Terugblik verbindingsgroep 30 januari 2024

Op 30 januari 2024 kwam de verbindingsgroep samen voor een productieve bijeenkomst, waarin updates over de Klein-maar-Fijnprojecten werden besproken en waar uitvoerig werd stilgestaan bij de opdrachtbeschrijving van de ‘coördinator samenwerken met praktijkorganisaties’.

Bovendien naderen van het laatste half jaar van de huidige programmering. Daarom willen we met de verbindingsgroep inzetten op de kennistransfer van alle opbrengsten, oftewel: de opbrengsten een plekje geven binnen de organisaties, lukt dat? Er is afgesproken dat de komende periode gekeken wordt naar welke opbrengsten relevant zijn per praktijkorganisatie en hoe dit een plek gegeven kan worden.

Voor meer details over deze bijeenkomst, klik op onderstaande afbeelding om de factsheet te bekijken.

Het LISO-framework: Versterking voor leernetwerken in het sociaal domein

We hebben subsidie verkregen die de deur opent voor de verspreiding en implementatie van het LISO-framework. Dit framework ontwikkelen we momenteel binnen ons project ‘Leren & Implementeren’ en vormt de wetenschappelijke basis voor leernetwerken die organisatie-overstijgend werken binnen het sociaal domein.

Met de subsidie ontwikkelen we een handboek waarmee we handelingsperspectieven voor leernetwerktrekkers creëren. Daarnaast ontwikkelen we PR-materiaal en verdiepende trainingen om het LISO-framework verder te verspreiden.

Benieuwd? Lees dan verder en ontdek hoe we samen werken aan een sterker sociaal domein.

Terugblik online inspiratiebijeenkomst leernetwerk Integraal Werken

Op dinsdag 6 februari 15:30 – 17:00 organiseerde het Leernetwerk integraal werken een online inspiratiebijeenkomst over gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Onderzoeker en orthopedagoog-generalist Anne Marie Barnhoorn nam ons tijdens de inspiratiebijeenkomst meenemen in haar onderzoek. Vanuit kwalitatieve onderzoeksresultaten kregen we meer inzicht in het proces van gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek, en kwamen we meer te weten welke elementen van gedeelde besluitvorming gezinnen en professionals belangrijk vinden en hoe je deze vormgeeft in de context van integrale jeugdhulp.

Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problemen is een uitdaging, maar wel heel erg nodig! De meervoudigheid en complexiteit van de problemen bij meerdere gezinsleden hebben invloed op het proces van samen beslissen. Bovendien zijn er veel verschillende partijen betrokken, niet alleen de jeugdige zelf, maar ook ouders, andere gezinsleden en vaak meerdere professionals en organisaties. Het vraagt dan ook iets anders van professionals om samen beslissen in deze context van integrale jeugdhulp goed vorm te geven.

Benieuwd naar de presentatie? Neem dan contact op met leernetwerktrekkers Laura Nooteboom en Eline Heek via H.C.Heek@lumc.nl

Online bijeenkomst: Thuiszittende leerlingen

Op dinsdag 13 februari 2024 van 13.00-15.00 uur organiseert het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen in samenwerking met het werkplaats Sociaal Domein Den-Haag-Leiden de bijeenkomst ‘Thuiszittende leerlingen‘.

Op allerlei plekken wordt ermee geworsteld, met leerlingen die niet meer naar school gaan. Ze zitten om uiteenlopende redenen thuis. Docenten maken zich zorgen. Leidinggevenden, zorgcoördinators en leerplichtambtenaren worden ingeschakeld. Soms raken er wel tien professionals betrokken rond één “thuiszitter”. Die spreken en overleggen regelmatig met elkaar, maar vaak niet met het gewenste resultaat.

Waarom loopt dit zo? Wat is de logica vanuit de verschillende partijen? Wat doet dit met de betrokkenen: de thuiszittende leerling, diens ouders en gezin, de klas en de docenten? Hoe zou het ook kunnen?

Onze twee gasten, Kalè Othman (docent sociaal werk) en Cleo Schaap (4e jaars student sociaal werk), hebben allebei veel ervaring met thuiszittende leerlingen. Zij hebben manieren bedacht om het anders aan te pakken. Zij denken niet vanuit wat er moet, maar vanuit wat er kan. Ze proberen echt te luisteren naar de jongeren en hun ouders. Zij hebben gezien hoe kleine, onverwachte stapjes bijgedragen hebben aan structurele oplossingen.

