Datum jaarconferentie SAMEN 2022

Programma Jaarconferentie 13 september bekendgemaakt

Het programma van de Jaarconferentie 2022 op dinsdag 13 september is bekend!

Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

Voor het plenaire deel hebben we Sharon Stellaard en Beatrijs Jansen uitgenodigd. Ze hebben gemeen dat ze beide reflecteren op de wet- en regelgevingkant van de zorg voor jeugd: wat leren we van verschillende financieringswijze van verschillende gemeenten en wat leren we als we kijken naar de wet? Hoe kijken deze dames op de invloed daarvan op de maatschappelijke complexe vraagstukken die SAMEN oppakt?

De verbinding tussen regionale initiatieven voor kennis en innovatie

Sharon Stellaard neemt ons aan de hand van haar promotieonderzoek aan de VU mee in de afgelopen 3 hervormingen van de jeugdzorg.
Hoe verliepen de grote veranderingen in de jeugdzorg , wat leverde dat op en wat kunnen we daarvan leren in relatie tot de huidige knelpunten? Lees het interview dat ZonMw met Sharon hierover hield.

Beatrijs Jansen deed bij vijf gemeenten onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. Naar het proefschrift van Beatrijs.

Workshops

Verder worden er vanuit diverse ontwikkellijnen workshops georganiseerd. En jij kunt daarbij zijn! Zeker zijn van een plekje? Meld je direct aan!

Alles en meer weten over de Jaarconferentie? Bezoek de:

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De werkplaats deelt hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij  huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Leeratelier Armoede & Schulden – Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden organiseert 7 juni, 15-18 uur, op de Hogeschool Leiden het Leeratelier Armoede en Schulden:

Hoe maak je contact bij verborgen en langdurige schulden?
Perspectief op handelingsverlegenheid bij professionals

Het zal gaan over het doorbreken van handelingsverlegenheid bij professionals. Dit als aanzet tot het verhelpen van langdurige – en vaak verborgen – armoede bij mensen die zich langer dan vijf jaar in een wanbetalingsregeling bevinden.

Het leeratelier is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers, vrijwilligers, studenten, docenten en andere geïnteresseerden in het onderwerp.
Deelname is gratis. Je kan je nu al aanmelden door een mail te sturen onder vermelding van je naam, organisatie en je functie. Dit mag naar Wendy van Lienden: lienden.van.w@hsleiden.nl

Meer informatie zie Uitnodiging Leeratelier Armoede en Schulden.

Oproep: project zoekt (ex-)cliënten

Voor het ZonMw -project ‘Wanneer je als professional zelf te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling’ zijn TNO en de De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences op zoek naar (ex-)cliënten die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling, voor een telefonisch of online interview.

We willen graag de mening van cliënten horen over de wenselijkheid dat professionals, die zelf huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt, hun ervaringskennis inzetten in het hulp- of begeleidingsproces. Ken jij cliënten die hier eventueel in geïnteresseerd zouden zijn (deelname wordt vergoed)? We zouden het erg waarderen als je deze cliënt(en) voor ons wilt benaderen en (met toestemming) met ons in contact brengt!

Remy Vink: remy.vink@tno.nl

Nieuw boegbeeld Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen Carolien Gravesteijn

Carolien Gravesteijn volgt Chris Kuiper op als boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Wie zij is en wat zij doet, daarover lees je in dit interview.

Wie is Carolien

Carolien Gravesteijn is inmiddels 10 jaar verbonden aan de Hogeschool Leiden als lector Ouderschap & Ouderbegeiding. Haar viel op dat er in verhouding tot opvoeding maar weinig bekend was over ouderschap. Daar was nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Sinds 5 jaar volgt ze in een Leids onderzoek ouders vanaf de zwangerschap totdat de kinderen 24 jaar zijn.

“Met dit onderzoek verzamelen we data waar de gemeente Leiden, en in het bijzonder het Centrum voor Jeugd en Gezin, nu al veel aan heeft”, aldus Carolien. Zij heeft gemerkt dat ouders beter voorbereid willen zijn op het ouderschap, een van de dingen waarin het onderzoek kan voorzien. Ook viel op dat ouders het liefst steun hebben van andere ouders. Zij komen met het voorstel ouders uit hun netwerk te professionaliseren als hun kind bijvoorbeeld autisme heeft.

