Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Gezinnen echt bereiken

De belangrijkste uitgesproken verwachting is dat we in alle activiteiten elkaar maar zeker de gezinnen “echt bereiken”: niet een instrumentele maar een relationele benadering. Niet het aantal contacten maar de kwaliteit van de contacten staat centraal. Daarbij is het bovendien belangrijk dat we moeite doen elkaar goed te begrijpen.

Hoge lat

De lat voor de verwachtingen van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen ligt hoog; namelijk dat het normaal is dat er vanuit alle perspectieven wordt samengewerkt; met het gezin, informeel netwerk, met professionals, met school, tussen specialistische aanbieders (GGZ, jeugdhulp en LVB-zorg) en tussen JGT het “voorveld” en specialistische aanbieders etc. Onderzoek vindt plaats in verbinding met de praktijk (in en met de praktijk) en niet over de praktijk.

Lange termijn

Samenwerking is niet alleen oplossingsgericht op korte termijn, maar we gaan zorgen dat dat we bij gezinnen aangesloten blijven voor de lange termijn (een waakvlam constructie). Hierbij gaan we niet als doelstelling het systeem veranderen, maar we leren omgaan met de huidige wettelijke kaders.

Win-win-win

De verwachtingen met betrekking tot het leernetwerk zijn dat leren op deze wijze een win-win-win situatie is goed voor de gezinnen, de organisaties en het netwerk. Dat is een tegenwicht tegen de aanbodgerichte-expert benadering. Dat vraagt inderdaad een openheid en leergierigheid: leren, brengen en halen van alle deelnemers.

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd.

Lancering SAMEN Magazine

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd officieel gelanceerd. Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in dit magazine.

Virtuele ontzegeling Werkplaats SAMEN 20-24

Een feestelijk moment – weer 4 jaar SAMEN! Om hier online bij stil te staan kregen de aanwezige leden een mok toegestuurd. Door Chris Kuiper werden de visiegroepleden uitgenodigd om met een hete drank een korte pauze te nemen waarna SAMEN 2020-2024 – Normaliseren waar kan en integraal werken waar moet voor kwetsbare gezinnen verscheen.

Symone Detmar nam ons kort mee naar het ontstaan en de huidige stand van de leernetwerken. Bekijk hier de presentatie.

Leernetwerken & randvoorwaarden

Deelname aan leernetwerken kan actief en in de tweede schil. De visiegroep heeft vastgesteld dat 2 uur per week voor actieve leden akkoord is. Lees verder.

Breakout-sessies met de leernetwerken

De leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken stelden zich voor aan de hand van hun filmpjes (zie de pagina’s van de leernetwerken). In de breakout-sessies is met de leernetwerken gereflecteerd op vragen rond deelname aan leernetwerken. Klik verder voor informatie over de sessie van het leernetwerk naar keuze.

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

De deelsessie van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen had betrokkenen vanuit gemeenten,, hogeschool, praktijk (van de aanbieders mensen op snijvlak innovatie en kennis), onderzoek en Expex, en daarmee waren de verschillende expertises aanwezig.

Het belang van het inbrengen van de verschillende belevingen / wijzen van constateren of er sprake is van kwetsbare gezinnen werd breed gedeeld. Juist deze meervoudige partijdigheid werd onderstreept. Wellicht dat dit kan leiden tot een andere benaderingswijze / verhouding tussen de verschillende betrokkenen.

Binnen het netwerk was een grote behoefte aan duidelijkheid over de communicatie binnen en tussen leernetwerken. Van hoe informeer ik de bestuurlijk verantwoordelijke, hoe zorgen we voor verbinding tussen de medewerkers uit een organisatie die participeren in verschillende werkgroepen, tot wat de verwachtingen en opbrengsten zijn voor de gemeenten die op veel verschillende terreinen projecten hebben lopen. Gewezen is op de bestaande communicatielijnen – verbindingsgroep, website en forum – en voor specifiek de gemeenten is gewezen op de regionale agenda transformatie jeugd en de mogelijkheid de directe link te leggen tussen de ambities van de drie regio’s en het leernetwerk.

Binnen de sessie van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen met enkele visiegroepleden werd de behoefte geuit op korte termijn duidelijkheid te scheppen over de werkplaats sociaal domein en de verbinding van jeugd en sociaal domein bij dit LNW.

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

5 oktober zijn 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start gegaan – voor een groot deel van de werkplaatsen betekende dit een doorstart zoals voor SAMEN. De komende 4 jaar werken de werkplaatsen aan vraagstukken op het gebied van jeugd. Wat en hoe ze dat precies gaan doen lees je in de publiekssamenvattingen van de werkplaatsen op de website van ZonMw.

In een werkplaats jeugd komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op de vernieuwde website wordt nieuws over projecten, onderzoeken en opbrengsten gedeeld: www.werkplaatsenjeugd.nl.

Lees ook het nieuwsbericht van ZonMw over de start van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd.

SAMEN Magazine gelanceerd

Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd

Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in ons magazine.

Ga naar het SAMEN Magazine. Vragen? Mail naar info@werkplaatssamen.nl.

ZonMw Subsidieoproep beter signaleren en bereiken van kwetsbare gezinnen

Tot 27 oktober 14.00 uur kan bij ZonMw een aanvraag ingediend worden voor de subsidieoproep Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? Deze oproep maakt onderdeel uit van het programma Wat werkt voor de jeugd en heeft als doel het vergroten en toepassen van kennis over wat werkt bij het signaleren en bereiken van kwetsbare gezinnen.

Lees meer op de website van ZonMw.

Platform werken met multiproblematiek

Op platformmultiproblematiek.nl van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut worden kennis en ervaringen gedeeld over het werken met multiproblematiek.

Dit platform richt zich met name op professionals. Je vindt er onder meer verhalen van gezinnen, kennis over de aanpak van complexe problemen en kennis en werkwijzen ten aanzien van beleid en regels.

Terugblik bijeenkomst Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Als iemand anders al besloten heeft dat je kwetsbaar bent, wat is daarvan het effect op toegang tot zorg? Wie moeten samenwerken en wat zijn best practices? Hoe komen we tot een werkwijze of een systeem dat betaalbaar is? Binnen het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen leren we dat van elkaar.

Op 19 mei hebben we in twee bijeenkomsten kwetsbaarheid benaderd vanuit het perspectief van ouders, jongeren, praktijkprofessionals, onderzoekers, hogescholen en gemeenten. Dit ter voorbereiding op onze start in september. Daarbij kwam ook het thema vinden en gevonden worden als hulpverlener aan bod. Verder hebben we vastgesteld dat er drempels zijn voor het vragen om hulp door beeldvorming en gêne. Wil je aansluiten als professional en vertrouwen opbouwen, dan heb je tijd nodig.

Bovendien is sprake van verschillende vindplaatsen; waar vind je elkaar en waarheen zet je de eerste stap? Weet je als gezin, als je bedacht hebt hulp te kunnen gebruiken, waar je passende hulp kan vinden? En communiceren wij als hulpbieders helder genoeg?

In september/oktober organiseren we weer een bijeenkomst rondom deze thema’s. Lees meer op de pagina Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Wil jij ook meedoen? Neem dan contact met ons op! info@awsamen.nl