28-06-22 l Bijeenkomst LNW Kwetsbare Gezinnen

Wanneer Dinsdag 28 juni
Tijd 13.00-15.00 uur
Waar Locatie volgt
Voor iedereen die ervaring heeft of interesse voor het onderwerp Kwetsbare Gezinnen in het kader van de zorg voor jeugd
Aanmelden Mail info@werkplaatssamen.nl

We praten verder over buffers, veerkracht en de rol van omgevingsfactoren op kwetsbare gezinnen. Meer over het leernetwerk lees je op onze pagina LNW Kwetsbare Gezinnen.   

Meer over alle activiteiten van SAMEN binnen dit thema lees en zie je bij Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen.

Bekijk volledige agenda

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen: Betekenis kwetsbaarheid en menselijke verbinding

Tijdens de bijeenkomsten van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen komen een aantal vragen steeds terug, namelijk: wat is kwetsbaarheid eigenlijk en wie bepaalt of gezinnen kwetsbaar zijn? Het gezin zelf, de hulpverlening of gemeenten? En hoe maken we toekomstig professionals in de zorg voor jeugd bewust van nut en noodzaak van menselijke verbinding?

De bijeenkomst van het leernetwerk op 5 februari jl. stond in het teken van het uitwerken van al deze vragen tot een Klein-maar-Fijnproject. In dit project proberen we door middel van een kort onderzoek onder jongeren, ouders, hulpverleners en gemeentelijke beleidsmakers antwoorden te formuleren. Daarnaast verzorgen wij samen met ervaringsdeskundigen een korte lessenserie voor studenten van de bachelor Sociaal Werk en master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden, waarbij dieper wordt ingegaan op het leggen en onderhouden van relaties met kwetsbare gezinnen.

Lees in deze factsheet van de bijeenkomst van 5 februari van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen meer.

Aanmelden voor de bijeenkomst 27 mei
Meer lees je op de pagina van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Verdediging proefschrift Understanding care use by children with complex problems

Op dinsdag 2 maart verdedigt Noortje Pannebakker, coördinator van de Werkplaats SAMEN, haar proefschrift Understanding care use by children with complex problems. De promotieplechtigheid start stipt om 13.45 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Je kunt de plechtigheid volgen via deze live stream van de Universiteit Leiden.

Het doel van het promotieonderzoek was het vergroten van de kennis over de zorg van kinderen met (een risico op) complexe problemen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het verbeteren van deze zorg. Het proefschrift is gebaseerd op twee onderzoeken die uitgevoerd zijn binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk:

Wil je meer lezen? Op deze pagina van onze website hebben we alle informatie voor je bij elkaar gezet. Laat hier ook je persoonlijke bericht voor Noortje achter in het online gastenboek.

Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!

Aanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd

ZonMw heeft de subsidieaanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd. De aanvraag is gedaan binnen het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis – Onderzoek naar professionele norm/ kennisverwerving.

We weten dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling hun handelen beïnvloedt. Maar hoe, daarover is weinig bekend.

Samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten onderzoeken we of en hoe we de ervaringskennis van professionals kunnen benutten. Dit door eerst een literatuurstudie te doen, dan een korte vragenlijst uit te zetten onder (toekomstige) praktijkprofessionals en door het houden van verdiepende interviews en enkele focusgroepen. De bevindingen toetsen we in een expertbijeenkomst.

Dit samen leidt tot een handreiking voor praktijkinstellingen voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld. Ook komen we tot een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Dit project wordt uitgevoerd door TNO en De Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en cliëntorganisaties. Lees meer over het project Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling op onze projectpagina.

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Gezinnen echt bereiken

De belangrijkste uitgesproken verwachting is dat we in alle activiteiten elkaar maar zeker de gezinnen “echt bereiken”: niet een instrumentele maar een relationele benadering. Niet het aantal contacten maar de kwaliteit van de contacten staat centraal. Daarbij is het bovendien belangrijk dat we moeite doen elkaar goed te begrijpen.

Hoge lat

De lat voor de verwachtingen van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen ligt hoog; namelijk dat het normaal is dat er vanuit alle perspectieven wordt samengewerkt; met het gezin, informeel netwerk, met professionals, met school, tussen specialistische aanbieders (GGZ, jeugdhulp en LVB-zorg) en tussen JGT het “voorveld” en specialistische aanbieders etc. Onderzoek vindt plaats in verbinding met de praktijk (in en met de praktijk) en niet over de praktijk.

