Kennisvouchers beschikbaar gesteld door ZonMw

Vanaf nu stelt ZonMw kennisvouchers van maximaal € 10.000,- beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten, jeugdorganisaties en opleidingsinstellingen kennis die is opgedaan bij de werkplaatsen jeugd toepassen in de eigen organisatie.

Voorbeelden van kennisproducten zijn de Workshop: in gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap en de Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag. Kijk voor alle 15 kennisproducten in de kennisetalage op de website van Werkplaatsen Jeugd.

Het aanvragen van de kennisproducten gaat in samenwerking met de aanbiedende werkplaats opstellen van een aanvraag. Hierbij wordt het ‘eerst komt-eerst maalt’-principe gehanteerd. Meer informatie en de voorwaarden tref je in de subsidieoproep.

Vragen? Neem contact met ons op via info@werkplaatssamen.nl.

Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!

Verdieping leernetwerk Integraal Werken

Tijdens deze tweede bijeenkomst in december 2020 van het leernetwerk Integraal Werken is door een verdiepende casusbespreking gereflecteerd op een integraal hulpverleningsproces vanuit verschillende perspectieven. Doel hiervan was het verdiepen van de vragen en dilemma’s die tijdens de eerste bijeenkomst in oktober naar boven kwamen.

Ook deze bijeenkomst stond onder onder leiding van Laura Nooteboom en Eline Heek (Curium-LUMC). In onderstaande sheet zijn de resultaten van de bijeenkomst bij elkaar gezet.

Wil je meer weten of ook aansluiten? Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken.

Aanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd

ZonMw heeft de subsidieaanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd. De aanvraag is gedaan binnen het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis – Onderzoek naar professionele norm/ kennisverwerving.

We weten dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling hun handelen beïnvloedt. Maar hoe, daarover is weinig bekend.

Samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten onderzoeken we of en hoe we de ervaringskennis van professionals kunnen benutten. Dit door eerst een literatuurstudie te doen, dan een korte vragenlijst uit te zetten onder (toekomstige) praktijkprofessionals en door het houden van verdiepende interviews en enkele focusgroepen. De bevindingen toetsen we in een expertbijeenkomst.

Dit samen leidt tot een handreiking voor praktijkinstellingen voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld. Ook komen we tot een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Dit project wordt uitgevoerd door TNO en De Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en cliëntorganisaties. Lees meer over het project Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling op onze projectpagina.

Casusbespreking Samenwerken met Gezinnen – Leernetwerk Normaliseren

Samenwerken met gezinnen is belangrijk voor iedereen, en in het bijzonder voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, bij de GGD, in het onderwijs en in de professionele jeugdhulp. Wat dat betekent voor het leernetwerk Normaliseren, is weergegeven in deze factsheet van het leernetwerk, ontwikkeld naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 november jl.

Ook een bijeenkomst bijwonen? De volgende is op 27 januari. Meld je via dit online-formulier aan. Vragen stel je aan de trekkers van het leernetwerk Tamara Bos of Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool via t.bos@hhs.nl of info@werkplaatssamen.nl.

Factsheet leernetwerk Normaliseren

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland 15 jaar

Gesprek met coördinator Addi van Bergen

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland bestaat dit jaar 15 jaar. Een mooie aanleiding voor een interview met de coördinator Addi van Bergen. “In die 15 jaar zijn we wel meer dan 60 onderzoeksprojecten gestart en hebben we ongeveer 120 rapporten, publicaties en proefschriften opgeleverd, een mooi resultaat.” Bij de partners waar fysiek gewerkt wordt, zijn taartjes uitgedeeld om deze mijlpaal te vieren.

Werkplaats SAMEN en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland

De Werkplaats SAMEN is begonnen als onderdeel van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG) en had als aandachtsgebied ‘jeugd’. Als zelfstandige werkplaats werken SAMEN en AWPG op het gebied van jeugd nog steeds samen.

De AWPG heeft daarbij een bredere scope, namelijk: gezondheidsbevordering en sociaal domein, openbare geestelijke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Onderwerpen die elkaar raken binnen de scopes van de werkplaatsen is aanleiding voor overleg en/ of samenwerking. De partners van SAMEN LUMC, TNO, Universiteit Leiden, GGD HM en GGD Haaglanden zijn ook kernpartners van de AWPG.

Netwerkorganisatie

Addi van Bergen is sinds twee jaar coördinator van de AWPG. Ze doet dit namens de GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden waar ze als onderzoeker werkzaam is. Net als SAMEN is de AWPG een echte netwerkorganisatie. “Je denkt elkaar te begrijpen, je gebruikt dezelfde woorden maar kent daar verschillende betekenissen aan toe. Iedereen weet dat en toch kunnen spraakverwarringen ontstaan”, ervaart Addi.

Volgens Addi illustreert dit het belang en de toegevoegde waarde van langlopende relaties. Je weet elkaar te vinden en leert elkaar te begrijpen.

AWPG en jeugd

“Overlap tussen onze werkplaatsen zie je bijvoorbeeld sterk in het project Levensloopaanpak in Katwijk Noord. Dit project richt zich op gezondheidsbevordering, ook die van de jeugd. De vraag waarin we elkaar als werkplaatsen vooral vinden is in hoe je opgedane kennis zoals in het project Levensloopaanpak met elkaar deelt. In activiteiten die we gezamenlijk organiseren proberen we daar samen een (begin van een) antwoord op te geven zoals tijdens het symposium Implementeren: denken en doen.”