Internationaal samenwerken

In breder verband organiseert Carolien de opleiding OuderTeam voor aanstaande en kersverse ouders. Hierin is naast ouderschap, ook aandacht voor de relatie van de ouders onderling. “Dit doen we met verschillende landen, in de Verenigde Staten blijken de trainingen zeer effectief te zijn. De partnerrelatie verbetert, ouders zitten beter in hun vel, moeders ervaren minder stress en hebben minder last van postnatale depressie. Tenslotte bevordert het ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en vermindert het probleemgedrag”.

Levensvaardigheden ontwikkelen

Momenteel is er veel belangstelling voor het (verder) ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden omdat het minder goed gaat met de jeugd. Dit was al zo voordat we met corona werden geconfronteerd, de maatregelen hebben deze ontwikkeling verder versterkt. “Jongeren zijn somber en verlenen vaker mantelzorg doordat ze langer thuis wonen. Ook lijken ze nu vaker suïcidaal te zijn. Daar is nu veel aandacht voor en dat is ook nodig.”

Carolien vertelt dat het belangrijk is dat ook op school de levensvaardigheden van kinderen verder bevorderd worden. Kinderen leren niet alleen op school, maar leven er ook. Investeren in levensvaardigheden betekent investeren in gelijke kansen voor ieder kind. Hiervoor worden vanuit het lectoraat docenten getraind, zodat zij de levensvaardigheden van kinderen en jongeren in alle lessen kunnen versterken. Uit jarenlang onderzoek blijkt dat hierdoor de jeugd beter in zijn vel gaat zitten en de leerprestaties verbeteren .”

Levensvaardigheden trainen

Omdat we te maken hebben met een lerarentekort, worden nu mensen in wijken getraind die vervolgens de scholen ingaan om kinderen in levensvaardigheden te trainen. Volgens Carolien is het daarbij belangrijk dat ouders weten wat het kind leert zodat ze dat thuis ook geleerd wordt.

Voorbeelden van organisaties waar men getraind wordt zijn buurthuizen, coaches van sportclubs en de buitenschoolse opvang (BSO). Zoals in Zoetermeer waar op school een training wordt aangeboden waaraan de BSO ook meedoet zodat de omgang daar hetzelfde wordt als op school.

Jongeren beter in hun vel krijgen

Om ervoor te zorgen dat jongeren beter in hun vel komen te zitten ontwikkelt Carolien verschillende interventies. Met Chris Kuiper en 8 andere lectoren in het kenniscentrum Samen Redzaam bijvoorbeeld. “Het is nog wat zoeken welke dingen je precies samen kunt doen, dat krijgt steeds meer vorm. Wat daarbij helpt is dat de lijntjes tussen de lectoren op Hogeschool Leiden kort zijn.”

Carolien als boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Met het kenniscentrum zit Carolien aan de preventieve kant van de zorg voor jeugd. Als boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen wil ze vanuit het perspectief van ouders kijken wat zij nodig hebben om goed in hun vel te zitten. “We zijn geneigd om te kijken naar kwetsbare gezinnen, onze focus ligt op beschermende factoren.”

In de korte tijd dat Carolien betrokken is bij SAMEN, is ze al erg onder de indruk geraakt van de kracht van de wetenschap en praktijk die hier samenkomen. “Alle perspectieven zijn betrokken, ook onderwijs. SAMEN is een mooie plek om vragen op te pakken. De komende tijd staat voor mij in het teken van ontdekken wat er wel en niet kan.”

Heb je een vraag voor Carolien? Je vindt haar contactgegevens hier.

Werkplaats SAMEN leert Johannes Mol kennen

Johannes Mol heeft in de herfst van 2021 de rol van Ruth Spijkerboer als trekker van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen overgenomen. Hoog tijd om hem namens SAMEN beter te leren kennen.

Informatie verzamelen en toegankelijk maken

Na zijn studie filosofie is Johannes gaan werken in het hoger onderwijs. Eerst als docent filosofie in het kunstonderwijs, later werd dat kunstmanagement. Nadat deze opleiding opgeheven werd, heeft Johannes een kenniswebsite opgericht over de zakelijke kant van de beroepspraktijk: beroepkunstenaar.nl. Hiervoor werkte hij samen met specialisten en een redactie om informatie te verzamelen en het verzamelde toegankelijk te maken.

