Factsheet Jaarconferentie september 2022

Na twee jaar online conferenties konden we elkaar eindelijk weer live ontmoeten! Op 13 september jl. is er tijdens de Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken flink bijgepraat en contact gelegd tussen professionals, gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige ouders en jongeren, hogeschooldocenten en – lectoren, ouders en wetenschappers uit onze regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland.

Om te laten zien in welke context we als Werkplaats SAMEN functioneren, hebben we Sharon Stellaard, coördinator van een andere werkplaats jeugd, en Beatrijs Jansen van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden uitgenodigd om het plenaire deel te verzorgen.

Daarna presenteerden de ontwikkellijnen in workshops onze resultaten op: Integraal Werken, Kind & Scheiding, Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Leren & implementeren en Normaliseren.

Bekijk de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. Op de pagina Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken vind je de presentaties voor zover deze beschikbaar zijn gesteld.

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Werkplaatsenjeugdjournaal oktober

Vind nieuws van werkplaatsen jeugd in heel Nederland. Lees over de nieuwe coördinator van RKJ IJsselland ‘Samen normaliseren’, over bijeenkomsten van andere werkplaatsen zoals ‘Serieus nemen’ en over het lespakket ‘Je brein de baas?! Stress onder controle’ van RKJ Jeugd en Gezin Centraal.

Dit en meer in het Werkplaatsenjeugdjournaal oktober, samengesteld door ZonMw.

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

29 september deelt de werkplaats hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan voor de bijeenkomst op Hogeschool Leiden, 14-17.30 uur op donderdag 29 september.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Project De Specialist Dichterbij – Deelnemers vertellen (filmpje)

Voor het project De Specialist Dichterbij (Ontwikkellijn Integraal Werken) hebben we vijf integraal specialistische teams gevolgd in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland, Alphen aan den Rijn en Katwijk.

Wat verwachtten de deelnemers voor de start van het project en wat is daarvan uit gekomen? Wat hebben ze geleerd? Daarover vertellen Vibeke Pronk (Youz), Christine de Koning (ouder), Margo ter Heegde (Enver), Cynthia Schoemaker (GO! voor jeugd) en Corline Bijkerk (gemeente Gouda) in onderstaand filmpje.

In het project De Specialist Dichterbij is onderzoek gedaan naar werkzame en belemmerende elementen van een integrale specialistische werkwijze. Daarbij is het van en met elkaar leren centraal gezet. In het interview met projectleider Laura Nooteboom en onderzoeker Eline Heek (LUMC-Curium) lees je hoe ze dat hebben gedaan.

Het project De Specialist Dichterbij – hoe leren we samen over integraal werken?

Laura Nooteboom

We weten dat het bieden van integrale – passend en in samenhang – hulp noodzakelijk is om gezinnen met meerdere problemen goed te helpen. In het project De Specialist Dichterbij binnen de Ontwikkellijn Integraal Werken is onderzoek gedaan naar werkzame en belemmerende elementen van een integrale specialistische werkwijze.

Eline Heek

Vanaf het allereerste moment is het van en met elkaar leren centraal gezet. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Noortje Pannebakker, expert leernetwerken, gaat hierover in gesprek met Laura Nooteboom en Eline Heek, projectleider (Laura) en onderzoeker (Eline) namens LUMC-Curium.

Ook trekken Laura en Eline het Leernetwerk Integraal Werken van SAMEN. Laura kun je bovendien kennen van het project Gezin aan Zet – Bouwstenen van Evalueren – waarop zij gepromoveerd is.

Met wie en wat

Voor het onderzoek zijn vijf teams in vier regio’s onder de loep genomen: Beter Thuis (Haaglanden), In Verbinding en PAST (Midden-Holland), MAST (Alphen a/d Rijn) en Team in opbouw voor chronische jeugdzorg (Katwijk).

In het project stond direct het van en met elkaar leren centraal. “We hebben vanuit De Specialist Dichterbij vier leersessies met vertegenwoordigers vanuit verschillende perspectieven -gemeente, organisatie, professionals, ouders/jongeren – georganiseerd. Tijdens die sessies hebben we tussentijdse resultaten teruggekoppeld en vanuit verschillende perspectieven onze ervaringen gedeeld.”

“We wisselden met de verschillende perspectieven uit over thema’s als partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals, waarbij we stilstonden bij de samenwerking tussen deze verschillende perspectieven. Daarnaast hebben we stilgestaan bij en uitgewisseld over thema’s als financiering van integrale initiatieven en evaluatie en monitoring.”

