Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland 15 jaar

Gesprek met coördinator Addi van Bergen

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland bestaat dit jaar 15 jaar. Een mooie aanleiding voor een interview met de coördinator Addi van Bergen. “In die 15 jaar zijn we wel meer dan 60 onderzoeksprojecten gestart en hebben we ongeveer 120 rapporten, publicaties en proefschriften opgeleverd, een mooi resultaat.” Bij de partners waar fysiek gewerkt wordt, zijn taartjes uitgedeeld om deze mijlpaal te vieren.

Werkplaats SAMEN en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland

De Werkplaats SAMEN is begonnen als onderdeel van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG) en had als aandachtsgebied ‘jeugd’. Als zelfstandige werkplaats werken SAMEN en AWPG op het gebied van jeugd nog steeds samen.

De AWPG heeft daarbij een bredere scope, namelijk: gezondheidsbevordering en sociaal domein, openbare geestelijke gezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Onderwerpen die elkaar raken binnen de scopes van de werkplaatsen is aanleiding voor overleg en/ of samenwerking. De partners van SAMEN LUMC, TNO, Universiteit Leiden, GGD HM en GGD Haaglanden zijn ook kernpartners van de AWPG.

Netwerkorganisatie

Addi van Bergen is sinds twee jaar coördinator van de AWPG. Ze doet dit namens de GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden waar ze als onderzoeker werkzaam is. Net als SAMEN is de AWPG een echte netwerkorganisatie. “Je denkt elkaar te begrijpen, je gebruikt dezelfde woorden maar kent daar verschillende betekenissen aan toe. Iedereen weet dat en toch kunnen spraakverwarringen ontstaan”, ervaart Addi.

Volgens Addi illustreert dit het belang en de toegevoegde waarde van langlopende relaties. Je weet elkaar te vinden en leert elkaar te begrijpen.

AWPG en jeugd

“Overlap tussen onze werkplaatsen zie je bijvoorbeeld sterk in het project Levensloopaanpak in Katwijk Noord. Dit project richt zich op gezondheidsbevordering, ook die van de jeugd. De vraag waarin we elkaar als werkplaatsen vooral vinden is in hoe je opgedane kennis zoals in het project Levensloopaanpak met elkaar deelt. In activiteiten die we gezamenlijk organiseren proberen we daar samen een (begin van een) antwoord op te geven zoals tijdens het symposium Implementeren: denken en doen.”

Wijzer in de Wijk

Een project van AWPG waarin intensief wordt samengewerkt met gemeenten is het project Wijzer in de Wijk. In de wijken Alphen Noord, Den Haag Zuidwest en Stevenshof in Leiden blijken inwoners slechter te scoren op onder andere vitaliteit, ervaren gezondheid en eenzaamheid. Tot nu toe hebben de verschillende aanpakken in de wijken nog niet het gewenste resultaat gehad.

Daar wil het project Wijzer in de Wijk van de AWPG samen met gemeenten wat aan doen. Dit door aan te sluiten bij wat de inwoners willen. Hiervoor is een participatieve aanpak uitgewerkt. Doel van het project is te komen tot een gezamenlijke visie op gezondheid en te komen te komen tot een integrale, preventieve aanpak. Meer lezen over Wijzer in de Wijk.

 

Geplaatst in Nieuws.