Graag nodigen we u uit om te komen luisteren naar de verhalen van Kalè en Cleo, en om in gesprek hierover van en met elkaar te leren. U kunt de bijeenkomst via deze link op Teams bijwonen.

Inspiratiebijeenkomst ‘Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek: een uitdaging?!’

Vanuit het Leernetwerk Integraal Werken van de Kenniswerkplaats SAMEN organiseren we op dinsdag 6 februari 15:30 – 17:00 een online inspiratiebijeenkomst over gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Onderzoeker en orthopedagoog-generalist Anne Marie Barnhoorn zal ons tijdens de inspiratiebijeenkomst meenemen in haar onderzoek:

Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problemen is een uitdaging, maar wel heel erg nodig! De meervoudigheid en complexiteit van de problemen bij meerdere gezinsleden hebben invloed op het proces van samen beslissen. Bovendien zijn er veel verschillende partijen betrokken, niet alleen de jeugdige zelf, maar ook ouders, andere gezinsleden en vaak meerdere professionals en organisaties. Het vraagt dan ook iets anders van professionals om samen beslissen in deze context van integrale jeugdhulp goed vorm te geven.

In deze inspiratiebijeenkomst krijg je vanuit kwalitatieve onderzoeksresultaten meer inzicht in het proces van gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Bovendien kom je te weten welke elementen van gedeelde besluitvorming gezinnen en professionals belangrijk vinden en hoe je deze vormgeeft in de context van integrale jeugdhulp.

Van harte welkom om aan te sluiten! Aanmelden kan via deze link. Je ontvangt dan ongeveer een week van tevoren de Teamslink.

Hopelijk tot dan!

Laura Nooteboom en Eline Heek

Coördinatoren leernetwerk integraal werken

Factsheet Jaarconferentie december 2023

Wat een inspirerende middag tijdens de 13e Jaarconferentie SAMEN op 12 december 2023! De conferentie stond in het teken van Duurzaam samen leren in de zorg voor jeugd.

Keynote spreker Peter Dijkshoorn nam ons in zijn bijdrage mee in de verschillende activiteiten die hij onderneemt en initiatieven waarbij hij betrokken is als het gaat om duurzaam blijven ontwikkelen en leren bevorderen. Wij maken uiteraard dankbaar gebruik van zijn inzichten bij de inrichting van de vervolgprogrammering van SAMEN.

Daarnaast een bijzondere vermelding voor ExpEx – Experienced Experts met Maaike Koning en Sanne
Dierick voor hun inspirerende bijdrage, die ons allen eraan herinnerde waarom we doen wat we doen. Hun inzichten voegden een krachtige dimensie toe aan onze gedeelde missie.

Vervolgens waren er verschillende workshops van de leernetwerken Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en het project Leren & implementeren. Meer hierover vind je in de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. En klik hier voor de presentatie van Peter Dijkshoorn.

 

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden is één van de vijftien Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. Momenteel werkt de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan de volgende vijf thema’s (transformatievraagstukken):

  1. Professionaliteit in het sociaal domein
  2. Armoede en schulden
  3. Gezond en sociaal in de wijk
  4. Sociaal en inclusief
  5. Langer thuis wonen

In december verscheen hun nieuwsbrief, waarin de highlights op deze thema’s worden gedeeld. Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar maar op hun nieuwspagina en op LinkedIn is ook regelmatig nieuws te vinden.

 

 

 

Terugblik visiegroepbijeenkomst 13 november 2023

De visiegroep kwam 13 november 2023 bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de visiegroep over de strategische koers van de Werkplaats SAMEN en controleert het coördinatieteam. Dat wil zeggen dat als het gaat om ZonMw-subsidies de visiegroep adviseert en als het uitgaven vanuit de ledenfee betreft is de visiegroep besluitvormend. Elk lid van SAMEN is vertegenwoordigd.