Het idee om vanuit verschillende disciplines kennis te verzamelen vertoont parallellen met zijn rol als Leernetwerktrekker. “Ik ben geen specialist in dit vakgebied maar ik heb een brede blik. Ik vind het leuk om specialisten om me heen te verzamelen en te horen wat iedereen belangrijk vindt,” vertelt Johannes. Volgens Johannes zit de uitdaging in het identificeren van de kern uit de verzamelde informatie en de informatie vervolgens toegankelijk te maken.

Brede blik

Johannes werkt inmiddels 16 jaar bij Hogeschool Leiden, nu als docent bij de opleiding Social Werk, daarvoor bij de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming. Hier is hij vooral docent onderzoek en begeleidt jaarlijks ruim 30 studenten bij hun afstuderen.

“Ook bij het afstudeeronderzoek gaat het erom tot de kern te komen,” geeft Johannes aan. Studenten zoeken zelf een opdrachtgever en opdracht. Daarbij is altijd sprake van een bepaalde problematiek. Eerst wordt gekeken wat er uit de literatuur bekend is over hoe je hier het beste mee om kan gaan. Daarna onderzoekt de student hoe mensen in de praktijk aan het werk zijn. Uit de vergelijking van literatuur en praktijk volgt een beeld van wat goed gaat en wat beter kan, waaruit adviezen voor de praktijk volgen.

Met het begeleiden van zoveel afstudeeronderzoeken heeft Johannes een heel breed beeld gekregen van wat er in de praktijk van sociaal werk zoal speelt. De term ‘kwetsbare gezinnen’ is misschien wel net zo breed als het vakgebied sociaal werk. De term roept veel belangstelling op, maar wordt ook verschillend geïnterpreteerd, merkt Johannes. “Er is grote nieuwsgierigheid naar wat er binnen het Leernetwerk gebeurt, hieraan merk je dat SAMEN echt een netwerkorganisatie is, heel bijzonder.”

Focus: wat is een kwetsbaar gezin?

Tegelijkertijd ziet Johannes dat het Leernetwerk behoefte heeft aan meer toespitsing. Er zijn deelnemers die aan de voorkant van de hulpverlening zitten, bij preventie, en deelnemers die zich bezig houden met het gedwongen kader. “Hierdoor raken we een heel scala aan onderwerpen die allemaal onder de term ‘kwetsbare gezinnen’ vallen.”

Vandaar dat het Leernetwerk het eerste Klein-maar-Fijnproject heeft gericht op vragen als: Wat is een kwetsbaar gezin?, Hoe worden kwetsbare gezinnen gesignaleerd?, Hoe worden kwetsbare gezinnen bereikt? en Hoe ziet de begeleiding van kwetsbare gezinnen eruit?. De resultaten zijn gevat in deze praatplaat. De aanbevelingen vormen het startpunt voor het tweede deel van het Klein-maar-Fijnproject.

Met behulp daarvan en van de ideeën van de deelnemers wil Johannes meer focus aanbrengen in het Leernetwerk: “Ik zie het als mijn taak om het komende jaar tot onderzoek in een ‘exemplarisch geval’ te komen. Een exemplarisch geval is de omgang met een specifiek probleem dat speelt binnen kwetsbare gezinnen. Het gekozen probleem moet herkenbaar zijn voor iedereen. Door hier op in te zoomen wordt het onderwerp ‘kwetsbare gezinnen’ levend en tastbaar. Op basis van inzicht in wat er specifiek speelt in situaties met dit probleem, zou er zicht moeten ontstaan op wat er speelt in het bredere veld van ‘werken met kwetsbare gezinnen.”

Verschillende perspectieven

In het komen tot zo’n exemplarisch geval probeert Johannes zoveel mogelijk alle deelnemers te betrekken. In het LNW wil hij in gesprek gaan over wat er speelt in zo’n exemplarisch geval. Hoe hulpverleners er tegenaan kijken, hoe ervaringsdeskundigen het zien, hoe onderzoekers en beleidsmakers van de gemeente het benaderen. Vervolgens wordt er in het kader van het klein-maar-fijn-onderzoek bekeken wat er in één of meer hulpverleningsorganisaties gebeurt. Ook hierbij zullen de verschillende perspectieven (hulpverleners, ervaringsdeskundigen etc.) betrokken worden.

Wat lukt er in concrete hulpverleningssituaties wel en wat niet

Wat lukt er in concrete hulpverleningssituaties wel en wat niet, waar zit het moeilijke in? Vanuit verschillende perspectieven worden voorbeelden aangedragen en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. “Het kan zo zijn dat een ambtenaar iets heeft bedacht en dat de ervaringsdeskundige dat wel merkt, maar dat hij het heel anders ervaart dan de ambtenaar het bedoeld heeft.”

