Haag.

Vragen? Kijk op de pagina van het Leernetwerk of neem contact op met Tamara Bos (t.bos@hhs.nl), samen met Rob Gilsing namens De Haagse Hogeschool Leernetwerktrekker.