Subsidievoorstel Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gehonoreerd

De aanvraag voor subsidie van de werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is toegekend. Hiermee gaat de werkplaats 2023-2026 niet alleen verder werken aan maatschappelijk vraagstukken in bestaande leerateliers Armoede en Schulden, Gezond en Sociaal in de Wijk, en Langer Thuis Wonen, maar ook in nieuwe leerateliers over Sociaal en Inclusief en over Professionaliteit in het Sociaal Domein.

Binnen de leerateliers werkt de werkplaats samen met bewoners, maatschappelijke partners en gemeenten aan verschillende activiteiten en (onderzoeks)projecten. Namens Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool zullen ook studenten en onderzoekers betrokken zijn.

Meer over de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

Inspiratiebijeenkomst ‘De rol van opleidingen bij integraal werken’

Integraal werken vraagt om belangrijke vaardigheden, zoals het werken vanuit een brede blik op problematiek én krachten van een gezin, en samenwerken met het gezin en andere professionals, vanuit verschillende domeinen. Het vraagt om je eigen expertise te kennen en te (h)erkennen wanneer een ander aan zet is.

Maar, zijn al deze vaardigheden in opleidingen te leren? Hoe wordt dat momenteel vormgegeven in opleidingen? En, wat is de rol van praktijkorganisaties in het (verder) ontwikkelen van deze vaardigheden?

Tijdens de inspiratiebijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over deze vragen, en worden we geïnspireerd door docenten van verschillende Hogescholen in Nederland.

Dus… Ben jij een professional in de jeugdhulp, docent of student, en vind je het leuk om mee te denken over de rol van opleidingen en praktijkorganisaties bij integraal werken? Meld je dan snel aan voor de (online) inspiratiebijeenkomst op dinsdag 6 juni, 15:30-17:00.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over deze vragen, en worden we geïnspireerd door docenten van verschillende hogescholen in Nederland.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Laura Nooteboom en Eline Heek (coördinatoren leernetwerk integraal werken) via: H.C.Heek@lumc.nl.

Meer informatie over het leernetwerk integraal werken vind je hier.

Wat verstaan we onder ongewenst contactverlies en complexe scheiding? Een eerste stap

Ook deze bijeenkomst op 6 april jl. van het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties staan uitwisseling en kennismaking van de verschillende perspectieven en het ontwikkelen van een gedeelde taal centraal.

Voor de uitwisseling van en kennismaking met de verschillende deelnemers in het leernetwerk, is een leernetwerk-kwartiertje ingesteld, waarin bij toerbeurt deelnemers een presentatie geven over het eigen werk. Deze bijeenkomst werd dit verzorgd door Arzu Sinan vanuit de Rechtbank Den Haag. Zij vertelde over de route van het uniform hulpaanbod en de procedure gezamenlijke toegang ouders.

Met het ontwikkelen van een gedeelde taal is deze bijeenkomst een begin mee gemaakt door stil te staan bij de begrippen (ongewenst) contactverlies en complexe scheiding(sproblematiek). Wat verstaan we hieronder en welke overwegingen hebben wij hierbij?

In de factsheet van deze bijeenkomst hebben we dat bij elkaar gezet.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst Kind & Complexe Ouderrelaties d.d. 6 april 23

De volgende bijeenkomst is 3 juli. Ook bijwonen? Meld je aan!

Nieuwsbrief Leernetwerk Jongerenparticipatie in Onderzoek, apr. 2023

Het Leernetwerk Jongerenparticipatie in Onderzoek van de School for Participation grijpt de lente aan om hun leeragenda te delen. Dat via de nieuwsbrief die in april verscheen. In deze nieuwsbrief deelt het leernetwerk kansen, wordt de stand van zaken gedeeld en de planning voor de komende periode op een rij gezet.

Nieuwsbrief Leernetwerk Jongerenparticipatie in Onderzoek, april 23

De stagebegeleider

Binnen het project Samen Werken, Samen Leren is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector opgericht. In deze innovatieve samenwerkingsverbanden leren hbo-onderwijs, onderzoek, praktijk, jongeren en ouders met en van elkaar, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren.

Recent leidde een van de bijeenkomsten nog tot de Factsheet De Stagebegeleider. Wat doet deze en welke vaardigheden moet je als stagebegeleider in ons werkveld hebben?

Factsheet De Stagebegeleider

Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren

Hoe gaan we onze visie op normaliseren verspreiden? Hoe staat het met het komende klein-maar-fijnproject? Welke domeinen zijn – naast de bij het Leernetwerk betrokkenen – verder nog relevant in het kader van normaliseren?

Deze en andere vragen behandelde het Leernetwerk Normaliseren tijdens de bijeenkomst begin april. Lees er meer over in onderstaande sheet.

Sheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren april 23

Sheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren april 23

 

In december 2022 hebben Esther Fellendans en Tamara Bos zich op de informele steunmarkt voor jeugd- en gezinsprofessionals in Den Haag laten inspireren en informeren over het belang van het betrekken van mensen in de eigen omgeving van jeugdigen en ouders voor steun.

Deze markt werd mogelijk gemaakt door Stichting JESS, Eigen Toekomst Plan Den Haag en CJG Den Haag. Raadpleeg hieronder de factsheet Informele Steun Den Haag.

Vragen? Kijk op de pagina van het Leernetwerk of neem contact op met Tamara Bos (t.bos@hhs.nl), samen met Rob Gilsing namens De Haagse Hogeschool Leernetwerktrekker.

 

Symposium Boemerangbeleid 28 juni

28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool het symposium Boemerangbeleid. Sharon Stellaard vertelt over de aanhoudende tragiek in passend onderwijsbeleid en jeugdzorgbeleid. Meld je meteen aan!

Sharon nam ons tijdens de Jaarconferentie in september 2022 al mee in haar promotieonderzoek met de titel Boemerang beleid: over aanhoudende tragiek in passend onderwijs en jeugdzorgbeleid. Op 8 maart is zij gepromoveerd.

Sharon heeft een passie voor effectief jeugdbeleid. Ze is werkzaam als Kwartiermaker Veerkrachtig jeugdbeleid voor het Kenniscentrum maatschappelijke innovaties van Hogeschool Windesheim en als programma-coördinator van een (ZonMw) Regionale kenniswerkplaats jeugd.

Symposium Boemerangbeleid

Save the date Symposium Boemerangbeleid

Masterclass wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd

Dinsdagavond 28 maart deelden we als Werkplaats SAMEN met wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd uit onze regio tijdens een speciale masterclass hoe kennis en innovatie bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het jeugdstelsel.

We kijken terug op een geslaagde avond, niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere locatie, namelijk De Smulhoeve van Ipse de Bruggen, een van onze leden. Daar werden we door Regiomanager Kind en Jeugd Linda van Beest warm welkom geheten.

Na een inhoudelijk programma gingen we goed verzorgd door het lekkere eten en de gezellige gastvrouwen- en heren met elkaar over belangrijke maatschappelijke vraagstukken met elkaar in gesprek. Een uitgebreider verslag volgt.

Visiegroepbijeenkomst – halverwege het programma!

We zijn halverwege het programma, daar stonden we tijdens de visiegroepbijeenkomst 29 november jl. bij stil. We zitten goed volgens onze programmering en de afspraken die we met ZonMw maakten. ZonMw is zeer tevreden!

Maar ook buiten onze programmering ontplooien we activiteiten, zo zijn we o.a. gestart met het Leernetwerk Kind & Scheiding. Wel merken we dat de actualiteit, zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het personeelsverloop ervoor zorgen dat de ruimte voor kennis en innovatie onder drukt staat.

Dit keer schuiven ook enkele verbindingsfunctionarissen aan om de stand van de kennistransfer, een van de taken van de verbindingsgroep, te bespreken.

De aandachtspunten voor de tweede helft van de programmering (2023/2024) zijn de wethouderbijeenkomst 28 maart, datagedreven werken voor gemeenten, symposium Samenwerken met gezinnen en intervisiebijeenkomsten met ervaringsdeskundigen.

Wat zijn ook alweer de taken van de visiegroep? En welk doel heeft de visiegroep? Dit en meer over de afgelopen bijeenkomst met de visiegroep tref je in onderstaande factsheet.

Factsheet visiegroepbijeenkomst 29 nov 22