Leernetwerk Integraal Werken bij de Visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

Wat is integraal werken volgens jou
Er bestaan verschillende visies, die elkaar niet uitsluiten, maar juist laten zien hoe divers en complex integraal werken is. Integraal werken gaat onder andere om:

  • Samenwerking tussen hulpverleners en organisaties: Om de goede dingen te kunnen doen moeten we met elkaar samenwerken en de eigen organisatie loslaten; alleen gaat het niet lukken om gezinnen met meervoudige problematiek te ondersteunen. Let hierbij op de aansluiting met volwassen-ggz.
  • Brede blik op gezinsfunctioneren: Kijk naar het gezinsfunctioneren op verschillende levensgebieden, waaronder werk en inkomen, problematiek en krachten van de ouders, individuele problematiek van het kind.
  • Samen met ouders en jongeren: In de samenwerking tussen organisaties, maar juist ook met de gezinnen moet duidelijk zijn wat de afspraken zijn, zodat het een hulpverleningstraject geen extra belasting voor gezinnen vormt.

Leernetwerk Integraal Werken
LNW IW is dé plek om over bovenstaande thema’s in gesprek te gaan, en daadwerkelijk verandering in de praktijk te bewerkstelligen. De betrokkenen noemen diverse vraagstukken ten aanzien van integraal werken: Hoe kun je vanuit verschillende visies en definities integraal samenwerken?

  • Gemeenten moeten zichzelf ook integraal organiseren om het juiste aanspreekpunt te kunnen zijn. Maar weten jeugdhulporganisaties de juiste ingang/toegang te vinden?
  • Bij integraal werken pakken we een breed scala aan problematiek aan. Maar wat hoort onder jeugdzorg, en waar is bijvoorbeeld de volwassenzorg aan zet?
  • Hoe kunnen de financieringsstromen beter op elkaar aansluiten, zodat jongeren uit bijvoorbeeld Justitiële Jeugdinstellingen passende vervolghulp ontvangen?

Aandachtspunten voor het LNW

  • Het belang van sturing. Door de breedte van het onderwerp Integraal werken is het belangrijk om duidelijk te hebben hoe we gaan prioriteren en focus behouden. De vragenlijst die is rondgestuurd ter inventarisatie voor de bijeenkomst van 27 oktober helpt hierbij.
  • De raakvlakken met de andere LNW’en: hoe vind je elkaar en zorgen we voor uitwisseling?
  • Communicatie met de wereld om het LNW heen: het naar buiten brengen van resultaten uit het LNW zodat iedereen kan leren en ontwikkelen.

Op 27 oktober is de 1e LNW bijeenkomst, waarin prioriteiten als het gaat om integraal werken worden uitgewisseld, en focus aan het LNW wordt aangebracht. Zodra de inhoud staat, wordt het ook duidelijker welke vertegenwoordiging van organisaties aanhaakt.

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

5 oktober zijn 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start gegaan – voor een groot deel van de werkplaatsen betekende dit een doorstart zoals voor SAMEN. De komende 4 jaar werken de werkplaatsen aan vraagstukken op het gebied van jeugd. Wat en hoe ze dat precies gaan doen lees je in de publiekssamenvattingen van de werkplaatsen op de website van ZonMw.

In een werkplaats jeugd komen de werelden van praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders samen. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis en inzichten die regionaal worden opgedaan voor iedereen beschikbaar komen. Om dit te stimuleren, zijn de werkplaatsen verbonden aan onder andere de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op de vernieuwde website wordt nieuws over projecten, onderzoeken en opbrengsten gedeeld: www.werkplaatsenjeugd.nl.

Lees ook het nieuwsbericht van ZonMw over de start van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd.

Onlinetool Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals

Samen met professionals is binnen het project Gezin aan Zet gewerkt aan de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ gericht op het goed vormgeven van evaluaties in Jeugd- en Gezinsteams. Samen met de praktijk is gefinancierd door ZonMw een online-tool ontwikkeld.

Hiermee kunnen professionals een verbeterplan op maat kunnen maken. Hiermee hebben we een handzame tool waarmee professionals aan de slag kunnen om evaluaties in hun team te verbeteren.

Bekijk ook deze korte animatie waarin de tool Bouwstenen van Evalueren voor jeugdprofessionals wordt toegelicht.

SAMEN Magazine gelanceerd

Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd

Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in ons magazine.

Ga naar het SAMEN Magazine. Vragen? Mail naar info@werkplaatssamen.nl.