Start uitvoeringsfase project De Specialist Dichterbij?!

Factsheet algemene kenmerken van Integraal Specialistische Teams

Het is maart en dat betekent niet alleen het begin van de lente, maar ook de start van de uitvoeringsfase van het onderzoeksproject De Specialist Dichterbij?! Komend jaar volgen wij vijf integraal specialistische teams om erachter te komen wat wel en wat niet goed werkt in een integrale werkwijze voor gezinnen met langdurige en complexe problemen.

In de voorbereidingsfase hebben we al veel betrokkenen rond integraal specialistische teams gesproken en informatie over de teams gelezen. Zo hebben we meer zicht gekregen op de kenmerken van de vijf verschillende deelnemende teams en hun ontstaansgeschiedenis.

Tijdens het project koppelen we voortdurend relevante informatie aan jullie terug. In deze informatiesheet is een overzicht te vinden met de kenmerken van de deelnemende teams. Deel de factsheet gerust met geïnteresseerden in je netwerk.

Heb je vragen, neem dan even contact op met Eline Heek of Anne Marie Barnhoorn, onderzoekers van het project De Specialist Dichterbij. Wil je meer lezen over het project neem dan een kijkje op de projectpagina van De Specialist Dichterbij.

Wij kijken erg uit naar deze unieke samenwerking tussen verschillende regio’s!

Jeugd in onderzoek 8 april 2021

Donderdag 8 april vindt de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. Ook deze editie staat kennisuitwisseling en netwerken centraal. Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door NRO en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

Wanneer: 8 april 2021, 09.00-17.00 uur
Locatie: Online
Voor: Onderzoekers en professionals uit de onderwijs- en jeugdsector
Meer informatie: www.jeugdinonderzoek.nl
Contact: Vragen stel je via jeugdinonderzoek@nro.nl

Coördinator Noortje Pannebakker gepromoveerd

Op dinsdag 2 maart heeft Noortje Pannebakker, coördinator van de Werkplaats SAMEN, haar proefschrift Understanding care use by children with complex problems verdedigd.

Het doel van het promotieonderzoek was het vergroten van de kennis over de zorg van kinderen met (een risico op) complexe problemen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het verbeteren van deze zorg. Het proefschrift is gebaseerd op twee onderzoeken die uitgevoerd zijn binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk:

Wil je meer lezen? Op deze pagina van onze website hebben we alle informatie voor je bij elkaar gezet. Laat hier ook je persoonlijke bericht voor Noortje achter in het online gastenboek.

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen: Betekenis kwetsbaarheid en menselijke verbinding

Tijdens de bijeenkomsten van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen komen een aantal vragen steeds terug, namelijk: wat is kwetsbaarheid eigenlijk en wie bepaalt of gezinnen kwetsbaar zijn? Het gezin zelf, de hulpverlening of gemeenten? En hoe maken we toekomstig professionals in de zorg voor jeugd bewust van nut en noodzaak van menselijke verbinding?

De bijeenkomst van het leernetwerk op 5 februari jl. stond in het teken van het uitwerken van al deze vragen tot een Klein-maar-Fijnproject. In dit project proberen we door middel van een kort onderzoek onder jongeren, ouders, hulpverleners en gemeentelijke beleidsmakers antwoorden te formuleren. Daarnaast verzorgen wij samen met ervaringsdeskundigen een korte lessenserie voor studenten van de bachelor Sociaal Werk en master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden, waarbij dieper wordt ingegaan op het leggen en onderhouden van relaties met kwetsbare gezinnen.

Lees in deze factsheet van de bijeenkomst van 5 februari van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen meer.

Aanmelden voor de bijeenkomst 27 mei
Meer lees je op de pagina van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Leernetwerk Normaliseren: Het goede gesprek

Het is belangrijk ‘het goede gesprek’ te voeren, en dan ook op het juiste moment. Dat komt in de bijeenkomsten van het leernetwerk Normaliseren steeds naar voren. Het goede gesprek heeft volgens het leernetwerk de volgende kenmerken:

  • Partnerschap en alliantie
  • Taal
  • Brede blik
  • Positieve blik
  • Acceptatie van imperfectie

Tijdens de volgende bijeenkomst op 31 maart van Leernetwerk Normaliseren gaan we nader in op ‘het goede gesprek’. Basis daarvoor vormt de input van de deelnemers, geleverd naar aanleiding van een opdracht die eenieder heeft ontvangen. Meer weten? Lees de factsheet van de bijeenkomst van 27 januari jl. of ga naar de pagina van het Leernetwerk Normaliseren.

Opbrengsten verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Factsheet Samenwerken met Gezinnen

De Werkplaats SAMEN, ExpEx, LUMC Curium en TNO trapten het jaar 2021 af door de verdiepingsbijeenkomst ‘Samenwerken met gezinnen’ te organiseren. Samen met ervaringsdeskundigen, professionals, gemeenteambtenaren, onderwijs en onderzoek werd ingezoomd op het thema ‘Ervaringsdeskundigheid’.

Carolijn de Beer en Martin de Vreugd (LUMC Curium) vertelden over het verschil tussen ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis en maakten de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen hebben duidelijk. Nicole van Kesteren (TNO) nam iedereen mee in doelgroepparticipatie en Tessa Korver (SAMEN) attendeerde iedereen op de cliënt- en jongerenraden in de regio van SAMEN en vroeg om input.