Wijzer in de Wijk

Een project van AWPG waarin intensief wordt samengewerkt met gemeenten is het project Wijzer in de Wijk. In de wijken Alphen Noord, Den Haag Zuidwest en Stevenshof in Leiden blijken inwoners slechter te scoren op onder andere vitaliteit, ervaren gezondheid en eenzaamheid. Tot nu toe hebben de verschillende aanpakken in de wijken nog niet het gewenste resultaat gehad.

Daar wil het project Wijzer in de Wijk van de AWPG samen met gemeenten wat aan doen. Dit door aan te sluiten bij wat de inwoners willen. Hiervoor is een participatieve aanpak uitgewerkt. Doel van het project is te komen tot een gezamenlijke visie op gezondheid en te komen te komen tot een integrale, preventieve aanpak. Meer lezen over Wijzer in de Wijk.

 

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Gezinnen echt bereiken

De belangrijkste uitgesproken verwachting is dat we in alle activiteiten elkaar maar zeker de gezinnen “echt bereiken”: niet een instrumentele maar een relationele benadering. Niet het aantal contacten maar de kwaliteit van de contacten staat centraal. Daarbij is het bovendien belangrijk dat we moeite doen elkaar goed te begrijpen.

Hoge lat

De lat voor de verwachtingen van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen ligt hoog; namelijk dat het normaal is dat er vanuit alle perspectieven wordt samengewerkt; met het gezin, informeel netwerk, met professionals, met school, tussen specialistische aanbieders (GGZ, jeugdhulp en LVB-zorg) en tussen JGT het “voorveld” en specialistische aanbieders etc. Onderzoek vindt plaats in verbinding met de praktijk (in en met de praktijk) en niet over de praktijk.

Lange termijn

Samenwerking is niet alleen oplossingsgericht op korte termijn, maar we gaan zorgen dat dat we bij gezinnen aangesloten blijven voor de lange termijn (een waakvlam constructie). Hierbij gaan we niet als doelstelling het systeem veranderen, maar we leren omgaan met de huidige wettelijke kaders.

Win-win-win

De verwachtingen met betrekking tot het leernetwerk zijn dat leren op deze wijze een win-win-win situatie is goed voor de gezinnen, de organisaties en het netwerk. Dat is een tegenwicht tegen de aanbodgerichte-expert benadering. Dat vraagt inderdaad een openheid en leergierigheid: leren, brengen en halen van alle deelnemers.

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Leernetwerk Normaliseren bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Richt op 95% van de jeugdigen

Belangrijke boodschap aan het leernetwerk dat vanuit de betrokken visiegroepleden tijdens de sessie is gegeven, is: accepteer dat ca 5% van de jeugdigen relatief intensieve jeugdhulp nodig zal hebben en richt je op die 95% waar dat niet voor geldt met preventie en normaliseren.

Hulp nodig?

Ga het gesprek aan en kijk of hulp altijd nodig is, door:

  1. Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van preventie.
  2. Inzet van coördinatie, zodat echt wordt samengewerkt. Zorg bijvoorbeeld voor eenheid van taal zoals dat met de GIZ gebeurt. Daarmee wordt het gesprek gevoerd door professionals en gezinnen over wat goed en wat minder goed gaat. Zorg voor goede informatie-uitwisseling
  3. Schep daarvoor kaders vanuit gemeente, en vertaal de bevindingen van het LNW naar het systeemniveau

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Normaliseren

Leernetwerk Integraal Werken bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Geen hoge lat

Bij het leernetwerk Normaliseren werd de lat met een verwachte bijdrage aan een systeemverandering hoog gelegd. Bij de sessie met het leernetwerk Integraal Werken luidde de conclusie juist: leg de lat niet te hoog.

Gelijkwaardig leren

Zoek het in kleine dingen zoals het gelijkwaardig leren met elkaar in het leernetwerk. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat we vanuit al die verschillende perspectieven samen in een leernetwerk zitten. Dat op zich kan al verrijkend werken.

‘Gewoon’ samenwerken

Een vraag waar het leernetwerk antwoord op kan geven is wanneer ‘gewoon’ samenwerken voldoende is en wanneer integraal werken nodig is. Hoe zet je hierbij het professioneel handelen en niet het organiseren van de samenwerking centraal?

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken

Leernetwerk Normaliseren: 3 leervragen

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om tot een visie op- en een lexicon voor- het praten over het normale leven te komen. Een lexicon dat gebruikt kan worden bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Om de ambitie te realiseren zijn –voor nu- drie leervragen leidend:

  • wat is goed genoeg, volgens wie ?
  • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
  • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Casuïstiek

Om het gesprek over deze drie leervragen te kunnen voeren, hebben deelnemers casuïstiek ingebracht waarin sprake is van samenwerking en partnerschap tussen professional, jeugdigen en ouders. Aan de hand van de best practices is – vanuit de perspectieven van de deelnemers- besproken welke lessen hieruit te leren zijn, voor wie deze lessen belangrijk zijn & wat dit betekent voor normaliseren. Deze bevindingen worden binnenkort in productvorm gepresenteerd zodat de deelnemers hun collega’s en andere geïnteresseerden kunnen informeren en betrekken.

De volgende bijeenkomst en meer informatie

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 27 januari 2021 om 9.30 uur. Wil je aansluiten, meld je aan via dit formulier.