Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Gezinnen echt bereiken

De belangrijkste uitgesproken verwachting is dat we in alle activiteiten elkaar maar zeker de gezinnen “echt bereiken”: niet een instrumentele maar een relationele benadering. Niet het aantal contacten maar de kwaliteit van de contacten staat centraal. Daarbij is het bovendien belangrijk dat we moeite doen elkaar goed te begrijpen.

Hoge lat

De lat voor de verwachtingen van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen ligt hoog; namelijk dat het normaal is dat er vanuit alle perspectieven wordt samengewerkt; met het gezin, informeel netwerk, met professionals, met school, tussen specialistische aanbieders (GGZ, jeugdhulp en LVB-zorg) en tussen JGT het “voorveld” en specialistische aanbieders etc. Onderzoek vindt plaats in verbinding met de praktijk (in en met de praktijk) en niet over de praktijk.

Lange termijn

Samenwerking is niet alleen oplossingsgericht op korte termijn, maar we gaan zorgen dat dat we bij gezinnen aangesloten blijven voor de lange termijn (een waakvlam constructie). Hierbij gaan we niet als doelstelling het systeem veranderen, maar we leren omgaan met de huidige wettelijke kaders.

Win-win-win

De verwachtingen met betrekking tot het leernetwerk zijn dat leren op deze wijze een win-win-win situatie is goed voor de gezinnen, de organisaties en het netwerk. Dat is een tegenwicht tegen de aanbodgerichte-expert benadering. Dat vraagt inderdaad een openheid en leergierigheid: leren, brengen en halen van alle deelnemers.

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Leernetwerk Normaliseren bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Richt op 95% van de jeugdigen

Belangrijke boodschap aan het leernetwerk dat vanuit de betrokken visiegroepleden tijdens de sessie is gegeven, is: accepteer dat ca 5% van de jeugdigen relatief intensieve jeugdhulp nodig zal hebben en richt je op die 95% waar dat niet voor geldt met preventie en normaliseren.

Hulp nodig?

Ga het gesprek aan en kijk of hulp altijd nodig is, door:

 1. Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van preventie.
 2. Inzet van coördinatie, zodat echt wordt samengewerkt. Zorg bijvoorbeeld voor eenheid van taal zoals dat met de GIZ gebeurt. Daarmee wordt het gesprek gevoerd door professionals en gezinnen over wat goed en wat minder goed gaat. Zorg voor goede informatie-uitwisseling
 3. Schep daarvoor kaders vanuit gemeente, en vertaal de bevindingen van het LNW naar het systeemniveau

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Normaliseren

Leernetwerk Integraal Werken bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Geen hoge lat

Bij het leernetwerk Normaliseren werd de lat met een verwachte bijdrage aan een systeemverandering hoog gelegd. Bij de sessie met het leernetwerk Integraal Werken luidde de conclusie juist: leg de lat niet te hoog.

Gelijkwaardig leren

Zoek het in kleine dingen zoals het gelijkwaardig leren met elkaar in het leernetwerk. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat we vanuit al die verschillende perspectieven samen in een leernetwerk zitten. Dat op zich kan al verrijkend werken.

‘Gewoon’ samenwerken

Een vraag waar het leernetwerk antwoord op kan geven is wanneer ‘gewoon’ samenwerken voldoende is en wanneer integraal werken nodig is. Hoe zet je hierbij het professioneel handelen en niet het organiseren van de samenwerking centraal?

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken

Leernetwerk Normaliseren: 3 leervragen

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om tot een visie op- en een lexicon voor- het praten over het normale leven te komen. Een lexicon dat gebruikt kan worden bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Om de ambitie te realiseren zijn –voor nu- drie leervragen leidend:

 • wat is goed genoeg, volgens wie ?
 • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
 • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Casuïstiek

Om het gesprek over deze drie leervragen te kunnen voeren, hebben deelnemers casuïstiek ingebracht waarin sprake is van samenwerking en partnerschap tussen professional, jeugdigen en ouders. Aan de hand van de best practices is – vanuit de perspectieven van de deelnemers- besproken welke lessen hieruit te leren zijn, voor wie deze lessen belangrijk zijn & wat dit betekent voor normaliseren. Deze bevindingen worden binnenkort in productvorm gepresenteerd zodat de deelnemers hun collega’s en andere geïnteresseerden kunnen informeren en betrekken.

De volgende bijeenkomst en meer informatie

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 27 januari 2021 om 9.30 uur. Wil je aansluiten, meld je aan via dit formulier.

Focus leernetwerk Integraal Werken

Kennismaken en focus aanbrengen, daar draaide het om tijdens de startbijeenkomst van het leernetwerk Integraal Werken onder leiding van Laura Nooteboom en Eline Heek (Curium-LUMC). Thema’s en vraagstukken kwamen aan bod en de eerste acties afgesproken. In onderstaande sheet zijn de resultaten van de bijeenkomst bij elkaar gezet.