Ter illustratie zo’n situatie uit het onderwijs: een docent wil dat studenten met een bepaald vak iets specifieks leren. Uit evaluaties blijkt dat studenten iets heel anders hebben geleerd. De opleidingsmanager blijkt weer een andere idee te hebben gehad bij de invoering van het vak. Door deze perspectieven bij elkaar te brengen ontstaat voor iedereen een beeld van intenties en van wat er bereikt is. Op basis hiervan wordt zichtbaar wat er anders zou moeten of kunnen.

Goede bedoelingen

“Mijn uitdaging is om voldoende ruimte te geven om de verschillende perspectieven ten opzichte van elkaar te verhelderen. Dus dat de ervaringsdeskundige zijn of haar verhaal kan doen, zodat de ambtenaar en de hulpverlener dat beter begrijpen, maar ook andersom. Dus waarom een hulpverlener iets op een bepaalde manier doet.”

Mijn uitdaging is om voldoende ruimte te geven om de verschillende perspectieven ten opzichte van elkaar te verhelderen

De opzet van de Leernetwerken bij SAMEN kunnen er volgens Johannes aan bijdragen dat je elkaars perspectief ziet en dat is volgens hem potentieel de grootste winst. “Iedereen is vol goede bedoelingen. Maar die goede bedoelingen van de één worden niet vanzelf door de ander als zodanig ervaren.”

Johannes nodigt gemeenten uit

Op dit moment voert Johannes gesprekken met alle deelnemers individueel om te kijken hoe iedereen betrokken wil zijn bij het Leernetwerk. Hiermee kan hij aansluiten op persoonlijke doelen van deelnemers, wat het eigenaarschap vergroot. Daarbij nodigt Johannes gemeenten van harte uit deel te nemen aan het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen en een bijdrage te leveren aan onze ambitie: We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken

Meer over het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Neem contact op met Johannes Mol
Andere vragen: info@werkplaatssamen.nl

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen – Wat is een kwetsbaar gezin?

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen heeft in het eerste deel van hun Klein-maar-Fijnproject verkennend onderzoek in de regio Leiden- Den Haag gedaan naar de vragen:

Wat is een kwetsbaar gezin?
Hoe worden kwetsbare gezinnen gesignaleerd en bereikt?
Hoe ziet hulpverlening aan kwetsbare gezinnen eruit? En
Hoe wordt gewerkt aan een goede relatie met kwetsbare gezinnen?

Hun bevindingen zijn vertaald naar deze praatplaat. Daarop vind je zes aanbevelingen waarmee het leernetwerk bijdraagt aan onze ambitie:

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele problematiek te doorbreken.

Deze aanbevelingen vormen het startpunt voor het tweede deel van het Klein-maar-Fijnproject.

Kijk voor meer informatie over het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen op hun pagina. Op onze agenda vind je de volgende bijeenkomst. Andere vragen? Neem contact met ons op.

Praatplaat Kwetsbare Gezinnen

Interview met kwartiermaker Leernetwerk in oprichting Kind en complexe ouderrelatie

Mariska Klein Velderman, onderzoeker bij TNO, is voor het eerste kwartaal van 2022 aangesteld als kwartiermaker voor het Leernetwerk in oprichting Kind en complexe ouderrelatie. Een goede aanleiding voor een gesprek.

Aanleiding Leernetwerk Kind en complexe ouderrelatie in oprichting

Eind 2021 liep het landelijke programma Scheiden zonder Schade, een initiatief van de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rechtspraak en af. Binnen dit programma gericht op het voorkomen van schade bij scheiding, waren twee regiolabs, een in Oost-Brabant en een in Den Haag. Binnen regiolab Den Haag werd een zodanige meerwaarde ervaren, dat de wens ontstond een vervolg te organiseren.

Mariska onderzoekt daarvoor binnen onze regio de mogelijkheden in de vorm van een nieuw Leernetwerk. De bedoeling is daarbij voort te bouwen op bestaande infrastructuren zoals die van SAMEN en bestaande groepen te verbinden. Binnen deze opdracht kijkt Mariska naar de behoeften en mogelijkheden die er zijn binnen onze regio aan een Leernetwerk Kind en complexe ouderrelatie.

