Save the date Jaarconferentie 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook!

Wat Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
Wanneer Donderdag 16 september
Tijd 13.30-16.30 uur
Waar Online, Hogeschool Leiden
Voor Iedereen die ervaring heeft met of interesse voor de zorg voor jeugd

Oproep van coördinator Noortje Pannebakker

Leernetwerk Normaliseren: het goede gesprek met jeugdigen en ouders

Belangrijk thema van de vierde bijeenkomst van het Leernetwerk Normaliseren is het goede gesprek met jeugdigen en ouders. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren? Hierbij zijn de setting (op welke plek in de jeugdhulp piramide) en inhoud (thema’s) van het gesprek genoemd als relevante factoren bij het normaliseren.

Klein-maar-fijnproject Leernetwerk Normaliseren

De volgende stap is om het bepalen de invulling van het Klein maar Fijn project 2021. Klein-maar-Fijnprojecten zijn bedoeld om vraagstukken te verkennen en/of te verdiepen, om zo samen met partners te leren en bij te dragen aan normaliseren. De invulling van een dergelijk project wordt gedaan binnen het leernetwerk en wordt uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel.

Hieraan werken we de komende periode met een aantal deelnemers vanuit de perspectieven van ouders/jongeren, professionals/teams, organisatie(s) en gemeente(n). Het projectvoorstel werken we samen inhoudelijk uit waarna we het tijdens de bijeenkomst van 26 mei verder bespreken.

Van ‘samen opstarten’ naar ‘samen begrijpen’

Factsheet LNW NOR – leerbijeenkomst 4

Daarnaast evalueren we het eerste jaar van het Leernetwerk Normaliseren, dat in het teken stond van ‘samen opstarten’. Hiermee maken we de stap naar het tweede jaar van ons leernetwerk: ‘samen begrijpen’. Bekijk voor een samenvatting van de bijeenkomst van 31 maart de factsheet. Meer weten over het Leernetwerk? Bekijk onze pagina!

Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.

Leernetwerk Normaliseren: Het goede gesprek

Het is belangrijk ‘het goede gesprek’ te voeren, en dan ook op het juiste moment. Dat komt in de bijeenkomsten van het leernetwerk Normaliseren steeds naar voren. Het goede gesprek heeft volgens het leernetwerk de volgende kenmerken:

 • Partnerschap en alliantie
 • Taal
 • Brede blik
 • Positieve blik
 • Acceptatie van imperfectie

Tijdens de volgende bijeenkomst op 31 maart van Leernetwerk Normaliseren gaan we nader in op ‘het goede gesprek’. Basis daarvoor vormt de input van de deelnemers, geleverd naar aanleiding van een opdracht die eenieder heeft ontvangen. Meer weten? Lees de factsheet van de bijeenkomst van 27 januari jl. of ga naar de pagina van het Leernetwerk Normaliseren.

Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!

Casusbespreking Samenwerken met Gezinnen – Leernetwerk Normaliseren

Samenwerken met gezinnen is belangrijk voor iedereen, en in het bijzonder voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, bij de GGD, in het onderwijs en in de professionele jeugdhulp. Wat dat betekent voor het leernetwerk Normaliseren, is weergegeven in deze factsheet van het leernetwerk, ontwikkeld naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 november jl.

Ook een bijeenkomst bijwonen? De volgende is op 27 januari. Meld je via dit online-formulier aan. Vragen stel je aan de trekkers van het leernetwerk Tamara Bos of Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool via t.bos@hhs.nl of info@werkplaatssamen.nl.

Factsheet leernetwerk Normaliseren

Leernetwerk Normaliseren bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Richt op 95% van de jeugdigen

Belangrijke boodschap aan het leernetwerk dat vanuit de betrokken visiegroepleden tijdens de sessie is gegeven, is: accepteer dat ca 5% van de jeugdigen relatief intensieve jeugdhulp nodig zal hebben en richt je op die 95% waar dat niet voor geldt met preventie en normaliseren.

Hulp nodig?