Grote verschillen

Daarbij viel op dat er niet alleen verschillen waren tussen de regio’s en de teams, maar ook daarbinnen. “Door de hele concrete terugkoppeling was de herkenning heel groot. Het ging over waar men mee bezig was.” Daardoor konden voorbeelden van anderen ook goed worden vergeleken met de eigen situatie en kon men goed van en met elkaar leren.

Leren – hoe ging dat?

Door de kennis die werd gedeeld expliciet te maken, kon tijdens de sessies prima worden uitgewisseld over wat eenieder ervan vond. “Daarmee was het een goed hulpmiddel om met en van elkaar te leren.”

De reflectievragen die daarbij werden gesteld waren afhankelijk van het thema en gingen daar specifiek op in. “Doordat we ruim van tevoren de sheets stuurden en veel mensen het goed hadden voorbereid, verliepen de leersessies goed, deelnemers brachten veel zelf in.” Vandaar dat er een grote mate van interactiviteit was en er veel werd gereflecteerd.

Ook leren na de sessies

Noortje vraagt hoe een leersessie werd afgesloten en of Eline en Laura ook vroegen naar voornemens. “Ja, we vroegen deelnemers naar actiepunten, waar ze over zouden gaan uitwisselen of nadenken. Dat haalden en schreven we op, en daar kwamen we de volgende leersessie weer op terug.” Volgens Eline en Laura werkte dat als een goed geheugensteuntje.

Laura: “Ik denk dat we weinig kunnen zeggen over of het echt de zorg verbeterd heeft, daar hebben we geen zicht op. Dat wat we behaald hebben is dat deelnemers op hun eigen handelen hebben gereflecteerd, dat is de winst, het leren en reflecteren van deelnemers zelf.”

Zijn doelen bereikt?

Bij de aanvang van het project waren de doelen het leggen van verbinding en het vergroten van het bewustzijn. Het veranderen van de praktijk was niet het primaire doel. “Je moet realistisch zijn over wat je in die vier sessies kunt bereiken.”

De ideale wereld

Op de vraag of het project verlengd moet worden, antwoordt Laura: “In de ideale wereld worden zulke netwerken doorgezet door de mensen zelf of de projectleider. Het project De Specialist Dichterbij is een onderzoeksproject met onderzoeksdoelen welke ook zijn bereikt. Voor de praktijk kan het interessant zijn het netwerk te continueren, maar niet voor het onderzoek.”

Hoog over wil je dat dit soort initiatieven worden verbonden en dat die elkaar versterken door van elkaar te leren, dat is namelijk een continu proces en is nooit klaar. Maar als je de netwerkstructuur in stand wilt houden zonder duidelijke doelen (leren en verbinden), dan is het de vraag of dat lukt.

Hoe leg je geleerde lessen vast?

Factsheet Partnerschap tussen professionals en gezinnen

Het vastleggen van de leerlessen uit de leersessies gebeurde door middel van factsheets . Vragend naar waarom die keuze is gemaakt, blijken praktische overwegingen de doorslag te hebben gegeven. “Het staat vast, men kan op een eigen moment de factsheet raadplegen en als je het mondeling terugkoppelt is het de vraag of mensen dat onthouden.”

Laura en Eline werden gesterkt in hun keuze voor factsheets door de deelnemers, die vonden het een prettige manier van terugkoppeling. Mocht iemand vervangen worden door een collega tijdens een leersessie, dan kon hij of zij dat zich met behulp van de factsheets goed inlezen en vervolgens volledig mee doen.

De juiste persoon op de juiste plek

Laura: “Ik hou van eigen verantwoordelijkheid, ook in de voorbereiding op een leersessie. Na de eerste sessie merkten de deelnemers al dat voorbereiding nodig was om alles eruit te halen wat erin zat.”

Eline: “Belangrijk is dat je de juiste mensen aan tafel hebt zitten die wat hebben met het onderwerp. Dat verschilt per thema. Was bijvoorbeeld ‘partnerschap met gezinnen’ het thema, dan werden collega’s van deelnemers die daarmee bezig zijn uitgenodigd. Dat hebben we zo ook met financiën gedaan. Zo wordt er meer geleerd, door wisselende samenstellingen.”

Datum jaarconferentie SAMEN 2022

Programma Jaarconferentie 13 september bekendgemaakt

Het programma van de Jaarconferentie 2022 op dinsdag 13 september is bekend!

Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

Voor het plenaire deel hebben we Sharon Stellaard en Beatrijs Jansen uitgenodigd. Ze hebben gemeen dat ze beide reflecteren op de wet- en regelgevingkant van de zorg voor jeugd: wat leren we van verschillende financieringswijze van verschillende gemeenten en wat leren we als we kijken naar de wet? Hoe kijken deze dames op de invloed daarvan op de maatschappelijke complexe vraagstukken die SAMEN oppakt?

De verbinding tussen regionale initiatieven voor kennis en innovatie

Sharon Stellaard neemt ons aan de hand van haar promotieonderzoek aan de VU mee in de afgelopen 3 hervormingen van de jeugdzorg.
Hoe verliepen de grote veranderingen in de jeugdzorg , wat leverde dat op en wat kunnen we daarvan leren in relatie tot de huidige knelpunten? Lees het interview dat ZonMw met Sharon hierover hield.

Beatrijs Jansen deed bij vijf gemeenten onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. Naar het proefschrift van Beatrijs.

Workshops

Verder worden er vanuit diverse ontwikkellijnen workshops georganiseerd. En jij kunt daarbij zijn! Zeker zijn van een plekje? Meld je direct aan!

Alles en meer weten over de Jaarconferentie? Bezoek de:

 

Bijeenkomst Leernetwerk Integraal Werken – Gevoel van bekwaamheid

Elke bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken staat een kernelement van integraal werken centraal. Tijdens de bijeenkomst van 7 juni was dat: Gevoel van bekwaamheid. Op deze manier zoeken we onder leiding van trekkers Eline Heek en Laura Nooteboom (LUMC Curium) met het leernetwerk – vanuit verschillende perspectieven – naar verdieping, dilemma’s en werkwijzen in de toepassing van deze kernelementen.

Op de factsheet hebben we alle belangrijkste bevindingen en opmerkingen bij elkaar gezet, zoals

“Moet je je helemaal bekwaam voelen of mag je ook samen ontdekken? Het samen even niet weten?” – Jongere

“Het is belangrijk om constant nieuwsgierig te blijven naar of er genoeg ruimte is om integraal te werken en professionals zich daar bekwaam in te laten voelen. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven over of de regels nog passend zijn.” – Beleidsmedewerker

De volgende bijeenkomst van het leernetwerk is op 27 september.

Factsheet bijeenkomst Leernetwerk Integraal Werken 7 juni 2022

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De werkplaats deelt hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij  huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Project De Specialist Dichterbij – Factsheet Partnerschap tussen professionals en gezinnen

In het project De specialist dichterbij volgen we vijf integraal specialistische teams en beschrijven we de werkwijze, werkzame en belemmerende elementen uit observaties en interviews. Om een leer- en verbeterproces in de praktijk te stimuleren, koppelen we deze bevindingen aan bestaande kennis en reflecteren we hierop in leersessies met gemeenten, praktijkorganisaties, professionals en oudervertegenwoordiging.

Na de succesvolle bijeenkomsten over partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals; partnerschap tussen professionals stond deze vierde leersessie (maart 2022) in het teken van het thema partnerschap tussen professionals en gezinnen. Deze factsheet is een weergave van de bevindingen uit het onderzoek en leersessie 4.

Factsheet Partnerschap tussen professionals en gezinnen – De specialist dichterbij

 

 

 

 

 

Leernetwerk Integraal Werken zoekt stagiair!

Ben jij op zoek naar een stage en heb je interesse in het doen van praktijkgericht onderzoek naar integraal (domeinoverstijgend) werken in de jeugdhulp? Dan zoeken wij jou! Het Leernetwerk Integraal Werken is een plek waar samen met beleidsmedewerkers van gemeenten, managers van praktijkorganisaties, professionals, onderzoekers, docenten en ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan vraagstukken rond integraal werken.

Vanaf september zijn wij op zoek naar een Stagiair integraal werken in de jeugdhulp. Wat ga je doen?

  • Afnemen van interviews met professionals en beleidsmakers.
  • Bijwonen van leernetwerkbijeenkomsten en het uitwerken en analyseren daarvan.
  • Actief samenwerken met praktijkpartners om ontwikkelde hulpmiddelen in de praktijk te
    toetsen (implementatieproject)

Kijk hier voor de gehele vacaturetekst. Vragen? Neem contact op met Eline Heek, trekker van het Leernetwerk.