Doel opdracht als kwartiermaker

Doel is in dit eerste kwartaal te komen tot een strategische agenda voor het Leernetwerk, voortvloeiend uit een analyse van de gesprekken die Mariska als kwartiermaker voert met relevante partijen. Daarbij gaat het in eerste instantie om onze regio, tegelijkertijd is het ook de wens informatie op te leveren over het oprichten van eenzelfde Leernetwerk in andere regio’s. “Dus wat zijn de randvoorwaarden, wie moeten betrokken worden?”

Wie worden betrokken

Uiteraard dienen binnen het Leernetwerk de verschillende perspectieven te worden vertegenwoordigd. Binnen SAMEN zijn dat gemeenten, gezinnen, onderzoekers, (toekomstig) praktijkprofessionals en docenten. Voor dit Leernetwerk kan daarbij gedacht worden aan het juridisch veld zoals de rechtspraak, advocatuur en mediators en de hulpverlening aan ouders en kinderen. “Daarover gaan we met elkaar het gesprek aan.”

Want niet alleen deze disciplines kunnen een rol hebben bij een scheiding. “Bij sommige thema’s is het heel duidelijk welke partijen daarin een rol hebben, dat is bij het thema scheiding anders. Het is veelal een juridisch maar ook een emotioneel vraagstuk en is tegelijkertijd van invloed op allerlei praktische zaken zoals huisvesting en de financiën”, aldus Mariska. Op dit moment is nog onduidelijk welke partijen daadwerkelijk onderdeel uit zullen maken van het Leernetwerk. Sommige aspecten die spelen bij een scheiding, zoals huisvesting en financiën, kunnen bijvoorbeeld ook input vormen voor bepaalde bijeenkomsten.

Mariska kennen we van

Vanuit SAMEN kun je Mariska kennen van verschillende onderzoeken binnen de JGZ. Ook organiseerde ze in 2018 het symposium Scheiding en het jonge kind. Van huis uit is Mariska gezinspedagoog en is daarna verder opgeleid in het doen van onderzoek. Het thema in haar werk is gezinsrelaties. “Wat gebeurt er en wat moet je doen als die relaties onder druk komen te staan?”

Zo heeft ze onderzoek gedaan naar internationale adoptie; de relaties met biologische ouders worden verbroken en tegelijkertijd ontstaan er nieuwe met de adoptieouders. Ook het promotieonderzoek van Mariska draaide om gezinsrelaties; hoe kun je met een video-interventie de moeder-kindrelatie versterken, ook wanneer moeder zelf een verstoorde gehechtheidsrepresentatie heeft? Kun je zo de vicieuze cirkel van onveilige gehechtheid doorbreken?

Interventies bij scheiden

Bij TNO trekt Mariska de kennislijn over weerbare jeugd en ouderschap. Hoe kun je kinderen ondersteunen bij ingrijpende gebeurtenissen en wat is er nodig aan ondersteuning voor ouders? Scheiding is daarbinnen inmiddels 15 jaar een belangrijk thema. In dat kader heeft Mariska in samenwerking met vertegenwoordigers uit onderwijs, praktijk, onderzoek, gezinnen en beleid de preventieve programma’s Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s ontwikkeld, onderbouwd en onderzocht (naar de website).

Meer recentelijk heeft ze daaraan de ScheidingsATLAS toegevoegd. Hoe kun je ouders voorbereiden op de complexe situatie die ontstaat na een scheiding? Wat betekent het voor de ouder zelf en de kinderen? Wat kun je als ouder doen in de communicatie en in de opvoeding van kinderen? Hoe geef je samen met je ex-partner opnieuw vorm aan het ouderschap?

“We weten steeds meer over de risico’s voor kinderen in geval van complexe ouderrelaties, zoals bij destructief conflict tussen ouders. Tegelijkertijd werkt een goede band van het kind met beide ouders juist beschermend. Uitdagingen voor het Leernetwerk kunnen bijvoorbeeld zitten in de vraag hoe je ervoor zorgt dat kinderen in geval van complexe ouderrelaties op een veilige manier contact houden met beide ouders. En hoe worden kansen voor welzijn, functioneren en ontwikkeling van betrokken kinderen versterkt? Of wat is ervoor nodig om constructief contact tussen ouders te bevorderen?”