Ga het gesprek aan en kijk of hulp altijd nodig is, door:

 1. Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van preventie.
 2. Inzet van coördinatie, zodat echt wordt samengewerkt. Zorg bijvoorbeeld voor eenheid van taal zoals dat met de GIZ gebeurt. Daarmee wordt het gesprek gevoerd door professionals en gezinnen over wat goed en wat minder goed gaat. Zorg voor goede informatie-uitwisseling
 3. Schep daarvoor kaders vanuit gemeente, en vertaal de bevindingen van het LNW naar het systeemniveau

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Normaliseren

Leernetwerk Normaliseren: 3 leervragen

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om tot een visie op- en een lexicon voor- het praten over het normale leven te komen. Een lexicon dat gebruikt kan worden bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Om de ambitie te realiseren zijn –voor nu- drie leervragen leidend:

 • wat is goed genoeg, volgens wie ?
 • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
 • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Bekijk de factsheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren 11 november 2020.

Casuïstiek

Om het gesprek over deze drie leervragen te kunnen voeren, hebben deelnemers casuïstiek ingebracht waarin sprake is van samenwerking en partnerschap tussen professional, jeugdigen en ouders. Aan de hand van de best practices is – vanuit de perspectieven van de deelnemers- besproken welke lessen hieruit te leren zijn, voor wie deze lessen belangrijk zijn & wat dit betekent voor normaliseren. Deze bevindingen worden binnenkort in productvorm gepresenteerd zodat de deelnemers hun collega’s en andere geïnteresseerden kunnen informeren en betrekken.

De volgende bijeenkomst en meer informatie

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 27 januari 2021 om 9.30 uur. Wil je aansluiten, meld je aan via dit formulier.

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd.

Lancering SAMEN Magazine

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd officieel gelanceerd. Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in dit magazine.

Virtuele ontzegeling Werkplaats SAMEN 20-24

Een feestelijk moment – weer 4 jaar SAMEN! Om hier online bij stil te staan kregen de aanwezige leden een mok toegestuurd. Door Chris Kuiper werden de visiegroepleden uitgenodigd om met een hete drank een korte pauze te nemen waarna SAMEN 2020-2024 – Normaliseren waar kan en integraal werken waar moet voor kwetsbare gezinnen verscheen.

Symone Detmar nam ons kort mee naar het ontstaan en de huidige stand van de leernetwerken. Bekijk hier de presentatie.

Leernetwerken & randvoorwaarden

Deelname aan leernetwerken kan actief en in de tweede schil. De visiegroep heeft vastgesteld dat 2 uur per week voor actieve leden akkoord is. Lees verder.

Breakout-sessies met de leernetwerken

De leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken stelden zich voor aan de hand van hun filmpjes (zie de pagina’s van de leernetwerken). In de breakout-sessies is met de leernetwerken gereflecteerd op vragen rond deelname aan leernetwerken. Klik verder voor informatie over de sessie van het leernetwerk naar keuze.

Leernetwerk Normaliseren bij de visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

In de sessie over het leernetwerk (LNW) Normaliseren was het gesprek in eerste instantie vooral inhoudelijk van aard. Normaliseren heeft onder meer te maken met het bieden van alleen de zorg die nodig is, met de juiste partners. Maar het thema roept ook veel vragen op: hoe bepalen we wat ‘normaal’ is? En ook: wat is ‘goed genoeg’? Hoe verhoudt normaliseren zich tot de wens passende hulp te bieden? Wie bepaalt wat passend en wat ‘goed genoeg’ is?

Deze en vele andere vragen zijn in de drie LNW-besprekingen die tot nu toe gehouden zijn al aan de orde gekomen. Een van de doelen van het LNW is om te komen tot een gezamenlijke visie en een gedeeld lexicon rond normaliseren. Het is duidelijk dat de positie van gemeenten in het LNW nog extra aandacht behoeft.

Deelnemers vroegen aandacht voor het delen van de vragen die in het LNW gesteld worden met de opleidingen, en in een latere fase natuurlijk ook de opgedane inzichten en resultaten. Die zijn van belang voor studenten, maar zeker ook voor de ‘oude rotten’ in het vak, zoals een van de deelnemers omschreef. Tussentijdse communicatie is daarmee van groot belang.

De tijdsinvestering van 2u/week wordt voor deelnemers in de kerngroep reëel geacht. Het moet niet veel meer dan dat zijn.

Op de vraag wanneer het LNW geslaagd is, hebben we door tijdgebrek maar één antwoord: als we in de praktijk goed om kunnen gaan met het credo ‘goed genoeg’.