Lange termijn

Samenwerking is niet alleen oplossingsgericht op korte termijn, maar we gaan zorgen dat dat we bij gezinnen aangesloten blijven voor de lange termijn (een waakvlam constructie). Hierbij gaan we niet als doelstelling het systeem veranderen, maar we leren omgaan met de huidige wettelijke kaders.

Win-win-win

De verwachtingen met betrekking tot het leernetwerk zijn dat leren op deze wijze een win-win-win situatie is goed voor de gezinnen, de organisaties en het netwerk. Dat is een tegenwicht tegen de aanbodgerichte-expert benadering. Dat vraagt inderdaad een openheid en leergierigheid: leren, brengen en halen van alle deelnemers.

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd.

Lancering SAMEN Magazine

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd officieel gelanceerd. Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in dit magazine.

Virtuele ontzegeling Werkplaats SAMEN 20-24

Een feestelijk moment – weer 4 jaar SAMEN! Om hier online bij stil te staan kregen de aanwezige leden een mok toegestuurd. Door Chris Kuiper werden de visiegroepleden uitgenodigd om met een hete drank een korte pauze te nemen waarna SAMEN 2020-2024 – Normaliseren waar kan en integraal werken waar moet voor kwetsbare gezinnen verscheen.

Symone Detmar nam ons kort mee naar het ontstaan en de huidige stand van de leernetwerken. Bekijk hier de presentatie.

Leernetwerken & randvoorwaarden

Deelname aan leernetwerken kan actief en in de tweede schil. De visiegroep heeft vastgesteld dat 2 uur per week voor actieve leden akkoord is. Lees verder.

Breakout-sessies met de leernetwerken

De leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken stelden zich voor aan de hand van hun filmpjes (zie de pagina’s van de leernetwerken). In de breakout-sessies is met de leernetwerken gereflecteerd op vragen rond deelname aan leernetwerken. Klik verder voor informatie over de sessie van het leernetwerk naar keuze.

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

De deelsessie van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen had betrokkenen vanuit gemeenten,, hogeschool, praktijk (van de aanbieders mensen op snijvlak innovatie en kennis), onderzoek en Expex, en daarmee waren de verschillende expertises aanwezig.

Het belang van het inbrengen van de verschillende belevingen / wijzen van constateren of er sprake is van kwetsbare gezinnen werd breed gedeeld. Juist deze meervoudige partijdigheid werd onderstreept. Wellicht dat dit kan leiden tot een andere benaderingswijze / verhouding tussen de verschillende betrokkenen.

Binnen het netwerk was een grote behoefte aan duidelijkheid over de communicatie binnen en tussen leernetwerken. Van hoe informeer ik de bestuurlijk verantwoordelijke, hoe zorgen we voor verbinding tussen de medewerkers uit een organisatie die participeren in verschillende werkgroepen, tot wat de verwachtingen en opbrengsten zijn voor de gemeenten die op veel verschillende terreinen projecten hebben lopen. Gewezen is op de bestaande communicatielijnen – verbindingsgroep, website en forum – en voor specifiek de gemeenten is gewezen op de regionale agenda transformatie jeugd en de mogelijkheid de directe link te leggen tussen de ambities van de drie regio’s en het leernetwerk.

Binnen de sessie van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen met enkele visiegroepleden werd de behoefte geuit op korte termijn duidelijkheid te scheppen over de werkplaats sociaal domein en de verbinding van jeugd en sociaal domein bij dit LNW.

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

5 oktober zijn 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start gegaan – voor een groot deel van de werkplaatsen betekende dit een doorstart zoals voor SAMEN. De komende 4 jaar werken de werkplaatsen aan vraagstukken op het gebied van jeugd. Wat en hoe ze dat precies gaan doen lees je in de publiekssamenvattingen van de werkplaatsen op de website van ZonMw.

In een werkplaats jeugd komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op de vernieuwde website wordt nieuws over projecten, onderzoeken en opbrengsten gedeeld: www.werkplaatsenjeugd.nl.

Lees ook het nieuwsbericht van ZonMw over de start van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd.

SAMEN Magazine gelanceerd

Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd

Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in ons magazine.

Ga naar het SAMEN Magazine. Vragen? Mail naar info@werkplaatssamen.nl.