Meer informatie en bijdragen

Heb je vragen voor Mariska en/ of zie je mogelijkheden aan het Leernetwerk bij te dragen? Neem contact met haar op: mariska.kleinvelderman@tno.nl

 

Arie Opstelten neemt afscheid als regiocoördinator

Arie OpsteltenIk, Rosanne, interview Arie Opstelten op 3 november 2021. Aanleiding is zijn vertrek als regiocoördinator. We wisten toen nog niet wanneer dat afscheid zou plaatsvinden, alleen dat het eraan kwam, was zeker. En dat moment is nu. In aanloop op zijn pensioen in 2022 draagt hij zijn taken voor SAMEN over aan Liesbeth Zuidema (gemeente Den Haag). Zij stelt zich later voor aan SAMEN.

 

Gemeenten en SAMEN

Bij SAMEN heeft Arie sinds eind 2018 gewerkt aan het verduidelijken en verankeren van de rol van gemeenten bij kennisontwikkeling en -toepassing. “Ik heb daar echt een beweging in gezien, de afgelopen jaren, blijkend uit dat de drie grotere gemeenten in de regio’s gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben willen nemen.” Hiermee zijn gemeenten steviger verbonden geraakt aan SAMEN. “Die rol van gemeenten kan nog sterker, als een steviger partner. Een die opvattingen heeft over het wat, waarom en wat te doen met het leren.”

Kennisontwikkeling en leren

In de kern gaat het er bij SAMEN om dat je verschillende expertises samenbrengt. Hoe je dat bestuurlijk georganiseerd hebt, is daarbij niet zo belangrijk volgens Arie. De verschillende disciplines verbind je rondom wat je wilt weten. “De klant kan daarbij niet ontbreken. Dat is allemachtig lastig, maar noodzakelijk voor een optimaal resultaat.”

Daarbij zijn kennisontwikkeling en leren op de gemeentelijke agenda gekomen, ook noemt hij het positief dat leren en kennis ontwikkelen prominente thema’s zijn op de landelijke hervormingsagenda voor de komende zes jaar. “Daarin is de samenwerking met BOPOG (Beleid, Onderwijs, Praktijk, Onderzoek en Gezinnen, red.) van meerwaarde, dat heb ik echt ontdekt in mijn periode bij SAMEN.” Alleen heb je zicht op een klein stukje van de werkelijkheid. In gezamenlijkheid heb je meer zicht en kun je op de lange termijn renderen volgens Arie.

Wat wens je SAMEN

Arie hoopt dat de regionale infrastructuur voor kennisontwikkeling in belangrijkheid toeneemt. “Dat gun ik de werkplaatsen, dat het belang van hun producten en resultaten groter wordt.” In de regionale infrastructuur ziet Arie meerwaarde voor alle partijen. Als voorbeeld noemt hij het inzicht in hoe bestuurlijk Nederland werkt voor kennisinstituten. “Dat partijen dat willen zien en dragen, dat vraagt investeringen.”

Daarnaast hoopt Arie dat we het simpel kunnen houden. Hiermee bedoelt hij dat we ons niet verliezen in de bestuurlijke complexiteit maar dat we blijven focussen op waar het om gaat: de jeugd. Een deel van die gemeentelijke complexiteit is weggenomen doordat de drie kerngemeenten van de regio van SAMEN de financiering namens de gemeenten coördineren. Hiermee vermijden we een hoop drukte en organiseren we door een vertegenwoordigende rol de nodige eenvoud.

Dit is volgens Arie een valkuil voor samenwerkingsverbanden zoals SAMEN: meer discussie over organisatie en belang dan over het primaire doel. Door elkaar meer te vertrouwen en je te laten vertegenwoordigen, kan de structuur simpel blijven.” Leg uit wat de bedoeling is van SAMEN in plaats van uit te leggen hoe het werkt. Dat hoeven maar een paar mensen te weten. “Belangrijker is dat iedereen weet waar we het voor doen en of we dat halen.”

En “natuurlijk” wenst Arie SAMEN veel mooie onderzoeken met maatschappelijk relevantie waar jeugdigen en hun gezinnen beter van worden.

 

Leeratelier ‘Hoe signaleer je armoede bij kinderen’

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden organiseert 8 februari het online leeratelier ‘Hoe signaleer je armoede bij kinderen’. Deze bijeenkomst gaat over het signaleren van armoede bij kinderen in kwetsbare gezinnen in de regio Leiden & Den Haag.

Het leeratelier is bedoeld voor gemeenteambtenaren, hulpverleners, docenten, studenten, cliënten, vrijwilligers, managers, ervaringsdeskundigen en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening. De bijeenkomst vindt online plaats op dinsdag 8 februari, 15-17 uur.

Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website van Hogeschool Leiden: Meer info en aanmelden.