Het open gesprek daarna maakte duidelijk dat het belang van ervaringsdeskundigheid breed wordt gedeeld. Het was leerzaam om met elkaar de vraagstukken en dilemma’s die men hierin tegenkomt op te halen en samen te zoeken naar oplossingen. Waardevol dat iedereen erkent dat iedere stem en ieder perspectief ertoe doet en dat elke bron van kennis net zoveel waard en onmisbaar is. We kijken uit naar een vervolg…

Bekijk deze factsheet voor de do’s en dont’s in het samenwerken met gezinnen en een kernachtige weergave van de inhoud van de bijeenkomst.

Leernetwerk Focus op Vaderschap: Bouwen aan een visie

Wat is vaderbetrokkenheid? Wat zijn behoeftes van vaders? Via welke ingangen kunnen we vaders bereiken? Zomaar enkele thema’s en vraagstukken die bovenkwamen tijdens de bijeenkomst 3 december jl. met het Leernetwerk Vaders. Bekijk hier het overzicht van de punten die we verder bespraken.

Hoewel we weten dat vaderbetrokkenheid belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind en de gezondheid en het welbevinden van vaders zelf, is er nog weinig aandacht in de zorg voor de rol van vaders in de zorg en opvoeding van hun kind(eren). Zorgprofessionals hebben onvoldoende handvatten om de unieke positie van vaders bespreekbaar te maken en vaderbetrokkenheid te bevorderen. Daar wil dit leernetwerk wat aan doen, doe je mee?

De volgende bijeenkomst is op donderdag 20 mei, online, 09.30-11.00 uur. Aanmelden doe je hier.

Meer lezen over het leernetwerk? Ga naar de pagina van het Leernetwerk Focus op Vaderschap of neem contact met de trekkers Nicole van Kesteren en/ of Fieke Pannebakker (TNO).

Verdediging proefschrift Understanding care use by children with complex problems

Op dinsdag 2 maart verdedigt Noortje Pannebakker, coördinator van de Werkplaats SAMEN, haar proefschrift Understanding care use by children with complex problems. De promotieplechtigheid start stipt om 13.45 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Je kunt de plechtigheid volgen via deze live stream van de Universiteit Leiden.

Het doel van het promotieonderzoek was het vergroten van de kennis over de zorg van kinderen met (een risico op) complexe problemen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het verbeteren van deze zorg. Het proefschrift is gebaseerd op twee onderzoeken die uitgevoerd zijn binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk:

Wil je meer lezen? Op deze pagina van onze website hebben we alle informatie voor je bij elkaar gezet. Laat hier ook je persoonlijke bericht voor Noortje achter in het online gastenboek.

Scheiden zonder Schade – Uitnodiging Deskundigheidsbevordering

Voor professionals organiseren het Team Regiolab Haaglanden en NJi op donderdag 9 februari een onlinebijeenkomst over de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. Tijdens deze bijeenkomst geeft het NJi toelichting op de kernpunten van de thema’s binnen de richtlijnen. Vervolgens ga je in groepen in gesprek over de thema’s ‘stem van het kind’, ‘belang contact met beide ouders’ en ‘samenwerking professionals’.

Voor Professionals in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland
Datum Dinsdag 9 februari 2021
Tijd 13.00 tot 16.15 uur
Locatie Online via Zoom
Aanmelden Ga naar dit online formulier, let op: maximaal 90 deelnemers

Regiolabs

Vanuit programma Scheiden zonder Schade zijn twee regiolabs in Den Haag en Oost-Brabant opgericht, om gezinnen in scheiding zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. In deze regiolabs werken professionals nauw met elkaar samen. Deze samenwerking kenmerkt zich door middels ‘action learning’ een prototype scheidingsloket neer te zetten en een alternatieve scheidingsprocedure te ontwikkelen die de-escalerend en oplossingsgericht is. De opbrengsten in de twee regiolabs zullen vervolgens gedeeld worden met de andere regio’s van Nederland.

Deskundigheidsbevordering

Binnen het regiolab is een werkgroep samengesteld (met medewerkers van het Programma Scheiden zonder Schade, professionals regiolabs en het NJi) om deskundigheidsbevordering te ontwikkelen en aan te bieden. Voor de professionals binnen het regiolab Haaglanden (Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland) worden een aantal deskundigheidsmomenten georganiseerd.

Vragen?

Deskundigheidsbevordering specifiek: Wendy van Vliet, w.vanvliet@kenniscentrumkindenscheiding.nl
Algemene vragen over Scheiden zonder Schade? contactSzS@minjenv.nl

Kennisvouchers beschikbaar gesteld door ZonMw

Vanaf nu stelt ZonMw kennisvouchers van maximaal € 10.000,- beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten, jeugdorganisaties en opleidingsinstellingen kennis die is opgedaan bij de werkplaatsen jeugd toepassen in de eigen organisatie.

Voorbeelden van kennisproducten zijn de Workshop: in gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap en de Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag. Kijk voor alle 15 kennisproducten in de kennisetalage op de website van Werkplaatsen Jeugd.

Het aanvragen van de kennisproducten gaat in samenwerking met de aanbiedende werkplaats opstellen van een aanvraag. Hierbij wordt het ‘eerst komt-eerst maalt’-principe gehanteerd. Meer informatie en de voorwaarden tref je in de subsidieoproep.

Vragen? Neem contact met ons op via info@werkplaatssamen.nl.