Er zijn diverse onderwerpen behandeld tijdens de laatste bijeenkomst, waaronder veranderingen in het team, de update van het impactplan en de invulling van het coördinatorschap ‘samenwerking met praktijkorganisaties’. Daarnaast is het nu ook van belang om, naast het voltooien van de huidige programmering, plannen te maken voor een vervolgprogrammering. In het onderstaande verslag hebben we alle belangrijke punten voor je samengevat.

De volgende bijeenkomst is gepland op 13 februari 2024, de bestuurlijk vertegenwoordigers van onze leden hebben een uitnodiging ontvangen. Heb je vragen of wil je meer weten, bezoek dan de pagina van de visiegroep.

Van willen naar doen. Symposium over informele steun.

Op 16 november verzamelde zich bijna honderd mensen op de Hogeschool Leiden, met als centraal thema “Informele steun”. De aanwezigen bestonden uit ambtenaren, studenten, docenten, ervaringsdeskundigen en voornamelijk hulpverleners.

Tijdens het plenaire gedeelte deelde de 22-jarige JIM Saadeldin Berkhout (foto) de gedachtengang achter JIM. In interactie met de zaal besprak hij hoe het in de praktijk werkt en wat het voor hem betekent een JIM te krijgen in een situatie van afwezige ouders. Hij benadrukte dat de betrokkenheid van zijn JIM essentieel is om de formele hulp effectief te maken.

Een vergelijkbaar verhaal werd gedeeld door Johannes Mol, leernetwerktrekker Kwetsbare Gezinnen. Zijn rol als taalcoach voor een vluchteling veranderde in die van een buddy toen een ambtenaar hem aansprak. Johannes raakte betrokken bij het formele netwerk van de vluchteling, waarbij hij gericht uitleg kon geven over procedures en brieven beter voor hem duiden. Daardoor kreeg de vluchteling vertrouwen in instanties.

De aanwezigen namen vervolgens deel aan een van de zeven workshops. Tijdens deze workshops gingen zij in gesprek over onder andere het ervaringscafé, School’s Cool, Buurtgezinnen en morele dilemma’s die je als professional tegen kunt komen als je gaat samenwerken met informele steunfiguren.

Het laatste uur stimuleerde dagvoorzitter Elize Lam de aanwezigen om actief deel te nemen. Iedereen werd uitgedaagd kansen te verwoorden om zelf met informele steun aan de gang te gaan. In groepjes deelden deelnemers met elkaar tips om met die kansen aan de slag te gaan.

 

 

 

 

 

 

De hele dag door was de Handreiking Informele Steun van de BPSW een belangrijke referentie, zie hier meer informatie. De handreiking verwijst via een groot aantal links door naar relevante organisaties. Daarnaast geeft de handreiking ook zicht op wat een professional nodig heeft, namelijk:

1) een taakopvatting waarin het betrekken / organiseren van informele steun een belangrijke rol speelt,

2) een organisatie die faciliteert in met name tijd;

3) professionele moed om informele steunfiguren te benaderen en deze een rol te geven.

In de verhalen van Saadeldin en Johannes kwamen deze drie aspecten duidelijk naar voren. De handreiking biedt tevens inzicht in de morele dilemma’s waarmee professionals worden geconfronteerd. Jurja Steenmeijer, een van de auteurs van de handreiking, verdiepte dit thema in twee goed bezochte workshops.

Live bijeenkomst leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties

De live bijeenkomst van 14 november van het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties stond in het teken van samen leren, werken en innoveren rondom scheiding. Deelnemers gingen in gesprek over de waarde van regionale samenwerking rondom dit thema. Er werd stil gestaan bij begrippen rondom scheiding die kader nodig hebben, zoals complexe scheiding, scheidingsproblematiek of veiligheid in de context van scheiding. Bovendien ontvingen de aanwezigen gratis de Praat erover-Kaarten, een waardevolle set voor gespreksvoering over scheiding.

Doelen van deze bijeenkomst waren:

  • Verbinding en uitwisseling in het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties
  • Werksessie gedeelde taal
  • Informeel dineren

Ontdek meer over deze bijeenkomst in de onderstaande factsheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende kwartaalbijeenkomst is op 23 januari 2024 09.30-11.30 uur. Klik hier voor meer informatie over aanmelden. Of meld je aan voor de Jaarconferentie 2023 – Werkplaats SAMEN op 12 december 2023 en schrijf je in voor de sessie over dit leernetwerk.