Sheet Startbijeenkomst leernetwerk Integraal Werken

Wil je meer weten of je ook aansluiten? Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken.

Eerste versie framework Leren en implementeren in samenwerkingsverbanden in de zorg voor jeugd beschikbaar!

Een framework waarin leren, implementeren en samenwerken in leernetwerken samenkomen, dat is geen makkelijke opgave. Binnen het project Leren & implementeren hebben we als basis een framework voor samenwerkingsverbanden in de publieke gezondheidzorg gekozen (zie Coalitions and Partnerships in Community Health door Butterfoss, 2007). Dit framework is doorontwikkeld naar werkplaatsen-jeugd en leernetwerken in de zorg voor jeugd.

Ook hebben we in het framework meer aandacht besteed aan het concept leren. Bij elk deelelement zijn uitgangspunten geformuleerd en werkzame elementen weergegeven. Dit framework wordt de komende vier jaar verder ontwikkeld en aangevuld met kennis en praktijkervaringen binnen SAMEN.

De begeleidingsgroep van het project Leren en implementeren is voor de eerste keer bijeengekomen. Leden zijn Karlijn Stals (NJi; implementatiekundige), Wiep Staal (Hogeschool Leiden; projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein) en Chris Wallner (Hogeschool Leiden; expert leernetwerken). Doel was het bespreken van de eerste versie van het framework Leren en implementeren in leernetwerken.

De leden waren positief over de relevantie en toepasbaarheid van het concept framework voor leernetwerken in de zorg voor jeugd. Een van de belangrijkste adviezen is het verder uitwerken van het concept leren. De projectleden nemen dit advies over.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier het framework Leren en implementeren in samenwerkingsverbanden in de zorg voor jeugd.

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd.

Lancering SAMEN Magazine

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd officieel gelanceerd. Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in dit magazine.

Virtuele ontzegeling Werkplaats SAMEN 20-24

Een feestelijk moment – weer 4 jaar SAMEN! Om hier online bij stil te staan kregen de aanwezige leden een mok toegestuurd. Door Chris Kuiper werden de visiegroepleden uitgenodigd om met een hete drank een korte pauze te nemen waarna SAMEN 2020-2024 – Normaliseren waar kan en integraal werken waar moet voor kwetsbare gezinnen verscheen.

Symone Detmar nam ons kort mee naar het ontstaan en de huidige stand van de leernetwerken. Bekijk hier de presentatie.

Leernetwerken & randvoorwaarden

Deelname aan leernetwerken kan actief en in de tweede schil. De visiegroep heeft vastgesteld dat 2 uur per week voor actieve leden akkoord is. Lees verder.

Breakout-sessies met de leernetwerken

De leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken stelden zich voor aan de hand van hun filmpjes (zie de pagina’s van de leernetwerken). In de breakout-sessies is met de leernetwerken gereflecteerd op vragen rond deelname aan leernetwerken. Klik verder voor informatie over de sessie van het leernetwerk naar keuze.

Leernetwerk Normaliseren: de volgende stap

Samen streven de deelnemers van het leernetwerk Normaliseren naar een visie op en een lexicon voor het praten over het normale leven en het gebruik ervan bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien.

De ambitie staat. Om deze te realiseren en tot een visie en lexicon te kunnen komen – en deze te gebruiken- is tijdens de (online) bijeenkomst 16 september jl. besproken wat daarvoor nodig is. Er zijn enkele meer specifieke leervragen geformuleerd waar het leernetwerk zich de komende tijd op gaat richten:

 • wat is goed genoeg, volgens wie ?
 • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
 • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst inventariseren de deelnemers best practices in hun eigen organisatie:

 • casuïstiek waarbij sprake is (geweest) van samenwerking met behoud van regie bij jeugdigen en gezinnen
 • inspirerende voorbeelden van collega’s die een rolmodel zijn in het samenwerken met jeugdigen en gezinnen

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 11 november 2020 om 9.30. Wil je aansluiten, meld je aan via het formulier op onze website (tabblad aanmelden).

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

5 oktober zijn 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start gegaan – voor een groot deel van de werkplaatsen betekende dit een doorstart zoals voor SAMEN. De komende 4 jaar werken de werkplaatsen aan vraagstukken op het gebied van jeugd. Wat en hoe ze dat precies gaan doen lees je in de publiekssamenvattingen van de werkplaatsen op de website van ZonMw.

In een werkplaats jeugd komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op de vernieuwde website wordt nieuws over projecten, onderzoeken en opbrengsten gedeeld: www.werkplaatsenjeugd.nl.

Lees ook het nieuwsbericht van ZonMw over de start van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd.